Tudattalan

A tantárgy angol neve: The Unconscious

Adatlap utolsó módosítása: 2012. október 24.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Természettudományi Kar

Kognitív Tudományi Tanszék

 

Villamosmérnöki Szak 
Műszaki Informatika Szak 
Egészségügyi Mérnöki Szak 
Gazdasági Informatikai Szak 
Választható tárgy
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
TE47A013   2/0/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Kocsis Gábor,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.cogsci.bme.hu/
8. A tantárgy részletes tematikája A tantárgy célja bevezetést nyújtani a tudatos és tudattalan folyamatok világába. A célunk bemutatni azokat az eseményeket, jelenségeket, amelyek nemcsak nem szándékosan, de a tudatosan nem hozzáférhetően befolyásolják megismerő folyamatainkat, döntéseinket, cselekvéseinket. A tudatos és tudattalan folyamatok határvonala nehezen definiálható, de azért kísérletet teszünk rá. A kurzus hallgatói az óra alatt számukra ismerős jelenségek magyarázatával találkozhatnak. Ez a perspektíva szélesítésén túl önmaguk és környezetük jobb megismerésében is segítségükre lehet.

I. Bevezető - 1. a tudattalan alapfogalmai, alapfolyamatai: a tudat filozófiája és története 2. a tudatosság korrelátumai, a tudatosulás sebessége, a 3. tudattalan koncepciója a pszichoanalízis fejlődésében

II. A tudattalan mindennapi működése: 4. tudattalan emlékezet és tanulás; 5. felejtés; 6. nyelvi folyamatok és a tudattalan kapcsolata: freudi elszólások, nyelvi relativizmus, metaforák, embodiment; 7. mellényúlások: a mozgatórendszer és a tudattalan kapcsolata; 8. tudattalan folyamatok döntéseinkben: preferencia, bias, intuíció; placebo, szomatikus markerek; 9. akaratlan kommunikáció; 10. akaratlan percepció; 

III. Abnormális és állati tudat: 11. módosult tudat, kannabisz, hipnózis, kóma; 12. álmok; 13. patológiák: konfabuláció, többszörös személyiségzavar, arcészlelési zavarok, frontál szindrómák, PTSD, OCD, skizofrénia, vaklátás; 14. állati tudat;
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
10. Követelmények

a.     A szorgalmi időszakban: 2 zárthelyi dolgozaton (félév közepén és a félév végén) legalább elégséges osztályzat elérése

b.     A vizsgaidőszakban:

c.     Elővizsga:

11. Pótlási lehetőségek Sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható. 
A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.
12. Konzultációs lehetőségek Az órák ideje alatt heti rendszerességgel, később megjelölendő időpontban
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Freud, S. (több kiadás). A mindennapi élet pszichopatológiája

Csépe V., Győri M., Ragó A. (2007). Általános pszichológia 2. Budapest: Osiris

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra8
Felkészülés zárthelyire24
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név

beosztás

Munkahely (tanszék, kutatóintézet stb.)

Keresztes Attila

tudományos segédmunkatárs

Kognitív Tudományi Tanszék

Kemény Ferenc

tudományos segédmunkatárs

Kognitív Tudományi Tanszék