Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Fizika 1i

  A tantárgy angol neve: Physics 1i

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. szeptember 3.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök-informatikus Alapszak

  (BSc)

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE11AX03   3/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mihály György,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://fizipedia.phy.bme.hu/index.php/Kateg%C3%B3ria:M%C3%A9rn%C3%B6k_informatikus_k%C3%A9pz%C3%A9s
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Pacher Pál

  egyetemi docens.

  TTK Fizika Tanszék

  Dr. Gyímesi Ferenc

  egyetemi docens

  TTK Fizika Tanszék

  Dr. Varga Gábor

  egyetemi docens

  TTK Fizika Tanszék

  Dr. Bokor Nándor angol nyelven

  egyetemi adjunktus

  TTK Fizika Tanszék

  Dr. Papp Zsolt angol nyelven

  egyetemi adjunktus

  TTK Fizika Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Az elemi analízis alapfogalmai (egyváltozós függvények deriválása és integrálása).

  A vektoralgebra alapfogalmai (algebrai műveletek vektorokkal).

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMETE90AX04" , "aláírás" , _ ) = -1
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMETE921244" , "aláírás" , _ ) = -1

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja a középiskolában megszerzett ismeretek rendszerezése, kiegészítése. A korszerű természettudományos világszemlélet kialakítása és a modellalkotási készség fejlesztése. Olyan egyetemi szintű fizikai ismeretek elsajátítása amely feltétlenül szükséges a szaktárgyak megalapozásához valamint elengedhetetlen a XXI. századi technika világában eligazodni és alkotni akaró mérnök munkájához.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  MECHANIKA: Sebesség és gyorsoulás vektor.  Newton axiomák. Az impulzus megmaradás törvénye. Mechanikai munka és potenciális energia.  A  kinetikus energia és a munkatétel. Potenciális energia diagrammok analízise. Az erőimpulzus. A rakétamozgás. Pontrendszerek dinamikája. Merev testek mozgása. Forgatónyomaték, merev testek forgása,  szögsebesség, szöggyorsulás. Gördülés. A perdülettétel. A forgási energia. Pörgettyűk. mozgás.  Rezgések, szabad oszcillátor dinamikája és  energiaviszonyai.
  Csillapított,  gerjesztett oszcillátor. Hullámmozgás, hullámegyenlet. Decibel skála. Allóhullámok. Lebegés. Doppler effektus. (kb 5 HÉT)


  TERMODINAMIKA: Kinetikus gázelmélet. Az ideális gáz. A Hőtan első főtétele. A Hőtan második főtétele. Az entrópia. Rend, rendezetlenség, Információ. (kb:3 HÉT)


  SZTATIKUS ELEKTROMOS ÉS MÁGNESES TÉR: Az elektromos töltés, elektromos térerősség, Elektromos dipólus.  Az elektrosztatika Gauss törvénye. Az elektromos potenciál. Kondenzátorok. Az elektrosztatikus tér energiája. Dielektrikumok . Az elektromos áramsűrűség. Az elektromos áram és  ellenállás. Kondenzátor töltése és kisütése. (RC-kör) A mágneses erőtér és a hatása ponttöltésekre. A mágneses dipólus. A mágneses fluxus. A mágneses erőtér forrása. A Biot-Savart törvény. Az Ampere törvény. (Kb 5  HÉT)

  GYAKORLAT(HETI 1 óra) Kiscsoportos (tanköri) foglalkozás. Témája az előadáson elhangzott tananyagnak feladatmegoldásokon keresztüli megértése és elmélyítése. A gyakorlatokon a Tankönyvben lévő kidolgozott "Példák" és kiválasztott "Feladatok" szerepelnek.
   Egyéni,  önálló gyakorlásra a tankönyvből feladatokat jelölünk ki.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Az előadás (3 óra/hét) a "Hudson-Nelson: Útban a modern fizika felé, LSI" tankönyv fejezeteit követi. A gyakorlatokon (1 óra/hét) a tankönyvben szereplő feladatok alapján az előadásokon elhangzottak szemléltetésére és az ismeretek készségszintű begyakorlására kerül sor.

  10. Követelmények

  Általános tudnivalók:

  A tantárgyat felvevõ hallgatónak félévvégi "aláírást" és "vizsgajegyet" kell szereznie. A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése.

  A félév során a hallgató 3 féle ZH-t ír. Az aláírás feltétele ezek egyenkénti sikeres teljesítése. Ezek a következők: i., a 0. ZH, ami a középiskolás teljes Fizika tananyag ismeretét méri fel; ii. a gyakorlatokon írt 6 db. kis ZH átlaga; iii. egy db. összefoglaló nagy ZH.

  Az írásbeli vizsga alapján a hallgató egy magajánlott jegyet kap. Az írásbeli vizsgát szóbeli vizsga követheti. Elégtelen írásbeli vizsga szóbeli vizsgával nem javítható. Ha a hallgató szóbeli vizsgát is tesz, a megajánlott jegyen javítani, de rontani is lehet. A zárthelyik és az írásbeli vizsga felépítése és ezek értékelési módja minden előadónál azonos.

  A részletes pontozás a Fizika Tanszék honlapján tekinthető meg.

   

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban megírt zárthelyik pótlására a szorgalmi időszak végén egy alkalmat biztosítunk a mindenkori TVSZ-nek megfelelően.

  Azok számára, akik a pótlás ellenére sem érték el az aláíráshoz szükséges (40 %-os) eredményt még egy lehetõség van az aláírás megszerzésére (az egyetemi vizsgaszabályzatban előírtaknak megfelelően). Ekkor a hallgatók egy, a teljes tananyagot lefedõ (annak lényeges ismereteire rákérdezõ) zárthelyit írnak. Ennek szerkezete megegyezik a félévközi zárthelyikével.
  Ennek két eredménye lehet:
  –"nem megfelelő" (ekkor a hallgató aláírást nem kaphat), vagy
  –"megfelelõ" (ekkor a hallgató megkapja az aláírást).
  Azonban ebben az esetben a hallgató vizsgaeredményébe csak a minimálisan adható eredmény számít be.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban az előadók (az igényektől függő rendszerességgel, de maximum) heti egy alkalommal konzultációt tartanak. A félévközi zárthelyik előtt, egy alkalommal, felkészítő konzultáció van.

  A vizsgaidőszakban minden vizsga előtt egy alkalommal konzultáció van.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Tankönyv:
  Hudson-Nelson: Útban a modern fizika felé, LSI

  Angol nyelvű irodalom:
  Serway: Physics for Scientists and Engeneers (Saunders College Publishing)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése4
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés20
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Orosz László

  egyetemi tanár

  TTK Fizika Tanszék