Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Matematikai statisztika műszaki alkalmazásokkal

  A tantárgy angol neve: Mathematical Statistics with Engineering Applications

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE959727 8. 2/0/0/v 2.5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Bolla Marianna

  Egy. adjunktus

  Mat. Int. Sztochasztika Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  matematika, valószínűségszámítás

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Matematika B4

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Ilyen tárgy nincsen

  7. A tantárgy célkitűzése

  A gyakorlatban használt legfontosabb egy- és többváltozós statisztikai elmélet és módszerek ismertetése

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Rövid leíró statisztika után rátérünk a statisztikai eljárások tárgyalására, majd a legfontosabb többváltozós statisztikai módszerek is bevezetésre kerülnek. Az elméleti hátteret a Mat. B4-ben tanultaknak megfelelően ismertetjük a következő témák szerint:

  1. Statisztikai minta, ennek paraméterei és a paraméterek közelítő eloszlása.
  2. Paraméteres- és nemparaméteres becslések és tulajdonságaik.
  3. Hipotézisvizsgálat: Neymann-Pearson tétel, u,t,F,c 2 -próba, Kolmogorov-Szmirnov próba.
  4. Variancia-, korreláció- és regresszióanalízis.
  5. A többimenziós normális eloszlás és a Wishart-eloszlás.
  6. Többváltozós statisztikai módszerek: főkomponensanalízis, faktoranalízis, kanonikus korrelációanalízis, többváltozós regresszió. A lineáris modell.
  7. Osztályozási módszerek, kontingenciatáblák vizsgálata: klaszteranalízis, korrespondanciaanalízis.

  Többváltozós statisztikai programcsomagok áttekintése (BMDP, SPSS).

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: egy házi feladat és egy zárthelyi, mindkettő 50%-os teljesítése kell az aláíráshoz.

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli belépő (két egyszerű feladat), majd szóbeli vizsga.

  c. Elővizsga: 80 % feletti házi feladat és zárthelyi eredmény esetén írásbeli belépő nélkül, csak szóbeli.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Bhattacharyya, G. K., Johnson, R. A.: Statistical Concepts and Methods, Wiley, (1977);

  Móri F.T., Székely J. G. : Többváltozós statisztikai analízis, Műszaki Kiadó, (1986);

  Közben készülő saját jegyzet.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Bolla Marianna

  Egy. adjunktus

  Mat. Int. Sztochasztika Tsz.

  Dr. Szabados Tamás

  Egy. docens

  Mat. Int. Sztochasztika Tsz.