Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Áramkörök és jelfeldolgozás

  A tantárgy angol neve: Circuits and Signal Processing

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. november 25.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gépészmérnöki Kar

  Gépészeti Elektronika modulban kötelező,

  Más modulnál

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIAU0020 7. (2+1+1) 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Korondi Péter,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Nagy István

  Egyetemi tanár

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai

  Dr. Korondi Péter

  Egyetemi docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika: Analízis, Vektoranalízis, Közönséges differenciálegyenletek

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIAU0113" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  A tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban már hallgatták a következő tárgyakat:

  BMVIAU0129 Villamosgépek, mérések és BMEVIAU0113 Elektronika-mechatronika

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az Áramkörök és jelfeldolgozás tárgy célja, hogy a hallgatók megfelelő gyakorlatot szerezzenek villamos áramkörök számításában, idő- és frekvencia tartománybeli analízisében. Mindezek elsajátításához a hallgatók megismerkednek az alapvető számítási és vizsgálati elvekkel és módszerekkel.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Szinuszos gerjesztésű passzív áramkörök állandósult állapotának számítása

  2. Hálózati állapot egyenletek megoldása az időtartományban

  3. Csomóponti potenciálok és hurokáram módszere

  4. Periodikusan gerjesztett áramkörök állandósult állapotának számítása

  (Fourier sorfejtés, effektív érték, teljesítmények)

  5. Lineáris hálózatok analízise a frekvencia tartományban

  (Fourier és Laplace transzformáció, vizsgáló jelek módszere, hálózatfüggvények, jelek spektruma, sávkorlátozott jelek)

  6. Mintavételes rendszerek,

  (Z transzformáció, mintavételezett jelek spektruma, Shannon tétel, kvantálási hiba)

  7. Elosztott paraméterű hálózatok

  (távíró egyenletek, távvezetékek lezárása és illesztése)

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, labor

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  A félév érvényességének feltételei:

  1. Az órarend szerinti foglalkozásokon való részvétel.

  2. Kötelező mérési gyakorlatok eredményes elvégzése és a jegyzőkönyvek elkészítése.

  3. A félév során kiadott házi feladat legalább elégséges szintű elkészítése és beadása határidőre. A házi feladat határidő utáni pótlására a szorgalmi időszak utolsó előtti hetének a végéig különeljárási díj befizetése mellett van lehetőség.

  A laboratóriumi munka

  A mérésekre előzetesen a mérési útmutatókból, ill. az azokban megadott irodalomból fel kell készülni. A felkészültséget a mérések kezdetekor írásbeli feleltetés útján ellenőrizzük, az elégtelen felkészültségű hallgatók a mérésen nem vehetnek részt, azt a mérésvezetőjüknél, előre egyeztetett időpontban, különeljárási díj befizetéséről szóló igazolás bemutatása mellett, pótolniok kell. A méréseken jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt a mérés befejezésekor a mérésvezetőnek be kell mutatni.

  1. A vizsgaidőszakban:

  A vizsgán megjelentek számától függően:

  1-5 fő esetén szóbeli vizsga, 6 fő felett írásbeli vizsga.

  Az írásbeli 120 perces. Két vagy több feladatra adott 0 pontos válasz az összpontszámtól függetlenül elégtelen minősítést jelent.

  Érdemjegy megajánlás elért pontszám alapján:

  0-31 pont elégtelen (1)

  32-39 pont szóbelire rendeljük be

  40-55 pont elégséges (2)

  56-70 pont közepes (3)

  71-85 pont jó (4)

  86-93 pont jeles (5) osztályzatért szóbelizhet

  94-100 pont jeles (5)

  Az írásbeli vizsgán legalább elégséges osztályzatot elért hallgató jobb jegyért szóbeli vizsgát tehet, a rontás kockázatával. Két vizsga közötti minimális időköz egy hét

  c. Elővizsga: egy alkalom a tvsz. szerint időzítve.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Fodor-Vágó Villamosságtan

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen 
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Korondi Péter

  docens

  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai