Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Válogatott fejezetek az algoritmusok köréből 2

  A tantárgy angol neve: Selected Topics in Algorithms 2

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE915030 tavaszi 2/0/0/v 3 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Rónyai Lajos

  tsz. vez. egy. tan.

  Algebra Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Algoritmusok elmélete, diszkrét matematika

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIMA2207" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatók megismertetése néhány modern algoritmustervezési technikával, hatékony algoritmussal.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Ahogy a tárgy címe is sugallja, válogatást szeretnénk nyújtani a rendkívül gazdag, a számítástudomány élvonalába tartozó ismeretkörből. Az anyag összeállításánál figyelembe vesszük a mindenkori hallgatóink kéréseit is. Törzsanyag: matroidok, a piros-kék algoritmus , Boruvka tétele. A gyors Fourier-transzformáció és néhány alkalmazása (polinomok szorzása, maradékos osztása, egészek szorzása). A kép- és hangtömörítés algoritmusai (információtömörítő alapmódszerek, JPEG, MPEG). Tág keresőkérdések az Interneten (a PageRank-algoritmus, J.Kleinberg gyűjtőlapok - tekintélyek -módszere). Gyors algoritmusok többtest-rendszerek szimulációjára (Barnes-Hut-módszer, gyors multipólus-algoritmus).

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  b. A vizsgaidőszakban: vizsga

  1. Elővizsga: lehetséges
  11. Pótlási lehetőségek

  vizsgák pótlásának ált. szab. szerint

  12. Konzultációs lehetőségek

  az előadókkal egyeztetett formában

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  15

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  45

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Rónyai Lajos

  tansz. vez. egy. tan.

  Algebra Tanszék