Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Fizika 3

  A tantárgy angol neve: MSc Physics

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. január 6.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak,

  MSc képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE11MX01 1 3/1/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mihály György,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://fizipedia.phy.bme.hu/index.php/Fizika_3_-_Villamosm%C3%A9rn%C3%B6ki_mesterszak
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Kar, tanszék:
  Dr. Mihály György egyetemi tanár TTK, Fizika Tanszék
  Dr. Richter Péter
  egyetemi tanárTTK, Atomfizika Tanszék
     
     
     
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Klasszikus fizika, lineáris algebra, elemi analízis, differenciál egyenletek alapjai

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMETE11MX33" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMETE11MX33", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  ---
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy a modern fizika azon fejezeteibe nyújt bevezetést, amelyek fontosak a haladó mérnöki tanulmányok szempontjából. Fontos cél, hogy a hallgatók alkalmazni tudják a modern fizika módszereit, eszközeit a felmerülő szakmai problémák megoldása során.

  A tantárgy követelményeit eredményesen teljesítő hallgatótól elvárható, hogy

  – értse, és konkrét feladatokban, példákon alkalmazni tudja a tanult fogalmakat, ismereteket,

  – a gyakorlatban felmerülő helyzetekben ismerje fel a tanult módszerek alkalmazási lehetőségeit,

  – legyen képes a szakirodalomra támaszkodva önállóan bővíteni a kapcsolatos ismereteit.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A Kvantummechanikában használt matematikai eszközök rövid összefoglalása: Az (absztrakt) Hilbert tér és fontosabb jellemzői. Kötött és nem kötött állapotok tárgyalása. A klasszikus mechanika és a kvantummechanika kapcsolata.Az atomok elektronszerkezete. Az elektron-spin és leírása Pauli mátrixokkal. Atomok mágneses térben. Az „egyrészecske” közelítés. Kötéstípusok. Molekulapályák.

  A kvantumstatisztikák, Fermion- és Bozon- rendszerek. A „fotongáz”. Rugalmas hullámok és a fononok. Szilárd testek fajhője alacsony hőmérsékleten. Kristályos anyagok sávszerkezete, vezetők, szigetelők, félvezetők. „Kristályelektronok” fogalma és azok viselkedése külső tér hatására. Az Ehrenfest tétel alkalmazása. A Boltzmann egyenlet stacionárius esetben. A relaxációs idő és a lineáris közelítés. Az elektromos vezetőképesség meghatározása kvantummechanikai modellben:

  A szilárd anyagok optikai tulajdonságainak atomi elmélete, az oszcillátor-modell. Fémek optikai tulajdonságai. A Plazmafrekvencia. Elektromágneses hullám terjedése vezetőkben. Transzmissziós tényező. Atomok dia-mágnesessége, a szabad elektrongáz paramágnessége. A paramágneses szuszceptibilitás, a ferromágnesség átlagtér elmélete. A szupravezetés kísérleti alapjai,. a Meissner effektus. Fenomenológikus elmélet A BCS elmélet alapgondolata és kísérleti igazolása, fluxuskvantálás.

  Kvantum-interferometria.

   A kvantum-optika és a lézerfizika alapjai.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgy anyaga előadásokon és gyakorlatokon kerül ismertetésre.

  10. Követelmények

  a.              A szorgalmi időszakban: két zárthelyi

  b.             A vizsgaidőszakban: írásbeli és (bizonyos esetekben) szóbeli vizsga.

  Az aláírás megszerzésének feltétele a zárthelyi dolgozatok teljesítése egyenként legalább 40%-ra. A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megléte.

  11. Pótlási lehetőségek

  -         mindenki legfeljebb egy zárthelyit pótolhat, de azt esetleg kétszer

  -         két pótzárthelyit tartunk a szorgalmi időszakban, de minden hallgató legfeljebb az egyiken vehet részt (akinek két sikertelen zh-ja van, nem kaphat aláírást)

  -         egy további pót-pótzárthelyit tartunk a pótlási héten (két feladatsorral, amelyiken mindenki a pótlandó (egy) zárthelyijét pótolhatja).
  12. Konzultációs lehetőségek Vizsgák előtt a hallgatókkal egyeztetve.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom  A tanszék honlapjáról elérhető elektronikus jegyzetek

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra17
  Felkészülés zárthelyire33
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés44
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Intézet:
  Dr. Mihály Györgyegyetemi tanárFizika Tanszék
  Dr. Orosz László egyetemi docensFizika Tanszék