Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Felsőbb 'Mathematica'

  A tantárgy angol neve: Advanced 'Mathematica'

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Választható tárgy

  VIK + TTK számára

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE929012 1 2/0/0/f 3 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Tóth János

  egy. docens

  Mat. Int. Analízis Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  elemi analízis

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Matematika B2 (TE901918), illetve

  Analízis 2. (TE921567)

  7. A tantárgy célkitűzése

  A kijelölt témákon kívül minden olyan feladattal igyekszünk foglalkozni, amelyet a hallgatóság szállít. Másodlagos cél: felkészítés TDK- és diplomamunka írására

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Ismerkedés a Mathematicával. Mag, felhasználói felület, programcsomagok.
  2. Alapvető adatszerkezetek. Értékadások típusai. Mintázatok, opciók, kiértékelés. Külső kapcsolatok. Információforrások.
  3. Egy- és többváltozós függvények ábrázolása, egyenletmegoldás.
  4. Lineáris algebrai feladatok. A lineáris programozás alapfeladatai, alkalmazásai, változatok.
  5. Differenciálegyenletek szimbolikus, numerikus és kvalitatív vizsgálata.
  6. Programozási paradigmák megvalósítása: procedurális, logikai, funkcionális, listakezelő, objektum-orientált stílus.
  7. Kész dokumentumok előállítása.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  laborgyakorlat

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: házi feladatok rendszeres beadása

  b. A vizsgaidőszakban: 15-20 oldalas írásbeli dolgozat beadása

  1. Elővizsga: -
  11. Pótlási lehetőségek

  ---

  12. Konzultációs lehetőségek

  e-mailben / fogadóórán / külön megbeszélés alapján

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Heck A.: Introduction to Maple, 2nd ed., Springer, NY. 1996

  Szili L., Tóth J.: Matematika és Mathematica, ELTE Eötvös Kiadó, Bp., 1996

  Wolfram, S.: The Mathematica Book, 5th ed., Wolfram Media, Cambridge Univ. Press, 2002

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  28

  Félévközi készülés órákra

  10

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  40

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  12

  ..

  Vizsgafelkészülés

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Tóth János

  egy. docens

  Analízis Tsz., Mat. Int.