Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Nukleáris alapok mérnököknek

  A tantárgy angol neve: Nuclear Fundamentals for Engineers

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. február 15.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés         

  Nukleáris rendszertechnika mellékspecializáció         

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE80MV02   3/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Czifrus Szabolcs,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.reak.bme.hu/tantargyak/villamosmernok-msc/nuklearis-alapok-mernokoknek-bmete80mv02.html
  4. A tantárgy előadója Dr. Kis Dániel
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Fizikai alapismeretek
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Nincs
  7. A tantárgy célkitűzése

  Az elkövetkező években a Paksi Atomerőmű az üzemidő-hosszabbítás, illetve új blokkok építése miatt jelentős számú mérnöknek - köztük villamosmérnököknek - fog munkát kínálni. Azok számára, akiknek távlati céljaik között szerepelhet a nukleáris iparban való elhelyezkedés, az atomenergetikai szaktudás előnyt jelenthet. A Nukleáris rendszertechnika mellékspecializáció három tantárgyának célkitűzése, hogy a hallgatók elsajátítsák az atomreaktorokkal, atomerőművekkel kapcsolatos alapvető műszaki és fizikai alapismereteket.Ezen ismereteken belül az alapozást a Nukleáris alapok mérnönöknek c. tárgy jelenti.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Magfizikai alapismeretek:
  1. hét: Az atommag felépítése és jellemzői, stabilitása, tömegdefektus, kötési energia.
  2. hét: A magenergia felszabadításának lehetőségei. A radioaktív bomlás formái és jellemző mennyiségei.

  3. hét: Töltött részek (alfa-, béta-sugárzás), neutron- és gamma-sugárzás kölcsönhatása az anyaggal; a sugárzás gyengülése az anyagon való áthaladás során.
  4. hét: Neutron magreakciók fajtái és jellemzői. Hatáskeresztmetszetek.
  5. hét: A maghasadás mechanizmusa, láncreakció alapjai. 
  Nukleáris méréstechnikai alapismeretek:
  6. hét: Nukleáris detektorok főbb jellemzői: gáz-ionizációs detektorok,
  7. hét: Szcintillációs számlálók, termolumineszcens detektorok,
  8. hét: Szilárdtest nyomdetektorok. Félvezető detektorok. Neutrondetektorok.
  Sugárvédelmi alapismeretek:
  9. hét: A sugárzási energia fizikai, kémiai, biokémiai és biológiai hatása. Dózisdefiníciók. Külső és belső sugárterhelés. A sugárvédelem alapelvei. A dóziskorlátozási rendszer. Sugárvédelmi szabályozás. Dózis és dózisteljesítmény számítása és mérése. Az emisszió és az immisszió kapcsolata.
  10. hét: Műszaki sugárvédelem. Baleseti helyzetek kezelése. A lakosság természetes sugárterhelésének összetevői. A mesterséges eredetű radioizotópok alkalmazásai, kikerülésük a környezetbe. 
  Reaktorfizikai alapismeretek:
  11. hét: A maghasadásban felszabaduló energia. Láncreakció, önfenntartó láncreakció feltétele, sokszorozási tényező. Kritikusság fogalma. Hatfaktor-formula.
  12. hét: Diffúzióegyenlet. Kezdeti- és peremfeltételek.  Időfüggés és kritikusság egycsoport közelítésben. 
  13. hét: Reaktorkinetika, a reaktivitás mérése. Rezonanciák. Termikus reaktorok: csupasz- és reflektált reaktor.
  14. hét: Fűtőelemrácsok. Reaktivitástényezők. Kiégés.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadások és tantermi gyakorlatok. A tantermi gyakorlatok során a hallgatók nukleáris alapokkal kapcsolatos számolási feladatokat oldanak meg.
  10. Követelmények

   

  Szorgalmi időszakban: -

  Vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga.  

  Elővizsga opcionális.


   

  11. Pótlási lehetőségek

  -

  12. Konzultációs lehetőségek Előadások és gyakorlatok után, valamint az előadóval egyeztetett egyéb időpontokban is.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Bódizs Dénes: Atommagsugárzások méréstechnikái

  Zagyvai Péter: Sugárvédelem és jogi szabályozása

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

   56

  Félévközi készülés előadásokra

   12

  Félévközi készülés gyakorlatokra

   10

  Felkészülés zárthelyire

   

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

   

  Vizsgafelkészülés

   42

  Összesen

   120


  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Kis Dániel egyetemi docens, BME Nukleáris Technikai Intézet