Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mátrixanalízis mérnököknek

  A tantárgy angol neve: Matrix Analysis for Engineers

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Doktoranduszi választható tárgy

  mérnököknek

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE927308 1 2/0/0/v 3 1/2
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Petz Dénes

  egy. tanár

  Analízis Tsz., Mat. Int.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A kurzus feltételezi az alapvető lineáris algebrai előismereteket

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  TE901918 Matematika B2 vagy TE921567 Analízis II (inf)

  7. A tantárgy célkitűzése

  Lineáris algebrai ismeretek elmélyítése, mérnöki alkalmazások bemutatása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Alapfogalmak: lineáris leképezések, mátrixok, lineáris egyenletrendszerek, mátrixok determinálása és nyoma. Sajátértékek és saját vektorok: sajátértékek és szinguláris értékek lokalizációja, önadjungált mátrixok spektrálelmélete. Függvénykalkulus (egyváltozós közönséges függvénybe mátrix helyettesítése): mátrix polinomok, exponenciális függvény. Mátrixértékű függvények differenciálása, mátrix egyenletek és egyenlőtlenségek, pozitív elemű mátrixok Perron-Frobenius elmélete, kapcsolat a Markov-láncokkal.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: ---

  b. A vizsgaidőszakban: vizsga, TVSz szerint

  1. Elővizsga: szorgalmi időszak utolsó hetében.
  11. Pótlási lehetőségek

  TVSz szerint

  12. Konzultációs lehetőségek

  az előadó fogadóóráján

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  P.D.Lax: Linear Algebra (Wiley, 1996)

  Petz Dénes: Lineáris analízis (Akadémiai Kiadó, 2002)

  Rózsa Pál: Lineáris algebra és alkalmazásai (Tankönyvkiadó, 1991)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  28

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  21

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  21

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Petz Dénes

  egy. tanár

  Analízis Tsz., Mat. Int.