Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Digitális technika I.

  A tantárgy angol neve: Digital Design I.

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. június 12.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gépészmérnöki Kar
  Nappali Főiskolai Képzés
  Mechatronika Szak
  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU0023 5 2/0/1/v 3 1/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Járdán R. Kálmán,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Glöckner György

  Adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIAU0130" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  VIAU0130 Elektrotechnika I.

  VIAU0131 Elektrotechnika II

  7. A tantárgy célkitűzése

  A digitális technika, digitális elektronika és mikroszámítógépek szakterületek témaköreivel foglalkozik a tárgy. Megismerteti a hallgatókat e területek elméleti, áramköri és alkalmazástechnikai megoldásaival és kapcsolódásaival más szakterületekhez.

  A hallgatók a tárgy elvégzése után képesek lesznek:

  • Teamben villamos üzemmérnökökkel együtt dolgozni,
  • Megvitatni e szakterületre eső kérdéseket,
  • Ipari alkalmazásokban az érintett részegységek működését megérteni, elemezni,
  • Fejlesztési munka során digitális technikai megvalósítások dokumentációit értelmezni.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Számrendszerek, konverziók. Kódok: számok kódolása (súlyozásos, önkomplementáló, ciklikus, redundáns kódok), ASCII kódok. Számábrázolás, komplemenses számábrázolás, aritmetika.

  Elméleti összefoglalás: Boole algebra, logikai függvények, algebrai alak, igazságtáblázat, Venn diagram, kanonikus alak, minterm és maxterm. Logikai függvények minimalizálása (algebrai, táblázatos, Karnaugh-táblás).

  Elemi (alapkapuk) és összetett (kódolók, dekódolók, multiplexerek, demultiplexerek, összeadók, komparátorok, stb.) kombinációs hálózatok. Kombinációs hálózatok tranziens viselkedése (hazárdok).

  Szekvenciális hálózatok. Szinkron és aszinkron sorrendi hálózatok. Leírási módszerek (állapottábla, gráfok), állapotok, működési modellek.

  Egyszerű (S-R, J-K és T flip-flopok). Szinkron és aszinkron működésű flip-flopok.

  Összetettebb sorrendi hálózatok (számlálók, shift regiszterek, stb.)

  Adott struktúrájú szinkron sorrendi hálózatok tervezési módszere.

  Szinkron sorrendi hálózatok tervezési módszere (általában, példával).

  Aszinkron sorrendi hálózatok tranziens viselkedése (hazárdok, versenyhelyzet).

  Digitális rendszerek villamos jellemzői (jelszint, transzfer karakterisztika, jelterjedési idő, disszipáció, jósági tényező, fan-out).

  VLSI gyártástechnológiák (bipoláris és MOS).

  Áramköri logikák (TTL, MOS, CMOS), összehasonlításuk. Alkalmazástechnika.

  Katalógus- és alkalmazás-specifikus áramkörök (ASIC).

  Programozható logikai áramkörök (PLA? PAL, stb.)

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  A tárgy elsősorban előadásokra épül. Ezt egészítik ki gyakorlati, feladatmegoldó és laboratóriumi foglalkozások. A laboratóriumi foglalkozások méréseket és számítógépes szimulációkat egyaránt magukba foglalnak.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: Gyakorlati és laboratóriumi foglalkozásokon való részvétel kötelező. Kötelező a két félévközi zárthelyi legalább elégséges jegyre való megírása.
  Zárthelyik pontozása:

   

  0-39 pont

  Nem elfogadott

  40-100 pont:

  Elfogadva

  A két zárthelyi pontátlaga és a gyakorlati, laboratóriumi foglalkozásokon szerezhető jutalompontok alapján vizsgajegy ajánlható meg. Pontszámok és jegyek:

   

  0-39 pont:

  Nincs megajánlott jegy

  40-55 pont:

  elégséges (2) megajánlott jegy

  56-70 pont:

  közepes (3) megajánlott jegy

  71-85 pont:

  jó (4) megajánlott jegy

  86-100 pont:

  jeles (5) megajánlott jegy

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga letétele. A megajánlott jegyet el nem fogadó hallgató is szóbelizik eltérő jegy elérése érdekében.

  1. Elővizsga: nincs az a. ponton túli követelmény.
  11. Pótlási lehetőségek

  A gyakorlati és laboratóriumi foglalkozásokról való hiányzást kötelező pótolni, erre alkalmat és lehetőséget biztosítunk. Bármely félévközi zárthelyiről való hiányzás ill. sikertelen eredmény esetén 2 pótlási lehetőség van a hallgatónak.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A zárthelyiket és a vizsgákat megelőzően – igény esetén – konzultálási lehetőség áll a hallgató rendelkezésére.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Elsődlegesen az előadási jegyzetek képezik a felkészülés alapját.

  Elsődleges magyar nyelvű irodalom:

  dr. Glöckner György: Digitális technika, digitális elektronika c. elektronikus jegyzete 1 példányban letölthető és kinyomtatható minden hallgató számára a szerzői jog fenntartása mellett.

  Ajánlott magyar nyelvű irodalom: Gál Tibor: Digitális rendszerek I., Tankönyvkiadó, 1989.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

   

  Kontakt óra

  45

  Félévközi készülés órákra

  5

  Felkészülés zárthelyire

  10

  Házi feladat elkészítése

   

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

   

  ..

   

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Glöckner György

  Egyetemi adjunktus

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék