Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Felsőbb matematika informatikusoknak - Sztochasztika

  A tantárgy angol neve: Advanced Mathematics for Informaticians - Stochastics

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. szeptember 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnökinformatikus szak, MSc képzés         

  Közös tantárgy         

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE90MX58 2 4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Tóth Imre,
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Intézet:
  Dr. Rónyai Lajosegyetemi tanárTTK Algebra Tanszék
  Dr. Bálint Péteregyetemi docensTTK Sztochasztika Tanszék
  Dr. Pete Gáboregyetemi docensTTK Sztochasztika Tanszék
  Dr. Tóth Imre Péteregyetemi docensTTK Sztochasztika Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Valószínűségszámítás alapjai.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMETE90MX43" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMETE90MX43", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése A véletlen és a valószínűségszámítási módszerek fontos szerepet játszanak az informatikában, elsősorban a randomizált algoritmusokon, valamint a sztochasztikus folyamatok elméletén  keresztül. A feldolgozott anyag betekintést nyújt ebbe a világba.  A hangsúlyokat a jelenségek megértetésére és az alkalmazásokra helyezzük. Széles körben (a tantárgy témakörén kívül is) alkalmazható technikákat prezentálunk, rávilágítunk más matematikai és matematikán kívüli természettudományos és műszaki területekkel való összefüggésekre, a lehetséges alkalmazások körére. Fontos célunk, hogy a hallgatóink képesek legyenek  randomizált algoritmusok tervezésére és elemzésére. Alapelv: minden egyes témához sok konkrét példát, számolást, konkrét alkalmazást mutatunk be. Bizonyításokat többnyire csak vázlatosan prezentálunk, viszont hangsúlyt helyezünk a szemléletre és a (matematikai és egyéb) jelenségekre.
  8. A tantárgy részletes tematikája 1. Valószínűségszámítási alapok ismétlése (4 óra): Valószínűségi változó, eloszlásfüggvény, sűrűségfüggvény. Várható érték, szórásnégyzet, magasabb momentumok. Nevezetes eloszlások. Együttesen értelmezett valószínűségi változók, együttes eloszlás- és sűrűségfüggvény. Várható érték vektor, kovariancia mátrix, alaptulajdonságai, Cauchy-Schwarz-egyenlőtlenség. Nevezetes többdimenziós eloszlások. Sűrűségfüggvények transzformációja leképezésekkel. Többdimenziós normális eloszlás. 
   
  2. Létezés és véletlen (4 óra): Véletlent használó egzisztanciabizonyítások (az ún. Erdős-módszer) nevezetes példákon keresztül (hipergráf 2-színezése, Ramsey-gráfok, stb.), ezek algoritmikus vonatkozásai. A Turán-tétel véletlent használó bizonyítása. Derandomizálás.
   
  3. Néhány nevezetes randomizált algoritmus elemzése (8 óra): A gyorsrendezés várható lépésszáma . A Rabin—Miller-prímteszt elemzése. A Schwartz—Zippel-lemma és közvetlen alkalmazásai (Tutte-determináns, mátrixszorzás ellenőrzése). Randomizált mintaillesztés. Minimális feszítőfa számítása lineáris várható időben. Bolyongások és algoritmusok.
   
  4. Lovász lokális lemmája (4 óra): A módszer ismertetése, néhány egyszerű alkalmazása, a módszer algoritmikus változta.
   
  5. Véletlen és bonyolultsági osztályok (8 óra): Az RP és a Las Vegas nyelvosztályok, példákkal. Az IP nyelvosztály: nem izomorrf gráfok, IP=PSPACE lényeges részének a bizonyítása. Nulla ismeretű bizonyítás fogalma, példák. A BPP nyelvosztály, a BPP és a P viszonyával foglalkozó néhány eredmény vázlatos ismertetése. Az RL nyelvosztály.
   
  6. Véletlen gráfok (4 óra): Erdős-Rényi-gráfok, néhány gráftulajdonság (pl. összefüggőség) evolúciója. Barabási-Albert-gráfok, alkalmazásuk (számítógépes-, szociális-, biológiai-) hálózatok modellezésére.
   
  7. Konvergencia típusok (4 óra): Sztochasztikus konvergencia fogalma és a nagy számok gyenge törvénye. L^p-beli konvergencia. Majdnem biztos konvergencia, Borel-Cantelli lemmák és a nagy számok erős törvénye. Valószínűségi eloszlások gyenge konvergenciája és határeloszlás-tételek. 
   
