Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Idegrendszeri modellezés

  A tantárgy angol neve: Neurobiological Modelling

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE929203 1 2+0 V 3 1/2
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Érdi Péter

  egy. magántanár

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMETE901828" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMETE921568" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMETE921872" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMETE921029" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY TárgyEredmény( "BMETE921201" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Villamosmérnök (TE921568) és mérnök-fizikus (TE901828) Matematika szigorlat,

  ill. matematikus Analízis szigorlat (TE921872)

  7. A tantárgy célkitűzése
  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Beszélgetés a kurzus tematikájáról, a tudományág hazai és nemzetközi perspektívájáról, a szükséges és nem (feltétlenül) szükséges előismeretekről, a befektetendő munkáról, és a várható ,,haszonról".
  2. Idegrendszerkutatás: a strukturális, funkcionális és dinamikus megközelítés integrálásának szükségessége. (Szintek, centrumok, vizsgálati módszerek, mechanizmusok, algoritmusok; kitekintés).
  3. A dinamikus modellek felállításának és tulajdonságaik vizsgálatának alapvető módszerei.
  4. Idegélettani alapok. (Membránok biofizikája. Ioncsatornák, ionáramok. A szinapszis. Az ingerület áttevődésének neurokémiai alapjai. A neurotranszmitter felszabadulásának mechanizmusa. Különböző transzmitter közvetítésű neuronok. Tanulás szinaptikus szinten.)
  5. EGY neuron modellezése. A McCulloch-Pitts-modell. A Hodgkin-Huxley-modell és variációi. Programcsomagok (NEURON, GENESIS).
  6. Esettanulmányok: néhány serkentô és gátló neuron részletes modellje. (Geometria, passzív és aktív csatornák, membrántranszport-folyamatok kinetikája. Akciós potenciál generálása, burst. Kis hálózatok: szerkezet és dinamika közötti összefüggések.
  7. Neuronhálózatok - kétszintű dinamika I. (Szinaptikus plaszticitás, tanulási szabályok: a Hebb-szabály és variációi. Tanulás biológiai és mesterséges neuronhálózatokban.)
  8. Neuronhálózatok - kétszintű dinamika II. (A szaglórendszer neuronhálózatai. A szaglógumó és a szaglókéreg szerkezete és dinamikus működése, asszociatív memória kialakulása.
  9. Neuronhálózatok - kétszintű dinamika III. (A béka látórendszerének kialakulása: önszerveződési mechanizmusok és algoritmusok. Az emlős nagyagykéreg moduláris szerveződése. Fejlődési modellek.)
  10. A hippokampusz (A hippokampusznak szerepe van a térérzékelésben, és az emlékezet kialakításában. Hibás működése neurológiai rendellenességekhez [pl. epilepszia] vezethet. A részletes egysejt-modelltől a neuronpopulációk dinamikus viselkedéséig.)
  11. Statisztikus neurodinamika (Nagy sejtpopulációk aktivitásdinamikája. A hippokampusz populációs dinamikája.)
  12. Neurológiai és pszichiátriai rendellenességek modellezése. Számítógépes neurofarmakológia
  13. Kognitív idegtudomány. (Agy-tudat-számítógép. Érzékelés, memória, érzelem, tudat)
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  b. A vizsgaidőszakban:

  1. Elővizsga:
  11. Pótlási lehetőségek
  12. Konzultációs lehetőségek
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  hálózatról letölthető segédanyagok (http://www.math.bme.hu/~jtoth)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  28

  Félévközi készülés órákra

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Érdi Péter

  egy. magántanár