Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Fizika 2

  A tantárgy angol neve: Physics 2

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. szeptember 3.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Alapszak

  (BSC)

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE11AX02   3/1/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mihály György,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://fizipedia.phy.bme.hu/index.php/Kateg%C3%B3ria:Villamosm%C3%A9rn%C3%B6k_k%C3%A9pz%C3%A9s
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Füstöss László

  egyetemi docens.

  TTK Fizika Tanszék

  Dr. Gyímesi Ferenc

  egyetemi docens

  TTK Fizika Tanszék

  Dr. Ráczkevi Béla

  tudományos munkatárs

  TTK Fizika Tanszék

  Dr. Barócsi Attila

  egyetemi adjunktus

  TTK Atomfizika Tanszék

  Dr. Péczeli Imre

  egyetemi docens

  TTK Atomfizika Tanszék

  Dr. Kocsányi László német nyelven

  egyetemi docens

  TTK Atomfizika Tanszék

  Dr. Hárs György angol nyelven

  egyetemi docens

  TTK Atomfizika Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Az elemi analízis alapfogalmai (egyváltozós függvények deriválása és integrálása).

  A vektoralgebra alapfogalmai (algebrai műveletek vektorokkal).

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (TárgyEredmény( "BMETE11AX01" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMETE111820" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMETE111211" , "jegy" , _ ) >= 2 )
  ÉS
  (NEM ( TárgyEredmény( "BMETE11AX22" , "jegy" , _ ) >= 2 )
  VAGY
  NEM (TargyEredmeny("BMETE11AX22", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0) )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Nincsen
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja a középiskolában megszerzett ismeretek rendszerezése, kiegészítése. A korszerű természettudományos világszemlélet kialakítása és a modellalkotási készség fejlesztése. Olyan egyetemi szintű fizikai ismeretek elsajátítása amely feltétlenül szükséges a szaktárgyak megalapozásához valamint elengedhetetlen a XXI. századi technika világában eligazodni és alkotni akaró mérnök munkájához.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  ELEKTRODINAMIKA: Faraday-féle indukciótörvény. Öninduktivitás és kölcsönös induktivitás. Az anyag mágneses tulajdonságai. Mágneses adattárolás. A Maxwell egyenletek rendszere. Elektromágneses hullámok keltése, terjedése, visszaverődése. A geometriai optika alapjai. A fizikai optika, interferencia, diffrakció. A poláros fény.

  AZ ATOMFIZIKA ALAPJAI: A természetes és a koherens fényforrások. Az optikai kommunikáció fizikai alapjai. A deBroglie hullámok. A Schrödinger egyenlet. Az atomok elektronszerkezete. Az elektron spin. Fémek szabadelektron elmélete. Fermi-Dirac statisztika. Szilárd testek energiasáv szerkezet. A szupravezetés jelensége. Kvantummechanikai jelenségek a modern elektronikában.

  Az atommagfizika alapjai. Atomreaktorok. Az elemi részecskék. Kozmológiai érdekességek.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Az előadás (3 óra/hét) a "Hudson-Nelson: Útban a modern fizika felé, LSI" tankönyv fejezeteit követi. A gyakorlatokon (1 óra/hét) a tankönyvben szereplő feladatok alapján az előadásokon elhangzottak szemléltetésére és az ismeretek készségszintű begyakorlására kerül sor.

  10. Követelmények

  A tantárgyat felvevő hallgatónak félévvégi "aláírást" és "vizsgajegyet" kell szereznie. A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése.

  A féév során a hallgató kétféle ZH-t ír. Az aláírás feltétele ezek egyenkénti sikeres teljesítése. Ezek a következők: i., a gyakorlatokon írt 6 db. kis ZH átlaga; ii., 1 db. összefoglaló nagy ZH.  

  Az írásbeli vizsga és az évközi munka (ZH eredmények) alapján a hallgató egy magajánlott jegyet kap. Az írásbeli vizsgát szóbeli vizsga követheti. Elégtelen írásbeli vizsga szóbeli vizsgával nem javítható. Ha a hallgató szóbeli vizsgát is tesz, a megajánlott jegyen javítani, de rontani is lehet. A zárthelyik és az írásbeli vizsga felépítése és ezek értékelési módja minden előadónál azonos.

  A részletes pontozás megtekinthető a Fizika Tanszék honlapján.

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban megírt zárthelyik pótlására a szorgalmi időszak végén egy alkalmat biztosítunk a mindenkori TVSZ-nek megfelelően. 

  Azok számára, akik a pótlás ellenére sem érték el az aláíráshoz szükséges (40 %-os) eredményt még egy lehetõség van az aláírás megszerzésére (az egyetemi vizsgaszabályzatban előírtaknak megfelelően). Ekkor a hallgtók egy, a teljes tananyagot lefedő (annak lényeges ismereteire rákérdező) zárthelyit írnak. Ennek szerkezete megegyezik a félévközi zárthelyikével.
  Ennek két eredménye lehet:
  "nem megfelelő" (ekkor a hallgató aláírást nem kaphat), vagy
  "megfelelő" (ekkor a hallgató megkapja az aláírást).
  Azonban ebben az esetben a hallgató vizsgaeredményébe csak a minimálisan adható eredmény számít be.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban az előadók (az igényektől függő rendszerességgel, de maximum) heti egy alkalommal konzultációt tartanak. A félévközi zárthelyik előtt, egy alkalommal, felkészítő konzultáció van.

  A vizsgaidőszakban minden vizsga előtt egy alkalommal konzultáció van.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Tankönyv:
  Hudson-Nelson: Útban a modern fizika felé, LSI

  Angol nyelvű irodalom:
  Serway: Physics for Scientists and Engeneers (Saunders College Publishing)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra30
  Felkészülés zárthelyire34
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés30
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Mihály György

  egyetemi tanár

  TTK Fizika Tanszék