Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Alkalmazott szilárdtestfizika

  A tantárgy angol neve: Applied Solid State Physics

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Doktorandusz képzés

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE12D788   4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Gali Ádám

  adjunktus

  Atomfizika, Fizikai

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika (lin. algebra, diff. egyenletek), Fizika (Mechanika, Elektrodinamika).

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A félvezetők és más funkcionális anyagok elektromos, optikai és termikus tulajdonságainak, valamint a minősítésre alkalmazott kísérleti módszereknek a megértése a kvantummechanikára alapozó modern szilárdtestfizika megközelítésében.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  - - Kvantummechanikai összefoglaló. (Posztulátumok. A szilárdtestfizika szempontjából fontos kvantummechanikai jelenségek elemi szintű tárgyalása.)

  - A gyakorlat szempontjából fontos funkcionális anyagok szerkezete. (Hosszú- és rövidtávúan rendezett anyagok szerkezete és szerkezeti hibái. Mérési módszerek. Periodikus rendszerek leírása.)

  - Hang-, hő- és fényterjedés kristályrácsban. (Rácsrezgések fononelmélete. Mérési módszerek. Fajhő, hőtágulás, hővezetés. Csatolás a rácsrezgések és az EM tér között. IR és Raman spektroszkópia.)

  - Optikai abszorpciós és elektromos vezetési tulajdonságok kvalitatív jellege az elektronszerkezet alapján. (Stacionárius állapotok. A sávszerkezet és következményei. Kristályelektronok és lyukak. Effektív tömeg és mérése.)

  - Sávszerkezettípusok (fémek, kovalens és ionos anyagok). Állapotsűrűség, optikai állapotsűrűség és mérésük. Az állapotsűrűség effektív tömeges közelítése. Szerkezeti (intrinszik) félvezetők. Adalékolt (extrinszik) félvezetők. Lokalizált állapotok fajtái és mérésük. Diffúzió: alapvető mechanizmusok, Fick-egyenletek.

  - Elektronok vezetési tulajdonságai. (Boltzmann-féle transzportegyenlet lineáris közelítésben. Onsager egyenletek, kereszteffektusok. Az Ohm törvény érvényességi köre. Másod- és harmadrendű effektusok: Hall-effektus és mágneses ellenállás-változás.)

  - Szilárdtest-fény kölcsönhatás. Alapvető abszorpciós mechanizmusok. Fényvezetés. Nemlineáris jelenségek. Szilárdtest-lézerek.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadás.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: -

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  c. Elővizsga: -

  11. Pótlási lehetőségek

  -

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Deák-Giber-Kocsányi: Műszaki Fizika III. (Műegyetemi Kiadó)

  Ibach-Lüth: Solid State Physics /Festkörperphysik (Springer)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  50

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Gali Ádám

  adjunktus

  Atomfizika, Fizikai