Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Analízis 2 informatikusoknak

  A tantárgy angol neve: Calculus 2 for Informaticians

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. június 16.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnökinformatikus szak, BSc képzés       

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE90AX22 2 4/2/0/f 6  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Tasnádi Tamás Péter,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
  Dr. Pataki Gergely egyetemi adjunktus Analízis Tanszék, TTK Matematikai Intézet
  Bodrogné Dr. Réffy Júlia egyetemi adjunktus Analízis Tanszék, TTK Matematikai Intézet
  Dr. Tasnádi Tamás egyetemi adjunktus Analízis Tanszék, TTK Matematikai Intézet
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  „Analízis 1. informatikusoknak” (BMETE90AX21) tárgy anyaga.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (TárgyEredmény("BMETE90AX21", "jegy", _) >= 2 VAGY TárgyEredmény("BMETE90AX04", "jegy", _) >= 2 VAGY TárgyEredmény("BMETE921244", "jegy", _) >= 2)
  ÉS NEM (TárgyEredmény("BMETE92AM07", "jegy", _) >= 2 VAGY TárgyEredmény("BMETE93AF01", "jegy", _) >= 2 VAGY TárgyEredmény("BMETE90AX05", "jegy", _) >= 2)
  ÉS NEM (TárgyEredmény("BMETE92AM07", "felvétel", AktualisFelev()) > 0 VAGY TárgyEredmény("BMETE93AF01", "felvétel", AktualisFelev()) > 0 VAGY TárgyEredmény("BMETE90AX05", "felvétel", AktualisFelev()) > 0)
  ÉS
  (NEM ( TárgyEredmény( "BMETE90AX05" , "jegy" , _ ) >= 2 )
  VAGY
  NEM (TargyEredmeny("BMETE90AX05", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0))

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A matematikai analízis alapfogalmainak ismertetése. Alapfokú készség kialakítása feladatok megoldásában.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. fejezet: Közönséges differenciálegyenletek (2,5 hét)

  1. hét: Általános fogalmak. Szeparábilis differenciálegyenletek.
  2. hét: Elsőrendű, lineáris differenciálegyenletek. Új változó bevezetése. Iránymező, izoklina.
  3. hét: Magasabb rendű lineáris differenciálegyenletek. Külső és belső rezonancia.

  2. fejezet: Lineáris rekurzió (0,5 hét)

  3. hét: Fibonacci-sorozat, Fibonacci-típusú sorozat.

  3. fejezet: Numerikus- és függvénysorok (5 hét)

  3.1 fejezet: Numerikus sorok (2 hét)

  4. hét: Sor összege. Példák: geometriai sor, teleszkopikus összegek, harmonikus sor. Számolási szabályok. Leibniz-típusú sorok.
  5. hét: Abszolút és feltételes konvergencia. Konvergenciakritériumok: majoráns-, minoráns-, hányados-, gyök- és integrál-kritérium.

  3.2 Függvénysorok általános tulajdonságai (1 hét)

  6. hét: Konvergenciatartomány, összegfüggvény, példák. Egyenletes és abszolút konvergencia. Weierstrass-kritérium. Elégséges feltétel az összegfüggvény folytonosságára, tagonkénti deriválhatóságra, integrálhatóságra.

  3.3 Hatványsorok (2 hét)

  7. hét: Konvergenciasugár. Hányados- és gyökkritérium. Taylor-polinom.
  8. hét: Taylor-sor. Fontosabb Taylor-sorok. Binomiális sorfejtés.

  4. fejezet: Többváltozós függvénytan (3,5 hét)

  4.1 fejezet: Határérték, folytonosság (0,5 hét)

  9. hét: Többváltozós függvények szemléltetése, határértéke, folytonossága.

  4.2 fejezet: Differenciálás (1,5 hét)

  9. hét: Parciális derivált, totális derivált (gradiens), érintő sík, iránymenti derivált.
  10. hét: Young-tétel. Lokális szélsőérték és derivált kapcsolata.

  4.3 fejezet: Integrálás (1,5 hét)

  11. hét: Kettős és kétszeres integrál, integrálás téglalapon, normál tartományon.
  12. hét: Az integrál transzformációja. Síkbeli polár, henger- és gömbi polár-koordinátarendszer.

  5. fejezet: Fourier-analízis (1,5 hét)

  12. hét: A trigonometrikus rendszer. Fourier-sor. Példák.
  13. hét: Fourier-transzformáció. (Definíció, tulajdonságok, példák.)

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti 4 óra előadás és 2 óra gyakorlat

   

  10. Követelmények

  A követelmények keretét a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSz) adja meg: http://kth.bme.hu/hivatal/szabalyzatok/ Jelen dokumentum a TVSz-ben csak részlegesen vagy vagylagosan rögzített feltételeket pontosítja.

