Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

    Belépés
    címtáras azonosítással

    vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

    Tudattalan

    A tantárgy angol neve: The Unconscious

    Adatlap utolsó módosítása: 2012. október 24.

    Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
    Villamosmérnöki és Informatikai Kar

    Természettudományi Kar

    Kognitív Tudományi Tanszék

     

    Villamosmérnöki Szak 
    Műszaki Informatika Szak 
    Egészségügyi Mérnöki Szak 
    Gazdasági Informatikai Szak 
    Választható tárgy
    Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
    TE47A013   2/0/0/f 2  
    3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Kocsis Gábor,
    A tantárgy tanszéki weboldala http://www.cogsci.bme.hu/
    8. A tantárgy részletes tematikája A tantárgy célja bevezetést nyújtani a tudatos és tudattalan folyamatok világába. A célunk bemutatni azokat az eseményeket, jelenségeket, amelyek nemcsak nem szándékosan, de a tudatosan nem hozzáférhetően befolyásolják megismerő folyamatainkat, döntéseinket, cselekvéseinket. A tudatos és tudattalan folyamatok határvonala nehezen definiálható, de azért kísérletet teszünk rá. A kurzus hallgatói az óra alatt számukra ismerős jelenségek magyarázatával találkozhatnak. Ez a perspektíva szélesítésén túl önmaguk és környezetük jobb megismerésében is segítségükre lehet.

    I. Bevezető - 1. a tudattalan alapfogalmai, alapfolyamatai: a tudat filozófiája és története 2. a tudatosság korrelátumai, a tudatosulás sebessége, a 3. tudattalan koncepciója a pszichoanalízis fejlődésében

    II. A tudattalan mindennapi működése: 4. tudattalan emlékezet és tanulás; 5. felejtés; 6. nyelvi folyamatok és a tudattalan kapcsolata: freudi elszólások, nyelvi relativizmus, metaforák, embodiment; 7. mellényúlások: a mozgatórendszer és a tudattalan kapcsolata; 8. tudattalan folyamatok döntéseinkben: preferencia, bias, intuíció; placebo, szomatikus markerek; 9. akaratlan kommunikáció; 10. akaratlan percepció; 

    III. Abnormális és állati tudat: 11. módosult tudat, kannabisz, hipnózis, kóma; 12. álmok; 13. patológiák: konfabuláció, többszörös személyiségzavar, arcészlelési zavarok, frontál szindrómák, PTSD, OCD, skizofrénia, vaklátás; 14. állati tudat;
    9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
    10. Követelmények

    a.     A szorgalmi időszakban: 2 zárthelyi dolgozaton (félév közepén és a félév végén) legalább elégséges osztályzat elérése

    b.     A vizsgaidőszakban:

    c.     Elővizsga:

    11. Pótlási lehetőségek Sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható. 
    A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.
    12. Konzultációs lehetőségek Az órák ideje alatt heti rendszerességgel, később megjelölendő időpontban
    13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

    Freud, S. (több kiadás). A mindennapi élet pszichopatológiája

    Csépe V., Győri M., Ragó A. (2007). Általános pszichológia 2. Budapest: Osiris

    14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
    Kontakt óra28
    Félévközi készülés órákra8
    Felkészülés zárthelyire24
    Házi feladat elkészítése 
    Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
    Vizsgafelkészülés
    Összesen60
    15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

    Név

    beosztás

    Munkahely (tanszék, kutatóintézet stb.)

    Keresztes Attila

    tudományos segédmunkatárs

    Kognitív Tudományi Tanszék

    Kemény Ferenc

    tudományos segédmunkatárs

    Kognitív Tudományi Tanszék