Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Matematika A2 villamosmérnököknek

  A tantárgy angol neve: Mathematics A2 for Electrical Engineers

  Adatlap utolsó módosítása: 2024. június 6.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki alapszak
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE90AX59 2 4/2/0/v 6  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pitrik József,
  A tantárgy tanszéki weboldala www.math.bme.hu/~pitrik
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Pitrik József

  Dr. Molnár Zoltán

  Dr. Farkas Lóránt

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Vektoralgebra, egyváltozós függvények differenciál- és integrálszámítása.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (TárgyTeljesítve_Képzésen("BMETE90AX00") ÉS TárgyTeljesítve_Képzésen("BMEVISZAA07"))

  VAGY
  ( (EgyenCsoportTagja("VILL - 2014 TANTERV") VAGY
  EgyenCsoportTagja("2014_tanterv_hallgatoi_vill_eng") )
  ÉS TárgyTeljesítve_Képzésen("BMETE90AX00") )

  VAGY

  Kepzes("5N-A7H")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Kötelező:
  NEM (TárgyEredmény("BMETE92AM07", "jegy", _) >= 2 VAGY TárgyEredmény("BMETE93AF01", "jegy", _) >= 2)
  ÉS
  (TárgyEredmény("BMETE90AX00", "jegy", _) >= 2 VAGY TárgyEredmény("BMETE90AX01", "jegy", _) >= 2
  VAGY TárgyEredmény("BMETE901912", "jegy", _) >= 2 VAGY TárgyEredmény("BMETE901913", "jegy", _) >= 2
  VAGY TárgyEredmény("BMETE901827", "jegy", _) >= 2 VAGY TárgyEredmény("BMETE93AF00", "jegy", _) >= 2
  VAGY kepzes("4N-M7"))
  ÉS
  (NEM ( TárgyEredmény( "BMETE90AX26" , "jegy" , _ ) >= 2 )
  VAGY NEM (TargyEredmeny("BMETE90AX26", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)
  VAGY NEM Kepzes("5N%") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Matematika A1a (BMETE90AX00) VAGY Matematika A1b (BMETE90AX01)
  7. A tantárgy célkitűzése A villamosmérnökök számára szükséges alapvető lineáris algebrai, sorfejtésekre vonatkozó és
  többváltozós analízisbeli ismeretek elsajátítása.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  LINEÁRIS ALGEBRA
  Lineáris terek
  Lineáris tér axiómái és geometriai jelentésük. Lineáris függetlenség, altér, kifeszített altér,
  generátorrendszer, bázis, dimenzió (ismétlés). Báziscsere, az áttérés mátrixa. Metrikus és normált tér.
  Euklideszi terek. Ortogonális és ortonormált bázis. Cauchy-Bunyakovszkij egyenlőtlenség, Pithagorasz-
  tétel.
  Lineáris operátorok
  Lineáris operátor definíciója. Operátor mátrixa. Geometriai transzformációk (forgatás, tükrözés, vetítés)
  és mátrixuk, egyéb lineáris transzformációk (pl. deriválás) és mátrixuk. Magtér, képtér. Dimenziótétel.
  Inverz. Báziscsere transzformáció. Lineáris transzformáció és lineáris egyenletrendszer kapcsolata.
  Spektráltétel
  Karakterisztikus polinom. Sajátérték, sajátvektor. Speciális mátrixok (önadjungált, unitér stb.) sajátértékei
  és sajátvektorai. Hasonlóság. Diagonalizálhatóság. Főtengelytétel. Kvadratikus alakok osztályozása.
  Mátrixfüggvények
  Mátrixok függvényeinek értelmezése. Mátrixok exponenciális függvénye és meghatározásának
  módszerei.
  Improprius integrál és alkalmazásai
  Az impromprius integrál. A határozott integrál matematikai és fizikai alkalmazásai. (terület, forgástest
  térfogata, felszíne, integrálkritérium sorokra, súlypont, tehetetlenségi nyomték stb.) Példák.
  VÉGTELEN SOROK
  Numerikus sorok
  Konvergencia, divergencia, maradéktag, abszolút- és feltételes konvergencia. Konvergenciakritériumok.
  Speciális sorok. Zárójelezés, zárójelfelbontás. Sorok szorzata. Sorok átrendezése, Riemann-tétel.
  Hibabecslés Leibniz-sorok esetén.
  Függvénysorozatok, függvénysorok
  Pontonkénti és egyenletes konvergencia. (Egyenletes) konvergenciatartomány és meghatározása. Az
  egyenletesen konvergens sorozatok és sorok alapvető tulajdonságainak invarianciája a limesre ill. a
  sorösszegzésre. Kritériumok egyenletes és nem egyenletes konvergenciára.
  Hatványsorok
  Konvergenciaintervallum. Taylor-sorok. Sorfejtés fogalma. Hatványsor és Taylor-sorkapcsolata. Taylor
  polinom, Lagrange maradéktag. Taylor-sor egyértelműsége. Elemi függvények Taylor-sora. Taylor-
  sorfejtés technikája. Binomiális sorok.
  Fourier-sorok
  Fourier-sor fogalma. Elégséges feltétel arra, hogy Fourier-sora előállítsa a függvényt. Páros és páratlan
  függvény Fourier-sora. Sorfejtés technikája. Nevezetes numerikus sorok összegének kiszámítása.
  Parseval-formula. Komplex Fourier-sorok.
  TÖBBVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK
  Alapfogalmak
  Távolság, környezet, nyílt halmaz, zárt halmaz, korlátos halmaz, összefüggő halmaz. Konvergencia.
  Koordinátánkénti konvergencia. Bolzano-Weierstrass tétel több dimenzióban. Többváltozós függvény
  fogalma és szemléltetése. Többváltozós függvények határértéke és folytonossága.

