Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Munkajogi alapismeretek

  A tantárgy angol neve: Labour legal basics

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. október 13.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak
  Műszaki Informatika Szak
  Egészségügyi Mérnöki Szak
  Gazdasági Informatikai Szak

  Szabadon választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT55V102   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Pázmándi Kinga,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.uti.bme.hu/tantargyak?p_p_id=TantargyLista_WAR_bmeuti&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_TantargyLista_WAR_bmeuti_action=showTantargy&_TantargyLista_WAR_bmeuti_id=4985
  4. A tantárgy előadója Dr. Csőke Rita
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Általános jog- és államtani alapismeretek
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM (Training.Code=("7N-AGM02") VAGY
  Training.Code=("7N-AKM03") VAGY
  Training.Code=("7N-AMM04") VAGY
  Training.Code=("7N-ANG05") VAGY
  Training.Code=("7N-APS06") VAGY
  Training.Code=("7N-M12") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  Nincs
  7. A tantárgy célkitűzése Leendő (vagy jelenlegi) munkáltatók és munkavállalók számára alapvető eligazodás a munkajogi jogaik és kötelezettségeik körében
  8. A tantárgy részletes tematikája 1. hét
  Bevezetés
  A munkajogi szabályok rendszere
  2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
  A törvény célja, hatálya
  A munkaviszony alanyai

  2. hét
  Jognyilatkozatok
  A jognyilatkozatok megtételének módjai
  Az érvénytelenség és jogkövetkezményei

  3. hét
  Munkaviszony létesítése
  Próbaidő
  Versenytilalmi klauzula
  A munkaszerződés tartalma, annak elemei, a munkakör és a munkaköri leírás

  4. hét
  Általános magatartási szabályok
  Személyhez fűződő jogok

  5. hét
  A munkaszerződés teljesítése, ismérvei
  A munka díjazása
  Alapbér, bérpótlékok
  A munkabér védelme

  6. hét
  Költségtérítés
  Béren kívüli juttatások, Cafetéria
  Díjazás munkavégzés hiányában

  7. hét
  Az óra első felében az 1. ZH.
  A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás
  Az utasítás megtagadása

  8. hét
  A munka és pihenőidő
  Munkarend (a munkaidő beosztása)
  Rendkívüli munkaidő
  A szabadság és kiadása

  9. hét
  A munkaszerződés módosítása
  Bevezetés a kártérítésbe, alapfogalmak

  10. hét
  A munkáltató és a munkavállaló kártérítési felelőssége

  11. hét
  A munkaviszony megszűnése és megszüntetése
  A munkaügyi vita
  A munkajogi igény és érvényesítése
  A munkaügyi bíróság eljárásának sajátos szabályai

  12. hét
  Közterhek a munkaviszonyban

  13. hét
  Ami kimaradt, illetve amiről a munkajog kapcsán a hallgatók még beszélni szeretnének (visszatérhetünk egyes témákra, részletekre, de új téma is behozható) – a még érdeklődésre számot tartó témákat legkésőbb az előző előadásig jelezni kell.

  14. hét
  2. ZH
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények A félév során két zárthelyi teljesítése.
  11. Pótlási lehetőségek Pótlásra a pótlási héten a TVSZ-ben meghatározottak szerint van lehetőség.
  12. Konzultációs lehetőségek Előzetes bejelentkezés alapján az Üzleti Jog Tanszéken (QA. épület II. emelet 205. szoba)
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. hatályos normaszövege

  Előadáson elhangzottak, és a segédanyagok közt található segédletek

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 28
  Félévközi készülés órákra 14
  Felkészülés zárthelyire 18
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen 60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Pázmándi Kinga egyetemi docens

  Dr. Csőke Rita egyetemi tanársegéd

  Egyéb megjegyzések

  tanszéki oktatásszervezés elérhetősége: jog.oktatasszervezes@gmail.com

  Részletes tantárgyi információk az Üzleti Tudományok Intézete (ÜTI) Hallgatói irodájának honlapján, az adott  tantárgynál (www.uti.bme.hu)