Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Fizikai problémák megoldása villamosmérnökök számára 1

  A tantárgy angol neve: Physics in Practice for Electrical Engineers 1

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. november 19.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  TE110907 ősz 2/0/0/a 0 1/3
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  tanszéki oktatók

  --

  Fizika Tanszék

  tanszéki oktatók

  --

  Atomfizika Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elemi analízis, vektoralgebra.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Párhuzamos a Fizika C1 tantárggyal.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az egyetemünkön bevezetett egységes alapfizika-oktatásnak megfelelően a hallgatók jellemzően nagy létszámú (100-300 fő) előadás keretében kapják a fizikai ismeretanyagot, amelyet a hallgató magára hagyottan sajátít el rendszerint zárthelyire, vizsgára készülve. A hallgatói létszám növekedésével csökken a személyes kapcsolattartás; a hallgatók mérsékelten élnek a felkínált konzultációs lehetőségekkel. Előadási jegyzetük feltételezetten nem kellően részletes, szűkebb keretek között mozgó előadások esetében tankönyveket jellemzően nem vesznek igénybe felkészülésük során.

  Jelen tantárgy a hasonló tárgyköröket felölelő Fizika C1 (TE111820) illetve Fizika 1 (TE11AX01) előadásoktól független abban az értelemben, hogy az a hallgató is sikerrel vehet részt a tanulóköri foglalkozásokon, aki nem vette fel a hasonló tartalmú fizika-tárgyat, illetve nem látogatja annak előadásait.

  A tárgy tematikája (lásd alább) ténylegesen ugyanazokat a kérdésköröket öleli fel,amelyeket a Fizika C1 tartalmaz. Sajátos különbözőség a kérdéskörök feldolgozásában van, ami magának a tárgynak a lényegi vonása. A tárgy oktatása, az ismeretek átadása, majd elsajátíttatása gyakorlati kérdéseken, alkalmazásokon keresztül valósul meg.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Mechanika. Tömegpont kinematikája. Tömegpont dinamikája: mozgásegyenletek; impulzustétel; munka, energia, teljesítmény. Kinetikai energia tétele; mechanikai energia megmaradásának tétele. Potenciálfüggvények. Relatív mozgások. Mozgásegyenletek, a speciális relativitás elve.

  Pontrendszer. Mozgásegyenletek; megmaradási tételek. Bolygók mozgása: merev test forgása rögzített tengely körül.

  Hőtan. Kisérleti gáztörvények. Ideális gáz állapotjelzői, állapotváltozások. A hőtan főtételei.

  Entrópia, entrópiaváltozás. Molekuláris hőelmélet. Maxwell-féle sebességeloszlási törvény. Ekvipartició tétele és alkalmazásai. Transzportfolyamatok. A statisztikus hőtan elemei. Maxwell-Boltzmann-eloszlási függvény és alkalmazásai. Állapotváltozások.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  gyakorlat

  10. Követelmények

  A foglalkozásokon való (min. 90 %-os) részvétel.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Papp Zsolt: Mechanika feladatok 05030)

  Dr.Füstöss László: Hőtani feladatok 05032)

  Fizika Tanszék Munkaközössége, Füzessz Z. (szerk.), Fizika I, Gyakorlat I. (1997)

  Dr.Giber J. Dr.Sólyom A. Dr.Kocsányi L. Fizika Mérnököknek I-II (CD)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen 
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Füzessy Zoltán

  egyetemi tanár

  Fizika Tanszék