   Differenciálszámítás
  Többváltozós függvények deriválása. Gradiens és parciális deriváltak kapcsolata. Geometriai
  szemléltetés. Magasabb rendű deriváltak, középértéktétel, Young-Schwarz tétel. Differenciál, függvény
  lineáris közelítése. Függvény közelítése adott rendben. Iránymenti derivált fogalma, kiszámítása, a
  parciális deriváltakkal és a gradienssel való kapcsolata, geometriai jelentése.
  Többváltozós szélsőérték
  Lokális és abszolút szélsőérték. Létezésükre vonatkozó szükséges, illetve elégséges feltételek.
  Nyeregpont. Feltételes szélsőérték, Lagrange-féle multiplikátoros módszer.
  Többváltozós függvények integrálása
  Területi és térfogati integrál. Integrálhatóság elégséges feltételei. Kettős és hármas integrál kiszámítása:
  kétszeres és háromszoros integrál. Integrálási sorrend megváltoztatása (Fubini-tétel).
  Integráltranszformáció. Fontosabb transzformációk: polár-, henger- és gömbi koordináták. Jacobi-
  determináns. Alkalmazások: alakzatok területének, testek térfogatának kiszámítása. Tömeg kiszámítása
  nem egyenletes anyagsűrűség esetén. Tömegközéppont.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) 4 előadás + 2 gyakorlat
  10. Követelmények

  Szorgalmi időszakban: 2 darab 90 perces 60 zárthelyi dolgozat.Az aláírás feltétele, hogy mindkét zárthelyi dolgozaton legalább 40%-os eredményt érjen el a hallgató.

  Vizsgaidőszakban:írásbeli vizsga.

  Csak aláírást szerzett hallgató jelentkezhet vizsgára.


  11. Pótlási lehetőségek Egy zárthelyi dolgozat egy alkalommal a szorgalmi időszakban, illetve egy ismételt alkalommal a vizsgaidőszakban pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek Előre meghirdetett időpontokban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Thomas-féle kalkulus (TypoTeX, 2006)
  Anton Busby: Contemporary Linear Algebra (Wiley, 2003)

  Wettl Ferenc, Lineáris Algebra, (TypoTex) 

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra84
  Félévközi készülés órákra26
  Felkészülés zárthelyire50
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés50
  Összesen210
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Pitrik József