Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Lézerfizika

  A tantárgy angol neve: Laser Physics

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Doktorandusz-képzésbeli választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE125404   4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Lőrincz Emőke

  egyetemi docens

  Atomfizika, Fizikai

  Dr. Maák Pál

  egyetemi adjunktus

  Atomfizika, Fizikai

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika és fizika oktatott tananyaga.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (TárgyEredmény( "BMETE122045" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMETT122045" , "jegy" , _ ) >= 2)
  ÉS NEM (KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "9N-AF06"))

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  Megismertetni a hallgatókkal napjaink egyre elterjedtebben használt fényforrásának működési alapjait, s a felhasználások széles körét.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Atomok, molekulák és szilárd testek lehetséges állapotai, az energiaszintek betöltöttsége termikus egyensúlyban. Az elektromágneses módus fogalma, módussűrűség háromdimenziós üregben. Fény és anyag kölcsönhatási folyamatai: spontán emisszió, abszorpció és indukált emisszió.

  Homogén és inhomogén vonalkiszélesedési jelenségek: természetes vonal-szélesség, ütközési kiszélesedés, Doppler-kiszélesedés. Példák.

  Koherens optikai erősítő létrehozása - tárgyalás a nívók betöltöttségeinek változása alapján, stacionárius megoldás létrejöttének feltételei, a telítődés jelensége. 3 és 4 nívós gerjesztési modellek. Példák.

  Az erősítés telítődése. A teljes erősítés meghatározása homogén kiszélesedés esetén két határesetben: kis fluxus sűrűségnél (lineáris - kis jelű erősítés) és a telítődési értéket meghaladó esetben. Inhomogén és homogén erősítésű közegek eltérő telítődési tulajdonságai.

  Lézerműködés feltételei: küszöb- és fázisfeltétel. Az optikai rezonátor (passzív rezonátor) jellemzői, a módusok élettartamának (a módusok sávszélességének) és a módusok frekvenciatávolságának meghatározása. A küszöb-inverziósűrűség fogalma. A lézermódusok frekvenciája.

  A lézerfény spektrális tulajdonságai. Több módusú működés homogén ill. inhomogén esetben, Lamb-dip jelenség. Egymódusú működés létesítésének lehetőségei. Elvi sávszélesség és a gyakorlatban fellépő sávszélességet növelő jelenségek. Sávszélesség csökkentése aktív stabilizálással. Koherencia-tulajdonságok. Időbeli koherencia és a sávszélesség kapcsolata. Hagyományos fényforrás és a lézerek koherencia hossza. Térbeli koherencia, lézernyaláb térbeli tulajdonságai (Gauss-nyaláb), divergencia fogalma.

  Impulzuslézerek létesítésének lehetséges módjai: erősítés kapcsolása, Q-kapcsolás, módusok csatolása.

  Lézertípusok: szilárdtestlézerek, gázlézerek, festék- és kémiai lézerek, félvezető lézerek, egyebek. Lézeralkalmazások. Lézerpiac.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadások, laboratóriumi mérések és szakmai látogatások (KFKI, Bay Zoltán, LASRAM).

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 2 ZH az elméleti és gyakorlati ismeretekből. A félév lezárásának követelménye a 2 ZH legalább 50%-os eredménye, ezek átlaga alapján vizsgajegy megajánlása.

  b. A vizsgaidőszakban: a ZH-k alapján megajánlott jegy szóbeli javítása lehetséges.

  c. Elővizsga: a félév utolsó hetében, a 2. ZH eredményének ismeretében lehetséges.

  11. Pótlási lehetőségek

  Mindkét ZH egyszer pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  ZH-k és vizsgák előtt meghirdetünk konzultációs lehetőséget.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A hallgatók számára a http://qchem52.fat.hu/index.html oldalon (Atomfizika Tanszék internet címe) WINWORD6 formátumú letölthető jegyzet áll rendelkezésre.

  Ajánlott irodalom:

  O. Svelto: Principles of lasers (1982 Plenum Press, New York)

  B.E.A. Saleh, M.C. Teich: Fundamentals of Photonic (1991 John Wiley & Sons, Inc.)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  20

  Felkészülés zárthelyire

  50

  Házi feladat elkészítése

  10

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  -

  ..

  Vizsgafelkészülés

  10

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Lőrincz Emőke

  egyetemi docens

  Atomfizika, Fizikai