Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Fizika 1

  A tantárgy angol neve: Physics 1

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. szeptember 3.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak (BSc)

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE11AX01   3/1/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mihály György,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://fizipedia.phy.bme.hu/index.php/Kateg%C3%B3ria:Villamosm%C3%A9rn%C3%B6k_k%C3%A9pz%C3%A9s
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Orosz László

  egyetemi docens

  TTK Fizika Tanszék

  Dr. Barócsi Attila

  egyetemi adjunktus

  TTK Atomfizika Tanszék

  Dr. Péczeli Imre

  egyetemi docens

  TTK Atomfizika Tanszék

  Dr. Kocsányi László német nyelven

  egyetemi docens

  TTK Atomfizika Tanszék

  Dr. Hárs György angol nyelven

  egyetemi docens

  TTK Atomfizika Tanszék

     
     
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A vektoralgebra és az elemi analízis alapfogalmai.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMETE90AX00" , "aláírás" , _ ) = -1
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMETE90AX01" , "aláírás" , _ ) = -1
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMETE901913" , "aláírás" , _ ) = -1

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Nincsen
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja a középiskolában megszerzett ismeretek rendszerezése, kiegészítése. A korszerű természettudományos világszemlélet kialakítása és a modellalkotási készség fejlesztése. Olyan egyetemi szintű fizikai ismeretek elsajátítása amely feltétlenül szükséges a szaktárgyak megalapozásához valamint elengedhetetlen a XXI. századi technika világában eligazodni és alkotni akaró mérnök munkájához.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  MECHANIKA: Sebesség és gyorsoulás vektor. Görbevonalú mozgás, egységvektorok deriválása. Newton axiomák. Az impulzus megmaradás törvénye. Mechanikai munka és potenciális energia.  A  kinetikus energia és a munkatétel. Potenciális energia diagrammok analízise. Az erőimpulzus. A rakétamozgás. Pontrendszerek dinamikája. Merev testek mozgása. Tehetetlenségi nyomaték.  Forgatónyomaték, merev testek forgása,  szögsebesség, szöggyorsulás. Gördülés. Rögzített pontra számított perdület megváltozása. Perdület, forgási energia. TKP-re vett perdület megváltozása.Pörgettyű mozgás. Gyorsuló vonatkoztatási rendszerek. és tehetetlenségi erők. Rezgések, szabad oszcillátor dinamikája és  energiaviszonyai. Csillapított,  gerjesztett oszcillátor. Hullámmozgás, hullámegyenlet. Decibel skála. Allóhullámok. Lebegés. Doppler effektus. (kb 5 HÉT)


  TERMODINAMIKA: Kinetikus gázelmélet. Az ideális gáz. A Hőtan első főtétele. A Hőtan második főtétele. Az entrópia. Rend, rendezetlenség, Információ. (kb:3 HÉT)


  SZTATIKUS ELEKTROMOS ÉS MÁGNESES TÉR: Az elektromos töltés, elektromos térerősség, Elektromos dipólus.  Az elektrosztatika Gauss törvénye. Az elektromos potenciál. Kondenzátorok. Az elektrosztatikus tér energiája. Dielektrikumok . Az elektromos áramsűrűség. Az elektromos áram és  ellenállás. Kondenzátor töltése és kisütése. (RC-kör) A mágneses erőtér és a hatása ponttöltésekre. A mágneses dipólus. A mágneses fluxus. A mágneses erőtér forrása. A Biot-Savart törvény. Az Ampere törvény. (Kb 5  HÉT)


  GYAKORLAT(HETI 1 óra) Kiscsoportos (tanköri) foglalkozás. Témája az előadáson elhangzott tananyagnak feladatmegoldásokon keresztüli megértése és elmélyítése. A gyakorlatokon a Tankönyvben lévő kidolgozott "Példák" és kiválasztott "Feladatok" szerepelnek.
   Egyéni,  önálló gyakorlásra a tankönyvből feladatokat jelölünk ki.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Az előadás (3 óra/hét) a "Hudson-Nelson: Útban a modern fizika felé, LSI" tankönyv fejezeteit követi. A gyakorlatokon (1 óra/hét) a tankönyvben szereplő feladatok alapján az előadásokon elhangzottak szemléltetésére és az ismeretek készségszintű begyakorlására kerül sor.

  10. Követelmények

  Általános tudnivalók:

  A tantárgyat felvevõ hallgatónak félévvégi "aláírást" és "vizsgajegyet" kell szereznie. A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése.

  A félév során a hallgató 3 féle ZH-t ír. Az aláírás feltétele ezek egyenkénti sikeres teljesítése. Ezek a következők: i., a 0. ZH, ami a középiskolás teljes Fizika tananyag ismeretét méri fel; ii. a gyakorlatokon írt 6 db. kis ZH, amiből 5-nél darabonként minimum 2 pontot kell elérni; iii. egy db. összefoglaló nagy ZH.

  Az írásbeli vizsga alapján a hallgató egy magajánlott jegyet kap. Az írásbeli vizsgát szóbeli vizsga követheti. Elégtelen írásbeli vizsga szóbeli vizsgával nem javítható. Ha a hallgató szóbeli vizsgát is tesz, a megajánlott jegyen javítani, de rontani is lehet. A zárthelyik és az írásbeli vizsga felépítése és ezek értékelési módja minden előadónál azonos.

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban megírt zárthelyik pótlására a szorgalmi időszak végén egy alkalmat biztosítunk a mindenkori TVSZ-nek megfelelően.

  Azok számára, akik a pótlás ellenére sem érték el az aláíráshoz szükséges (40 %-os) eredményt még egy lehetõség van az aláírás megszerzésére (az egyetemi vizsgaszabályzatban előírtaknak megfelelően). Ekkor a hallgatók egy, a teljes tananyagot lefedõ (annak lényeges ismereteire rákérdezõ) zárthelyit írnak. Ennek szerkezete megegyezik a félévközi zárthelyikével.
  Ennek két eredménye lehet:
  –"nem megfelelő" (ekkor a hallgató aláírást nem kaphat), vagy
  –"megfelelõ" (ekkor a hallgató megkapja az aláírást).

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi idõszakban az előadók (az igényektől függő rendszerességgel, de maximum) heti egy alkalommal konzultációt tartanak. A félévközi zárthelyik előtt, egy alkalommal, felkészítő konzultáció van.

  A vizsgaidõszakban minden vizsga előtt egy alkalommal konzultáció van.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Tankönyv:
  Hudson-Nelson: Útban a modern fizika felé, LSI

  Angol nyelvű irodalom:
  Serway: Physics for Scientists and Engeneers (Saunders College Publishing)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra30
  Felkészülés zárthelyire30
  Zárthelyi megírása
  4
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés30
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Orosz László, TTK Fizika Tanszék