Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Matematika M1 egészségügyi mérnököknek

  A tantárgy angol neve: Mathematics M1

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. november 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Egészségügyi mérnök szak   
  MSc képzés   
  Kötelező tantárgy   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE90MX31 2 3/3/0/v 7  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Tasnádi Tamás Péter,
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Járai Antal

   

  Egyetemi tanár

   

  TTK, Analízis Tanszék

   

  Dr. G. Horváth Ákosné

   

  Egyetemi docens

   

  TTK, Analízis Tanszék

   

  dr. Tasnádi Tamás

   

  Egyetemi adjunktus

   

  TTK, Analízis Tanszék

   

  dr. Csató Tamásné

   

  Nyugdíjas egyetemi adjunktus

   

  TTK, Analízis Tanszék

   

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  A Semmelweis Egyetemről a képzésre jönni szándékozóknak azt ajánljuk, hogy még orvostanhallgatóként teljesítsék a BME-n a Matematika A1-t.
  7. A tantárgy célkitűzése Orvosi alapképzettségű hallgatók számára alaptárgyi bevezetőt nyújtani a szaktárgyakban felhasználásra kerülő matematikai fogalmakról és számításokról. (VIK Egészségügyi mérnök MSc képzés tárgya orvosi alapképzettségű hallgatóknak.)
  8. A tantárgy részletes tematikája Műveletek vektorokkal és mátrixokkal. A térbeli analitikus geometria elemei. Komplex számok (ismétlés). Valós számsorozatok (ismétlés). Egyváltozós függvények (ismétlés). Az elemi függvények deriváltjai (ismétlés). A Riemann-integrál fogalma (ismétlés). Lineáris tér, függetlenség, bázis, dimenzió. Sajátérték, sajátvektor fogalma. Elsőrendű szeparábilis és lineáris differenciálegyenletek megoldása. Másodrendű lineáris, állandó együtthatós differenciálegyenletek megoldása. Kettősintegrál fogalma, létezésének elégséges feltétele, kiszámítása, alkalmazása. Hármasintegrál fogalma, létezésének elégséges feltétele, kiszámítása, alkalmazása. Integráltranszformációk. A vektoranalízis elemei. Görbementi és felületmenti integrálok. Divergencia, rotáció, Gauss-Osztrogradszkij tétel, Stokes tétel. Numerikus sorok. Függvénysorok, hatványsorok. Taylor sor. Laplace transzformáció. Parciális differenciálegyenlet.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás, gyakorlat
  10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban: az aláírás feltétele a zárthelyi legalább 40%-os teljesítése.
  b. A vizsgaidőszakban: sikeres vizsga.
  11. Pótlási lehetőségek A zárthelyi egyszer pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény esetén előzetes megbeszélés alapján.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Szász Gábor: Matematika I., II., III.
  Csató Tamásné: Előadás vázlat
  Thomas-féle kalkulus I.-III.
  Jánossy–Gnädig–Tasnádi: Vektorszámítás I.–III.
  Babcsányi et.al.: Matematikai feladatgyűjtemény I.-IV.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra84
  Félévközi készülés órákra42
  Felkészülés zárthelyire28
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés

  56

  Összesen210
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Tasnádi Tamás

   

  adjunktus

   

  Matematikai Analízis Tanszék