Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Bevezető matematika B

  A tantárgy angol neve: Introductory Mathematics B

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. június 25.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Üzemmérnök-informatikus szak, BProf képzés
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE90AX54 1 2/1/0/f 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pitrik József,
  4. A tantárgy előadója Nagy Ilona, egyetemi tanársegéd, Analízis Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Középiskolai ismeretek
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Training.Code=("5N-A9")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  nincs
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy közvetlen célja a középiskolai matematikai ismeretek rendszerezett összefoglalása, egységes tudásszint kialakítása. Minden témakörben legalább a (K3) tudásszint, azaz az alkalmazási készség elérése a cél. Emellett a tárgy további célja a problémamegoldási készség, matematikai szemlélet és elvont gondolkodásmód fejlesztése, valamint a precíz, igényes mérnöki munka iránti elkötelezettség kialakítása.
  8. A tantárgy részletes tematikája 1. hét
  A matematikai gondolkodásmód alapelemei, halmazok, logikai műveletek, bizonyítási módszerek: direkt bizonyítás, indirekt bizonyítás, teljes indukció, skatulyaelv.
  2. hét
  Számtani és mértani sorozatok.
  3. hét
  Műveletek törtekkel, hatványokkal, gyökökkel. Nevezetes azonosságok, a hatványozás és gyökvonás azonosságai.
  4. hét
  A logaritmus fogalma, arány- és százalékszámítás.
  5. hét
  Algebrai egyenletek és egyenlőtlenségek. Elsőfokú egyenletek és egyenletrendszerek. Másodfokú egyenletek, megoldóképlet, diszkrimináns, gyökök és együtthatók közti összefüggések, teljes négyzetté alakítás, gyöktényezős alak. Másodfokú paraméteres egyenletek. Másodfokúra visszavezethető magasabb fokú egyenletek. Polinomok maradékos osztása.
  6. hét
  Gyökös, abszolút értékes, exponenciális, logaritmusos egyenletek, egyenlőtlenségek és egyenletrendszerek.
  7. hét
  A függvény fogalma, értelmezési tartomány, értékkészlet, inverzfüggvény, összetett függvény fogalma. Függvénytranszformációk. Függvények jellemzése értékkészlet, zérushely, monotonitás, szélsőérték, periodicitás, paritás szempontjából. Elemi függvények grafikonja.
  8. hét
  Trigonometrikus azonosságok és egyenletek.
  9. hét
  Vektorok síkban és térben. Vektor fogalma, abszolút értéke, vektorműveletek, skaláris szorzat, vektorfelbontási tétel. Vektoriális szorzat. Szakasz osztópontjának koordinátái, háromszög súlypontjának koordinátái.
  10. hét
  Koordinátageometria síkban és térben. Egyenes, kör, parabola egyenlete, sík egyenlete, térbeli egyenes paraméteres egyenletrendszere és egyenletrendszere.
  11. hét
  Síkidomok kerülete, területe, testek.
  12. hét
  Kombinatorika. Permutációk, variációk, kombinációk.
  13. hét
  Valószínűségszámítás. Klasszikus valószínűségi modell. Binomiális eloszlás (visszatevéses modell) és hipergeometriai eloszlás (visszatevés nélküli modell).
  14. hét
  Tartalék.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Mind az előadáson, mind a gyakorlatokon a fő hangsúly a fogalmak példákon keresztül való bemutatásán, megértetésén van. Így az előadáson is bemutatásra kerülnek feladatmegoldások, példák, a gyakorlatokon pedig a megismert módszerek szisztematikus begyakorlásán van a hangsúly.
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: Az órákon a részvétel kötelező. A gyakorlatokon a jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük. A szorgalmi időszakban két zárthelyit írunk, melyen semmiféle segédeszköz nem használható.

  A tárgy félévközi jeggyel zárul. Elégtelentől különböző félévközi jegyet az kap, aki részt vesz a gyakorlatok legalább 70%-án, és az 1. és 2. zárthelyi dolgozatot külön-külön legalább 40%-ra megírta.

  Amennyiben a Bevezető matematika tárgyból elért eredmény legalább elégséges, akkor a nulladik zárthelyi dolgozat eredményétől függően a hallgató pluszpontokat kaphat az alábbi esetekben. Ha a nulladik zh eredménye 60-79% közötti, akkor Bevezető matematikából az összpontszám további 5%-a, ha a nulladik zh eredménye legalább 80%-os, akkor Bevezető matematikából az összpontszám további 10%-a kapható.

  A félévközi jegy kialakítása a két félévközi zárthelyi (pótlások utáni) összeredményén alapul az alábbiak szerint:

  40-54,5%
  elégséges
   55-69,5% közepes
   70-84,5% jó
   85-100% jeles
   
  11. Pótlási lehetőségek A meg nem írt, vagy 40% alatti eredménnyel megírt 1. és 2. zárthelyit pótolni kell, a legalább 40%-os eredménnyel megírt 1. és 2. zárthelyi javítható.
  Az 1. és 2. zárthelyi esetén ugyanaz a dolgozat szolgál javításra és pótlásra. Mindkét zárthelyi (egymástól függetlenül) egyszer pótolható vagy javítható a szorgalmi időszakban, és a kettő közül az egyik még egyszer pótolható a pótlási héten. Javító zárthelyire előzetesen az előadónál jelentkezni kell.
  A javítódolgozatot nem kötelező beadni, aki beadja, annak a két eredmény közül a jobbat vesszük figyelembe.
  Két sikertelen zárthelyi után egy utolsó díjköteles alkalommal még egyszer megkísérelhető az egyik zárthelyi pótlása. Erre az alkalomra a Neptunon jelentkezni kell, ezen a díjköteles pótlási alkalmon sikeres zárthelyit javítani nem lehet.
  A pót-, javító zárthelyik anyaga, témája, nehézsége, értékelése megegyezik az eredeti zárthelyijével.
  12. Konzultációs lehetőségek Javasolt mindkét zárthelyi előtt összevont konzultációt tartani az évfolyamnak.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Példatár, feladatgyűjtemény: http://math.bme.hu/bevmat/bevmat.pdf
  • Schultz J., Tarcsay T.: Matematika 11-12. Emelt szint, Maxim Tankönyvkiadó, 2011
  • Kádasné Dr. V. Nagy Éva, Nagy Ilona: Bevezető matematika példatár, BME, 2013
  • Gerőcs L., Orosz Gy., Paróczay J., Szászné Simon J.:  Matematika gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény I-II-III. (Középszint, emelt szint), Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 2013
  • bármely gimnáziumi tankönyvcsalád (régóta használt, kipróbált tankönyvcsaládok előnyben), pl.
   • http://www.mozaik.info.hu/Homepage/Mozaportal/MPkiadvany.php?f=MAT&a=SKK
   • https://alfa.bme.hu/ (feladattár)
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra28
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Nagy Ilona, egyetemi tanársegéd, Analízis Tanszék