Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Felsőbb matematika villamosmérnököknek - Haladó lineáris algebra

  A tantárgy angol neve: Advanced Mathematics for Electrical Engineers - Linear Algebra

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. szeptember 28.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés         

  Közös tantárgy         

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE90MX54 1 2/1/0/f 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Rónyai Lajos,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
  Dr. Rónyai Lajos egyetemi tanár TTK Algebra Tanszék
  Dr. Wettl Ferenc egyetemi docens TTK Algebra Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít BSc matematika
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMETE90MX30" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMETE90MX30", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy a lineáris algebra azon fejezeteibe nyújt bevezetést, amelyek fontosak a haladó mérnöki tanulmányok szempontjából. Fontos cél, hogy a hallgatók alkalmazni tudják a lineáris algebra módszereit, eszközeit a felmerülő szakmai problémák megoldása során. A tantárgy követelményeit eredményesen teljesítő hallgatótól elvárható, hogy értse, és konkrét feladatokban, példákon alkalmazni tudja a tanult fogalmakat, ismereteket, a gyakorlatban felmerülő helyzetekben ismerje fel a tanult módszerek alkalmazási lehetőségeit, legyen képes a szakirodalomra támaszkodva önállóan bővíteni a kapcsolatos ismereteit.
  8. A tantárgy részletes tematikája  

  A lineáris algebra tanult alapfogalmainak áttekintése. Vektortér, mátrix, lineáris egyenletrendszer megoldása. Mátrix determinánsa, rangja, sajátérték, sajátvektor, karakterisztikus polinom, Cayley-Hamilton-tétel, hasonlóság. Bilineáris formák, euklideszi terek. Speciális mátrixok (szimmetrikus, Hermite-, ortogonális, unitér, (szemi-definit). Jordan-normálforma, főtengelytétel.

  A Moore-Penrose-inverz és alkalmazásai. Projekciók. Az általánosított inverz mátrix fogalma, a Moore-Penrose-tétel. Inkonzisztens lineáris egyenletrendszerek közelítő megoldása. Nevezetes lineáris mátrixegyenletek (AXB=C, AX-XB=C, AX-YB=C) és megoldásuk az MP-inverz segítségével.

  Normák és mátrixfüggvények . A spektrális és az euklideszi (Frobenius-) mátrixnorma, p-normák, kapcsolatuk, egyenlőtlenségek. Sajátértékekre vonatkozó egyenlőtlenségek (Gersgorin, Schur). Mátrixfüggvények, előállításuk polinomokkal, a mátrix-exponenciális. Mátrixfüggvények differenciálása, lineáris differenciálegyenlet-rendszerek. A Lax-egyenlet.

  Nem negatív elemű mátrixok. Pozitív, reducibilis és irreducibilis mátrixok. Frobenius és Perron tételei (irreducibilis nemnegatív mátrixokra). Egyenlőtlenségek a spektrálsugárra. Sztochasztikus és duplán sztochasztikus mátrixok. Kapcsolat a Markov-láncokkal. Birkhoff tétele, kapcsolat a párosítási feladattal, a Frobenius-König-tétel.

  Szinguláris értékek szerinti felbontás (SVD). Létezése, egyértelműsége, kapcsolata a poláris felbontással. SVD és alacsony rangú közelítések, Eckart-Young-tétel. Az SVD számítása. A módszer néhány alkalmazása (pszeudoinverz számítása, homogén lineáris egyenletrendszer megoldása, legkisebb négyzetek módszere). A QR-felbontás fogalma. Householder-tükrözések, alkalmazásuk a QR-felbontás számítására.

  Lineáris mátrixegyenlőtlenségek. Konvex halmazok, konvex függvények, konvex optimalizálás, konvex programok, dualitás, a Karush-Kuhn-Tucker-tétel. Az ellipszoid algoritmus. Lineáris mátrix egyenlőtlenségek, alkalmazási példák (stabilitás, SV-minimalizálás, Leontyev-modell). Megoldásuk az ellipszoid-módszerrel és belső pontos algoritmusokkal.

  Nevezetes alkalmazások. A lineáris algebra néhány nevezetes alkalmazása: nemnegatív és szimmetrikus mátrixok az internetes lapokat rangsoroló algoritmusokban; SVD az információkeresés gyakorlatában (vektorteres indexelés, a mögöttes szemantikájú indexelés lineáris algebrai vonatkozásai); hibajavító kódok; titokmegosztás.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tárgyhoz előadások és gyakorlatok tartoznak.
  10. Követelmények A szorgalmi időszakban két zárthelyi sikeres megírása. A félévközi jegy a
  zárthelyikre és a házi feladatokra kapott pontszámok összege alapján adódik.
  A házi feladatokra kapható pontszám az összpontszám 20%-a.
  Az elégtelennél jobb félévközi jegy megszerzésének feltétele a zárthelyi dolgozatok teljesítése egyenként legalább 40%-ra, továbbá a zárthelyikkel és a házi feladattal együttesen elérhető összpontszám legalább 40%-ának teljesítése.
  11. Pótlási lehetőségek
  • mindenki legfeljebb egy zárthelyit pótolhat, de azt esetleg kétszer,
  • egy pótzárthelyit tartunk a szorgalmi időszak végén, és egy pót-pótzárthelyit a pótlási héten (két feladatsorral, amelyiken mindenki a pótlandó (egy) zárthelyijét pótolhatja).
  • aki mindkét ZH-t jól megírta, de az összpontszáma még sem éri el a 40%-ot, egyik ZH-ját újra írhatja.
  12. Konzultációs lehetőségek Szükség esetén a számonkérések előtt a hallgatókkal egyeztetve.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  [1]  V.V. Praszolov: Lineáris algebra, Typotex, 2005.

  [2]  Rózsa Pál: Lineáris algebra és alkalmazásai, Tankönyvkiadó, 1991.

  [3]  Halmos Pál: Véges dimenziós vektorterek, Műszaki Kiadó, 1984.

  [4]  Wettl Ferenc: Lineáris algebra, online jegyzet.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra

  42

  Félévközi készülés órákra

  28

  Felkészülés zárthelyire

  20

  Házi feladat elkészítése

  -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  -

  Vizsgafelkészülés

  -

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta TTK Algebra Tanszék