Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Robotirányítás

  A tantárgy angol neve: Control of Robots

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gépészmérnöki Kar

  Nappali Főiskolai Képzés

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU0033 5. (1+0+1)f 2 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Korondi Péter,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Nagy István

  Egyetemi tanár

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai

  Dr. Korondi Péter

  Egyetemi docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika: Analízis, Vektoranalízis, Közönséges differenciálegyenletek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban már hallgatták a következő tárgyakat:

  BMEVIAU0130 Elektrotechnika I. és BMEVIAU0131 (vagy 0132) Elektrotechnika II.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A Robotirányítás tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal az ipari robotok — mint a mechatronika legjellemzőbb képviselőinek — tervezéséhez, gyártásához és alkalmazásához szükséges egyik legalapvetőbb problémakört, a korszerű robotirányítás leggyakrabban alkalmazott, feladatorientált irányítási- vezérlési módszereit. A hallgatók megismerkednek a robotirányítás alapfogalmaival. A robotok dinamikus modelljével, alapvető matematikai összefüggéseivel. A robotok szabad mozgásának irányítási módszereivel valamint a környezetével erő kölcsönhatásban levő robotok irányításával (az engedékenység (compliance) fogalmával). A telemanipuláció alapjaival.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Alapfogalmak a robotirányításban

  Robotirányítási rendszerek általános felépítése, a robotirányítás szintjei, az egyes szinteken megfogalmazódó alapvető feladatok, kapcsolat a szintek között.

  Robotok mozgatására használt szervomotorok csoportosítása

  Robotok szabad mozgásának irányítása

  Fordulatszám és pozíció szabályozás. Decentralizált robotirányítás izületi szervó motorokkal, a visszacsatolt szabályozási szakasz pólusainak megválasztása. Hiba kompenzálása előrecsatolással. A decentralizált PID szabályozás stabilitása. Számított nyomatékok módszere.

  Erőirányítási módszerek

  A környezetével erő kölcsönhatásban levő robotok irányítása: az engedékenység (compliance) fogalma, az engedékenységi koordinátarendszer megválasztása.

  Impadancia és hibrid (erő és pozíció) szabályozás.

  Bevezetés az adaptív és robosztus robotirányítási módszerekbe .

  A telemanipuláció alapjai

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, labor

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  A félév érvényességének feltételei:

  1. Az órarend szerinti foglalkozásokon való részvétel.

  2. Kötelező mérési gyakorlatok eredményes elvégzése és a jegyzőkönyvek elkészítése.

  3. A félév során kiadott házi feladat legalább elégséges szintű elkészítése és beadása határidőre. A házi feladat határidő utáni pótlására a szorgalmi időszak utolsó előtti hetének a végéig különeljárási díj befizetése mellett van lehetőség.

  A laboratóriumi munka

  A mérésekre előzetesen a mérési útmutatókból, ill. az azokban megadott irodalomból fel kell készülni. A felkészültséget a mérések kezdetekor írásbeli feleltetés útján ellenőrizzük, az elégtelen felkészültségű hallgatók a mérésen nem vehetnek részt, azt a mérésvezetőjüknél, előre egyeztetett időpontban, különeljárási díj befizetéséről szóló igazolás bemutatása mellett, pótolniok kell. A méréseken jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt a mérés befejezésekor a mérésvezetőnek be kell mutatni.

  1. A vizsgaidőszakban:

  A vizsgán megjelentek számától függően:

  1-5 fő esetén szóbeli vizsga, 6 fő felett írásbeli vizsga.

  Az írásbeli 120 perces. Két vagy több feladatra adott 0 pontos válasz az összpontszámtól függetlenül elégtelen minősítést jelent.

  Érdemjegy megajánlás elért pontszám alapján:

  0-31 pont elégtelen (1)

  32-39 pont szóbelire rendeljük be

  40-55 pont elégséges (2)

  56-70 pont közepes (3)

  71-85 pont jó (4)

  86-93 pont jeles (5) osztályzatért szóbelizhet

  94-100 pont jeles (5)

  Az írásbeli vizsgán legalább elégséges osztályzatot elért hallgató jobb jegyért szóbeli vizsgát tehet, a rontás kockázatával. Két vizsga közötti minimális időköz egy hét

  c. Elővizsga: egy alkalom a tvsz. szerint időzítve.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  ľ Tanszéki segédletek elektronikus formában

  Ajánlott irodalom:

  ľ Sigler András Robot irányítási modellek

  LSI Alkalmazástechnikai Tanácsadó Szolgálat 1987

  ľ Lantos Béla: Robotok irányítása

  Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991.

  ľ Asada, H.; Slotine, J. J. E.: Robot Analysis and Control

  Wiley-Intersciense, 1986

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Korondi Péter

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai