Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Optika

  A tantárgy angol neve: Optics

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Doktorandusz képzés

  Szigorlati tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE129290   4/0/0/v 5 2/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Richter Péter

  egyetemi tanár

  Atomfizika, Fizikai

  Dr. Koppa Pál

  egyetemi adjunktus

  Atomfizika, Fizikai

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A graduális oktatás Fizika és Matematika tárgyaira épít és felkészít az Optika szigorlati tárgyra.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az Optika és az őszi félévben meghirdetésre kerülő Kvantumoptika (Lézerfizika BMETE125404) 2 féléves tárgy célja, hogy széles áttekintést adjon az optikai alapjelenségekről, az optikában használatos módszerekről és eszközökről. Célja a jelenségek tisztázása a kvantumelmélet szintjéig eljutva. A klasszikus és kvantumoptika szilárd megalapozására támaszkodva a gyakorlati optika területén cél a legkorszerűbb eredmények ismertetése. A gyakorlati és elméleti témakörök súlya a jelentkezők érdeklődése és előképzettsége alapján változhat.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Az optika tárgyköre, kapcsolat a fizika más területeivel. Fénymodellek, Fermat elv, Huygens elv.
  • Fény reflexiója és transzmissziója sík határfelületen. Totálreflexió, frusztrált totálreflexió. Dielektrikum és vezető közeg határfelülete.
  • Fény és anyag kölcsönhatása. Fenomenologikus leírás, komplex törésmutató, diszperzió híg nempoláros gáz esetén. Vezető közeg egyszerű modellje.
  • Geometriai optika. Paraxiális optika, mátrix optika. Fősíkok fogalma vastag lencséknél és összetett rendszereknél.
  • Interferencia, egysugaras és többsugaras interferométerek. Optikai rács felbontó-képesség optikai tárgyalása soksugaras interferometriával.
  • Vékonyréteg-rendszerek értelmezése mátrix formalizmussal. Fabry-Perot interferométer.
  • Diffrakció, Fresnel-Kirchoff és Rayligh-Sommerfeld formulák
  • Fraunhofer és Fresnel diffrakció. Négyszög és körapertúra. Transzmissziós és fázisrács.
  • Fourier optika alapjai. Lencse Fourier transzformációs tulajdonsága.
  • Planár hullámvezető módusai. Sugároptikai és hullámoptikai leírás.
  • Integráltoptika. Technológiák, alkalmazások.
  • Polarizáció. Polarizáció érzékeny optikai elemek. Kettőstörés, forgatás.
  • Fény terjedése anizotróp közegben. Kristályoptika. Akusztooptika, alkalmazások.
  • Optikai adattárolás.
  • Koherencia. Időbeli, térbeli. Statisztikus optika alapjai.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadás.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: fakultatív házi feladatokat adunk ki, 10 db hibátlan feladat beszámít a vizsgába (angol nyelv ismerete szükséges).

  b. A vizsgaidőszakban: példamegoldás és tételek alapján szóbeli vizsga, 50-50%-ban számítanak be a vizsgajegybe.

  1. Elővizsga: a félév utolsó hetében lehetséges.
  11. Pótlási lehetőségek

  -

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A hallgatók számára a http://qchem52.fat.hu/index.html oldalon (Atomfizika Tanszék internet címe) WINWORD formátumú letölthető jegyzet áll rendelkezésre.

  Ajánlott irodalom:

  Klein-Furtak: Optics

  Goodman: Introduction to Fourier Optics

  Tamir: Integrated Optoelectronics

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  30

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Richter Péter

  egyetemi tanár

  Atomfizika, Fizikai