  A félévközi jegy megszerzésének feltételei

  • Az előadások legalább 70%-án való részvétel.
  • A gyakorlatoknak legalább 70 %-án való részvétel.
  • Minden zárthelyi legalább 40%-os teljesítése.

  Zárthelyik

  A félév során két zárthelyi megírására kerül sor, ezek együttes eredménye határozza meg a félévközi jegyet.
  A zárthelyik, pót- és javítózárthelyik minimum 50, maximum 90 percesek. A zárthelyiken csak az előző félévi jegyzetben található (vagy azzal azonos tartalmú) deriválttáblázat használható, más segédeszköz nem.

  A félévközi jegy a két évközi zárthelyi átlagából alakul ki, a jegyhatárok: 40%, 55%, 65%, 80%. (Elégtelen < 40% <= elégséges < 55% <= közepes <65% <= jó <80% <= jeles.)

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban biztosítunk mindkét zárthelyi pótlására vagy javítására egy-egy lehetőséget, valamint a pótlási héten biztosítunk az 1. vagy 2. zárthelyi pótlására egy lehetőséget. Pótlásnak minősül a meg nem írt, vagy sikertelen, azaz 40% alatti zárthelyi újraírása. Javításnak minősül a sikeres, azaz legalább 40%-os zárthelyi újraírása.
  A két zárthelyi közül legfeljebb az egyik pótolható a pótlási héten. A javító zárthelyi az előzőleg elért eredményt felülírja, tehát rontani is lehet. A pótlási héten javítani nem lehet. A pótlási héten megírt zárthelyire a Neptunban jelentkezni kell, és különeljárási díjat kell fizetni.
  A pót-, javító zárthelyik anyaga, témája, nehézsége, értékelése megegyezik az eredeti zárthelyijével. A szorgalmi időszakban ugyanaz a zárthelyi szolgál javításra, mint ami pótlásra.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A tantárggyal kapcsolatos közlemények az előadásokon hangoznak el. A legfontosabb tudnivalókat (zárthelyi beosztása, stb.) az előadó(k) honlapján is megtalálják.
  Komoly probléma esetén keresse fel előadóját a fogadó óráján, esetleg írjon email-t!

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Tankönyv:
  George B. Thomas: Thomas-féle Kalkulus 1., TYPOTEX 2006.
  George B. Thomas: Thomas-féle Kalkulus 2., 
  Fritzné, Kónya, Pataki, Tasnádi: Analízis 2. informatikusoknak, http://tankonyvtar.ttk.bme.hu/searchp.jsp?bookId=143
  Fritzné, Kónya, Pataki, Tasnádi: Analízis 2. informatikusoknak, gyakorlat, http://tankonyvtar.ttk.bme.hu/searchp.jsp?bookId=174

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra

  84

  Félévközi készülés órákra

  56

  Felkészülés zárthelyire

  37

  Házi feladat elkészítése

  -

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  -

  Zárthelyik megírása 

   3

   

  Vizsgafelkészülés

  -

  Összesen

  180

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
  Dr. Fritz Józsefné egyetemi docens Analízis Tanszék, TTK Matematikai Intézet
  Dr. Tasnádi Tamás egyetemi adjunktus Analízis Tanszék, TTK Matematikai Intézet
  IMSc tematika és módszer Az IMSc programban részt vevő hallgatók által látogatott gyakorlatokon az anyag magasabb szintű, mélyebb elsajátítása érdekében részben más feladatokat dolgozunk fel, mint a többi kurzuson. Kevesebb bevezető, rutin, gyakorló feladat szerepel és több nehezebb, gondolkodtatóbb feladat lesz.

  IMSc pontozás Minden zárthelyin és javító zárthelyin a rendes (nem IMSc) zárthelyi feladatoktól elkülönítve IMSc feladatok is kitűzésre kerülnek, melyekre IMSc pontokat lehet szerezni. A rendes és az IMSc feladatok értékelése külön történik, a rendes feladatok értékelése zárthelyi pontszámmal történik (és kizárólag ezek a pontszámok határozzák meg a féléves érdemjegyet), míg az IMSc feladatok megoldásával IMSc pontok szerezhetők. A zárthelyiken együtt megszerezhető maximális IMSc pontszám 30; az egyes zárthelyiken külön-külön megszerezhető maximális IMSc pontok a zárthelyik időtartamával arányos oszlanak meg (egész pontszámra kerekítve).

  Egy zárthelyi javítási szándékkal való újraírása esetén a legutolsó zárthelyi IMSC pontszáma kerül figyelemebe vételre.

  Az IMSc pontok megszerzése a programban nem résztvevő hallgatók számára is biztosított.

  Egyéb megjegyzések NEM (TárgyTeljesítve("BMETE90AX05") )