Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Haladó mátrixanalízis mérnököknek

  A tantárgy angol neve: Advanced Matrix Analysis for Engineers

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  0405/1

  Választható tárgy

  mérnök doktoranduszoknak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE927203 1 2+0v 3 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  G. Horváth Ákosné dr.

  tud. főmunkatárs

  Mat. Int., Analízis Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  vektortér, mátrix, determináns, alapfokú differenciálegyenletek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  Felsőbbéves mérnökök ill. mérnök doktoranduszok számára bemutatni a mátrixanalízis néhány alkalmazási területét.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Lineáris operátorok véges dimenziós vektortéren. Euklideszi tér. Mátrix, Jordan-féle normálalak, mátrix függvények (kalkulus) és alkalmazásaik (közönséges differenciálegyenletek, merev test mozgása stb.).

  Duális tér. Determináns és külső forrás, vektoriális szorzat és külső szorzat. Érintőtér, differenciálformák. Hilbert terek. Korlátos operátorok, spektráltétel. Normális és pozitív operátorok. Nem korlátos operátorok. Alkalmazások: közönséges és parciális differenciáloperátorok, Sturm-Liouville probléma, spin operátor, Hamilton operátor, Fourier sorok, approximáció és interpoláció, Lozinsky-Harshiladze és Korovkin tételei.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: kiselőadás /vagy:

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  1. Elővizsga: ---
  11. Pótlási lehetőségek

  megbeszélés szerint

  12. Konzultációs lehetőségek

  megbeszélés szerint

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  R. A. Frazer, W.J.Duncan, A.R.Collar: Elementary matrices, Cambridge, 1952

  L. Simon, E.A.Baderko: Másodrendű lineáris parciális differenciálegyenletek, Tankönyvkiadó, Bp., 1983

  W.Rudin: Functional Analysis, Mcgraw Hill B.C. 1973

  R.E.Edwards: Fourier series, Springer, 1982

  Szőkefalvi-Nagy Gyula, Gehér László, Nagy Péter: Differenciálgeometria, Műszaki Könyvkiadó, 1979

  Kapuy Ede, Török Ferenc: Az atomok és molekulák kvantumelmélete, Akadémiai Kiadó, 1975

  P.D.Lax: Linear Algebra, Wiley-Int. Publ., 1979

  Petz Dénes: Lineáris analízis, Akad. Kiadó, 2002

  Rózsa Pál: Lineáris algebra és alkalmazásai, Tankönyvkiadó, 1991

  A.Nikiforov: Fonctions speciales de le Physique Mathematique, Editions Mir Moscou, 1983

  E.A Caddington, N. Levinson: Theory Ordinary diffreential Equations, McGraw-Hill Publ. 1955

  K.O.Friedricks: Spectral theory of Operators in Hilbert space, Springer, 1973

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  28

  Félévközi készülés órákra

  31

  Felkészülés zárthelyire

  -

  Házi feladat elkészítése

  -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  -

  ..

  -

  Vizsgafelkészülés

  31

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  G. Horváth Ákosné dr.

  tud. főmunkatárs

  Mat. Int., Analízis Tsz.