  8. Generátor- és karakterisztikus függvények. Alkalmazásaik: határeloszlások és nagy eltérések (8 óra): Generátorfüggvény, alaptulajdonságai. Konvolúció és keverék-eloszlások generátorfüggvénye. Alkalmazások: elágazó folyamatok, bolyongások. Karakterisztikus függvény, alaptulajdonságai. Fourier-analízis elemei, inverzió, momentum-probléma. Folytonossági tétel, következménye: határeloszlás-tételek. Nagy számok törvényei és centrális határeloszlás tétel karakterisztikus függvény módszerével. Stabilitás, stabilis eloszlások, gyenge konvergencia stabilishoz. Nagy eltérések elemei: Bernstein-egyenlőtlenség, Chernoff-korlát, Cramér-tétel. 
   
  9. Sztochasztikus folyamatok elemei: Markov-láncok és Markov-folyamatok (8 óra): Mi is egy sztochasztikus folyamat? Véges állapotterű Markov-láncok, állapotok osztályozása, irreducibilitás, periódus, aperiodicitás. Lineáris algebrai eszköztár: sztochasztikus mátrixok, hatás előre (függvényekre), hatás hátra (mértékekre). Stacionárius mérték, hosszú idejű viselkedés, ergodicitás. Reverzibilis Markov-láncok, MCMC elemei. Megszámlálható állapotterű Markov-láncok: tranziencia, null-rekurrencia, pozitív rekurrencia jellemzése. Alkalmazás születési-halálozási folyamatokra, bolyongásokra (Pólya-tétel). Folytonos idejű Markov-láncok elemei: Poisson folyamat, ugrási ráták, szemléletes jellemzés. Sztochasztikus mátrixok egy-paraméteres félcsoportja: Kolmogorov-Chapman egyenletek, infinitezimális generátor, kapcsolat mátrix-analízissel.
   
  10. Kitekintés: válogatás a modern valószínűségszámítás problémaköreiből (4 óra): Perkoláció: az alapprobléma, kapcsolat véletlen gráfokkal, alaptételek, fázisátmenet. “Kártyakeverés matematikája”: Markov-láncok konvergenciájának kérdésköre, hányszor keverjük meg a kártyacsomagot, hogy (közel) egyenletes eloszlású véletlen sorrendet kapjunk?
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tárgy anyaga előadásokon kerül ismertetésre.
  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban: egy összegző értékelés zárthelyi dolgozat formájában. Az aláírás megszerzésének (és egyeben a vizsgára bocsátásnak) a feltétele a dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése.
  2. A vizsgaidőszakban: írásbeli teljesítményértékelésből és a félévközi zárthelyi dolgozat eredményének beszámításából álló kombinált vizsga. A vizsgajegy megállapítása felerészben a zárthelyi dolgozat eredménye és felerészben a vizsgadolgozat eredménye alapján történik.

   

  11. Pótlási lehetőségek A zárthelyi a TVSZ szerint egyszer pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek Szükség esetén a számonkérések előtt a hallgatókkal egyeztetve.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom [1] Bollobás: Random Graphs, Cambridge University Press, 2001.
  [2] Rényi: Valószínűségszámítás. Tankönyvkiadó, 1972.
  [3] Rónyai, Ivanyos, Szabó: Algoritmusok. Typotex, 2000.
  [4] Mitzenmacher, Upfal: Probability and Computing. Cambridge University Press, 2005.
  [5] Papadimitriou: Számítási bonyolultság. Novadat, 1999.
  [6] Motwani, Raghavan: Randomized Algorithms. Cambridge University Press, 1995.
  [7] Prékopa: Valószínűségszámítás műszakiaknak. Műszaki Könyvkiadó Budapest.
  [8] Durrett: Probability: Theory and Examples. Duxbury Press, 1995.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra

  56

  Félévközi készülés órákra

  10

  Felkészülés zárthelyire

  14

  Házi feladat elkészítése

  -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  -

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Rónyai Lajos egyetemi tanár, Algebra Tanszék;
  Dr. Tóth Bálint egyetemi tanár, Sztochasztika Tanszék;
  Dr. Szabados Tamás egyetemi docens, Sztochasztika Tanszék;
  Dr. Székely Balázs egyetemi docens, Sztochasztika Tanszék