Optika

A tantárgy angol neve: Optics

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Doktorandusz képzés

Szigorlati tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
TE129290   4/0/0/v 5 2/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Richter Péter

egyetemi tanár

Atomfizika, Fizikai

Dr. Koppa Pál

egyetemi adjunktus

Atomfizika, Fizikai

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A graduális oktatás Fizika és Matematika tárgyaira épít és felkészít az Optika szigorlati tárgyra.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

-

7. A tantárgy célkitűzése

Az Optika és az őszi félévben meghirdetésre kerülő Kvantumoptika (Lézerfizika BMETE125404) 2 féléves tárgy célja, hogy széles áttekintést adjon az optikai alapjelenségekről, az optikában használatos módszerekről és eszközökről. Célja a jelenségek tisztázása a kvantumelmélet szintjéig eljutva. A klasszikus és kvantumoptika szilárd megalapozására támaszkodva a gyakorlati optika területén cél a legkorszerűbb eredmények ismertetése. A gyakorlati és elméleti témakörök súlya a jelentkezők érdeklődése és előképzettsége alapján változhat.

8. A tantárgy részletes tematikája
 • Az optika tárgyköre, kapcsolat a fizika más területeivel. Fénymodellek, Fermat elv, Huygens elv.
 • Fény reflexiója és transzmissziója sík határfelületen. Totálreflexió, frusztrált totálreflexió. Dielektrikum és vezető közeg határfelülete.
 • Fény és anyag kölcsönhatása. Fenomenologikus leírás, komplex törésmutató, diszperzió híg nempoláros gáz esetén. Vezető közeg egyszerű modellje.
 • Geometriai optika. Paraxiális optika, mátrix optika. Fősíkok fogalma vastag lencséknél és összetett rendszereknél.
 • Interferencia, egysugaras és többsugaras interferométerek. Optikai rács felbontó-képesség optikai tárgyalása soksugaras interferometriával.
 • Vékonyréteg-rendszerek értelmezése mátrix formalizmussal. Fabry-Perot interferométer.
 • Diffrakció, Fresnel-Kirchoff és Rayligh-Sommerfeld formulák
 • Fraunhofer és Fresnel diffrakció. Négyszög és körapertúra. Transzmissziós és fázisrács.
 • Fourier optika alapjai. Lencse Fourier transzformációs tulajdonsága.
 • Planár hullámvezető módusai. Sugároptikai és hullámoptikai leírás.
 • Integráltoptika. Technológiák, alkalmazások.
 • Polarizáció. Polarizáció érzékeny optikai elemek. Kettőstörés, forgatás.
 • Fény terjedése anizotróp közegben. Kristályoptika. Akusztooptika, alkalmazások.
 • Optikai adattárolás.
 • Koherencia. Időbeli, térbeli. Statisztikus optika alapjai.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

Előadás.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: fakultatív házi feladatokat adunk ki, 10 db hibátlan feladat beszámít a vizsgába (angol nyelv ismerete szükséges).

b. A vizsgaidőszakban: példamegoldás és tételek alapján szóbeli vizsga, 50-50%-ban számítanak be a vizsgajegybe.

 1. Elővizsga: a félév utolsó hetében lehetséges.
11. Pótlási lehetőségek

-

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A hallgatók számára a http://qchem52.fat.hu/index.html oldalon (Atomfizika Tanszék internet címe) WINWORD formátumú letölthető jegyzet áll rendelkezésre.

Ajánlott irodalom:

Klein-Furtak: Optics

Goodman: Introduction to Fourier Optics

Tamir: Integrated Optoelectronics

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

20

Felkészülés zárthelyire

Házi feladat elkészítése

30

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

..

Vizsgafelkészülés

40

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Richter Péter

egyetemi tanár

Atomfizika, Fizikai