Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Fourier-analízis alkalmazásokkal

  A tantárgy angol neve: Fourier Analysis and Its Applications

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE925023 1 2+0v 3 1/2
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Járai Antal

  Egyetemi tanár

  Matematika In., Analízis Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Analízis alapjai, metrikus terek, mértékelmélet alapjai

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (TárgyEredmény( "BMETE922246" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMETE921004" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMETE901919" , "jegy" , _ ) >= 2)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Matematika B3 (BMETE 922246)
  vagy
  Funkcionálanalízis (BMETE 921004)

  Felvételét kizáró tárgy: Fourier sorok és integrálok BMETE929030

  7. A tantárgy célkitűzése

  Megismertetni a Fourier-analízis alapjait és legfontosabb alkalmazásait

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Hilbert-terek, Fourier-sorok Hilbert-térben. Az L2-tér. Példák ortonormál rendszerekre. Általános Fourier-sorok konvergenciaelmélete, Rademacher – Mensov tétel. Klasszikus Fourier-sorok pontonkénti konvergenciája és összegezése: Dini-kritérium és következményei, példa folytonos függvényre, amelynek Fourier-sora nem konvergens, Fejér tételei, maximál függvény, Lebesgue tétele Fourier-sorok összegzéséről. Ortogonális polinmrendszerek, tulajdonságaik és alkalmazásaik. Fourier-transzformáció: Riemann – Lebesgue-lemma, simítás, sima függvények terei, inverziós tétel, Placherel-tétel. Diszkrét Fourier-transzformáció, gyors Fourier-transzformáció és alkalmazásaik.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: részvétel az előadásokon, TVSz szerint

  b. A vizsgaidőszakban: kollokvium

  1. Elővizsga: megbeszélés szerint, elegendő számú jelentkező esetén lehetséges
  11. Pótlási lehetőségek

  Utóvizsga.

  12. Konzultációs lehetőségek

  minden vizsga előtt

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dr. Járai Antal: Mérték és integrál, 2002.

  Dr. Járai Antal: Modern alkalmazott analízis, 1991.
  Mikolás Miklós: Valós függvénytan és ortogonális sorok, 1978.

  Pál László György: Ortogonális függvénysorok, 1982

  Stein, Elias M., Weiss, Guido: Introduction to Fourier analysis on Euclidean spaces, 1971

  Szőkefalvi-Nagy Béla: Valós függvények és függvénysorok, 1972

  Torchinsky, Alberto: Real-variable methods in harmonic analysis, 1986.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  26

  Félévközi készülés órákra

  10

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  4

  ..

  Vizsgafelkészülés

  50

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Járai Antal

  Egyetemi tanár

  Matematika Int., Analízis Tsz.

  A tárgy címe

  Fourier-analízis alkalmazásokkal

  A tárgy rövid címe

  Fourier-an.alk.

  max 15 leütés, a szóköz is számít!

  A tárgyat gondozó kar kódja

  TE

  Lásd melléklet! (Két karakter kötőjel nélkül!)

  A tárgy szintkódja

  5

  Lásd melléklet! (Egy szám karakter kötőjel nélkül!)

  A tárgy kódja

  023

  Ezt a DÉKÁNI HIVATAL adja! (Három karakter kötőjel nélkül!)

  A tárgy felelőse

  Dr. Járai Antal

  Verzió

  1=Dr. Járai Antal=magyar

  Egy sorba csak egy verziót!

  Lásd melléklet!

  A tárgyat oktató szervezeti egység kódja

  92

  Két szám karakter! Lásd melléklet!

  A foglalkozás típusa

  Ea

  Csak a rövidítés kell! Lásd melléklet!

  Követelmény

  V

  Csak a rövidítés kell! Lásd melléklet!

  Ajánlott szakirány

  választható tárgy

  Opcionális

  Heti óraszám

  2

  “A+B” formában pl.: 3+2

  Kredit pont

  3

  A tárgy felvételéhez szükséges sikeresen elvégzett tárgy(ak)

  Matematika B3 (TE922246)
  vagy

  Funkcionálanalízis (921004)

  Egy sorba csak egy tételt!

  A tárgy felvételét kizáró tárgy(ak)

  Fourier-sorok és integrálok BMETE929030

  Ha van ilyen előre ismert!

  Egy sorba csak egy tételt!

  A tárgy tematikája

  Hilbert-terek, Fourier-sorok Hilbert-térben. Az L2-tér. Példák ortonormál rendszerekre. Általános Fourier-sorok konvergenciaelmélete, Rademacher – Mensov tétel. Klasszikus Fourier-sorok pontonkénti konvergenciája és összegezése: Dini-kritérium és következményei, példa folytonos függvényre, amelynek Fourier-sora nem konvergens, Fejér tételei, maximál függvény, Lebesgue tétele Fourier-sorok összegzéséről. Ortogonális polinmrendszerek, tulajdonságaik és alkalmazásaik. Fourier-transzformáció: Riemann – Lebesgue-lemma, simítás, sima függvények terei, inverziós tétel, Placherel-tétel. Diszkrét Fourier-transzformáció, gyors Fourier-transzformáció és alkalmazásaik.

  Irodalom

  A bevitel formátuma (ettől eltérni nem lehet!) : Szerző(k), cím, (megjelenés éve);

  Dr. Járai Antal: Mérték és integrál, 2002.

  Dr. Járai Antal: Modern alkalmazott analízis, 1991.
  Mikolás Miklós: Valós függvénytan és ortogonális sorok, 1978.

  Pál László György: Ortogonális függvénysorok, 1982

  Stein, Elias M., Weiss, Guido: Introduction to Fourier analysis on Euclidean spaces, 1971

  Szőkefalvi-Nagy Béla: Valós függvények és függvénysorok, 1972

  Torchinsky, Alberto: Real-variable methods in harmonic analysis, 1986.