Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  'Mathematica' alkalmazásokkal

  A tantárgy angol neve: 'Mathematica' with Applications

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Doktoranduszi választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE927206 1 0/0/2/f 3 1/2
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Tóth János

  egy. docens

  Mat. Int., Analízis Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  elemi analízis, számítástechnikai alapok

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  ---

  7. A tantárgy célkitűzése

  doktori feladat valamely részének számítógépes vizsgálata

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. A Mathematica szerkezete.
  2. Kifejezések.
  3. Egyenletmegoldás, grafika, hang.
  4. Lineáris egyenletek, egyenlőtlenségek.
  5. Dinamikai rendszerek.
  6. Programozási stílusok.
  7. Prezentáció.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  laborgyakorlat

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: házi feladatok rendszeres beadása

  b. A vizsgaidőszakban: 15-20 oldalas írásbeli dolgozat beadása

  1. Elővizsga: -
  11. Pótlási lehetőségek

  Az írásbeli dolgozat beadása a vizsgaidőszak első két hetében pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  e-mailben / fogadóórán / külön megbeszélés alapján

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Heck A.: Introduction to Maple, 2nd ed., Springer, NY. 1996

  Szili L., Tóth J.: Matematika és Mathematica, ELTE Eötvös Kiadó, Bp., 1996

  Wolfram, S.: The Mathematica Book, 5th ed., Wolfram Media, Cambridge Univ. Press, 2002

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  28

  Félévközi készülés órákra

  10

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  40

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  12

  ..

  Vizsgafelkészülés

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Tóth János

  egy. docens

  Mat. Int., Analízis Tsz.

  A tárgy címe

  Mathematica, alkalmazásokkal

  A tárgy rövid címe

  max 15 leütés, a szóköz is számít!

  A tárgyat gondozó kar kódja

  TE

  Lásd melléklet! (Két karakter kötőjel nélkül!)

  A tárgy szintkódja

  7

  Lásd melléklet! (Egy szám karakter kötőjel nélkül!)

  A tárgy kódja

  Ezt a DÉKÁNI HIVATAL adja! (Három karakter kötőjel nélkül!)

  A tárgy felelőse

  dr. Tóth János

  Verzió

  1=magyar=Tóth János

  2=angol=Tóth János

  Egy sorba csak egy verziót!

  Lásd melléklet!

  A tárgyat oktató szervezeti egység kódja

  92

  Két szám karakter! Lásd melléklet!

  A foglalkozás típusa

  lgy

  Csak a rövidítés kell! Lásd melléklet!

  Követelmény

  f

  Csak a rövidítés kell! Lásd melléklet!

  Ajánlott szakirány

  Opcionális

  Heti óraszám

  0+0+2

  “A+B” formában pl.: 3+2

  Kredit pont

  3

  A tárgy felvételéhez szükséges sikeresen elvégzett tárgy(ak)

  Egy sorba csak egy tételt!

  A tárgy felvételét kizáró tárgy(ak)

  Ha van ilyen előre ismert! Egy sorba csak egy tételt!

  A tárgy tematikája

  1. A Mathematica szerkezete.
  2. Kifejezések.
  3. Egyenletmegoldás, grafika, hang.
  4. Lineáris egyenletek, egyenlőtlenségek.
  5. Dinamikai rendszerek.
  6. Programozási stílusok.
  7. Prezentáció

  Irodalom

  A bevitel formátuma (ettől eltérni nem lehet!) : Szerző(k), cím, (megjelenés éve);

  Heck A.: Introduction to Maple, 2nd ed., Springer, NY. 1996

  Szili L., Tóth J.: Matematika és Mathematica, ELTE Eötvös Kiadó, Bp., 1996

  Wolfram, S.: The Mathematica Book, 5th ed., Wolfram Media, Cambridge Univ. Press, 2002