Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Fizika alapismeretek

  A tantárgy angol neve: Basics of Physics

  Adatlap utolsó módosítása: 2022. október 12.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnökinformatikus szak
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE11AX52 1 1/1/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kornis János,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://physics.bme.hu/BMETE11AX52_kov
  4. A tantárgy előadója Dr. Kornis János, egyetemi docens, Fizika Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Középiskolai matematikai ismeretek 
  7. A tantárgy célkitűzése Bevezető tantárgy a fizikába, melynek célja az informatikus hallgatóknak a fizika érettségi szintjére való felzárkóztatása, és a fizikai gondolkodásmód és feladatmegoldási készség fejlesztése.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. előadás: Bevezetés                
  A Fizika tudománya. Időmérés, természetes periódusok, távolságmérés, koordináta rendszerek. Modellalkotás a fizikában. Dimenziók, dimenzió analízis. Fizikai kutatások, amelyekben meghatározó szerepet töltenek be informatikusok. A megismerés módszere a fizikában.

  2. előadás: Egy dimenziós mozgások.                 
  A kinematika fogalma, hely, sebesség, átlagsebesség gyorsulás. Mozgások ábrázolása. Mozgások állandó gyorsulással, szabadesés.

  3. előadás: Mozgások két dimenzióban.              
  Hely-, sebesség- és gyorsulás vektorok. Koordináta rendszerek. Hajítások. Körmozgás. Centripetális és tangenciális gyorsulás. Relatív sebesség és relatív gyorsulás.  

  4. előadás: Mozgástörvények              
  Az erő. Deformáció és mozgásállapot- változás, kölcsönhatások. Newton törvények. A tömegpont fogalma. A tehetetlen tömeg.  Kényszererők. Nehézségi erő, súrlódás és közegellenállás. A mozgásegyenlet és a mozgásfüggvény. Inercia rendszer fogalma. Egyenletes- és változó körmozgás.  

  5. előadás: Megmaradási törvények a mechanikában            
  Munka, teljesítmény, mozgási energia, a munkatétel, helyzeti energia. A mechanikai energia megmaradás tétele.

  6. előadás: Rend és rendetlenség          
  Termodinamikai rendszer, mikroállapot és makroállapot. Az ideális gáz. A hőmérséklet kinetikus értelmezése. A belső energia. Termodinamika főtételei, entrópia.  

  7. előadás: Hideg-meleg           
  Hőfelszabadulás elektronikai eszközökben, különleges Hőszigetelő anyagok. Hőátadás fokozása halmazállapot változással. Egy lakás hőháztartása. Hősugárzás Üvegházhatás és a globális felmelegedés.

  A gyakorlatok az előadások menetét követik. 

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Minden páratlan oktatási héten két óra előadás és minden páros oktatási héten két óra kiscsoportos gyakorlat.
  10. Követelmények Az előadások és a gyakorlatok látogatása kötelező. A gyakorlatokon a jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük, 30%-ot meghaladó hiányzás esetén a tantárgy ”nem teljesített”. 

  A félévközi jegy megszerzésének feltétele: 

  A félév során 2 zárthelyi dolgozatot íratunk. 
  A jelenléti követelmények teljesítésén túl, mindkét zárthelyi dolgozat esetében a maximálisan elérhető pontok minimum 30%-át, a két zárthelyi összesített pontszámának pedig a lehetséges összpontszám 40%-át el kell érni. 

  Ha a fentiek teljesülnek, akkor a jegyszámítást a következők szerint végezzük:

  P = a két zárthelyi pontjainak összege/2.

  P < 40 :         elégtelen (1),

  40 <= P < 55: elégséges (2),

  55 <= P < 70: közepes (3),

  70 <= P < 85: jó (4),

  85 <= P:       jeles (5).

  Ha a hallgató egyetlen zh-t és pót zh-t sem írt meg, akkor a tantárgy ”nem teljesített”. 

  A hallgatók a félév első hetében egy felmérőt írhatnak az egész féléves témakörből. Aki ezen minimum 70%-ot elér, az felmentést kap az előadások és gyakorlatok látogatása alól. Félévközi jegye a felmérő eredményéből számítandó: 70-85 % jó, felette jeles.
  11. Pótlási lehetőségek Az 1. és 2. zárthelyik pótolhatóak a szorgalmi időszak végén. Ha ez sem sikerül, különeljárási díj befizetése mellett, aláíráspótló zárthelyi megírására van lehetőség a pótlási héten.  

   A pótzárthelyik anyaga, témája, nehézsége, értékelése megegyezik az eredeti zárthelyijével. A TVSZ értelmében a pótzárthelyi javító jelleggel is megírható. Ilyenkor az új zárthelyi eredménye lép a régi helyébe, tehát rontani is lehet.  
  12. Konzultációs lehetőségek Számonkérések előtt szervezett konzultációk, továbbá egyéni konzultációk fogadóórákon.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tárgy honlapjáról elérhető elektronikus jegyzet tartalmazza a törzsanyagot, mintapéldákat és mintegy 150 videót az anyaghoz kapcsolódó demonstrációs kísérletekről.

  Ajánlott tankönyv még:

  Hudson-Nelson, "Útban a modern fizikához", (LSI Oktatóközpont)

  Angol nyelvű irodalom:  

  Serway, "Physics for Scientists and Engeneers", Saunders College Publishing

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra16
  Felkészülés zárthelyire16
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Halbritter András, egyetemi tanár, Fizika Tanszék 

  Dr. Kornis János, egyetemi docens, Fizika Tanszék  
  IMSc tematika és módszer Az IMSc programban résztvevő hallgatók által látogatott gyakorlatokon az anyag magasabb szintű, mélyebb elsajátítása érdekében más feladatokat dolgozunk fel, mint a többi kurzuson. Kevesebb bevezető, rutin-, gyakorló feladat szerepel és több nehezebb, gondolkodtatóbb feladat lesz. 
  IMSc pontozás A tárgyból összesen 10 IMSc pont szerezhető, mégpedig a következő módon.  Minden zárthelyin szerepel +30% megjelölt, a szokásosnál nehezebb példa. Ennek megoldására nem áll rendelkezésre külön idő, ennek eredménye nem számít be a zárthelyi eredményébe, és csak jeles szintű zárthelyik esetében kerül javításra. A két félévközi zárthelyin legfeljebb 5-5 IMSc pont szerezhető a megjelölt feladatokból oly módon, hogy 3%-onként 1 pont jár. Az IMSc pontok megszerzése a programban nem résztvevő hallgatók számára is biztosított.