Internet, jog, információs társadalom

A tantárgy angol neve: Internet, Law, Information Society

Adatlap utolsó módosítása: 2013. április 5.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT55V100   2/0/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Verebics János Péter,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.uti.bme.hu/tantargyak?p_p_id=TantargyLista_WAR_bmeuti&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_TantargyLista_WAR_bmeuti_action=showTantargy&_TantargyLista_WAR_bmeuti_id=4984
4. A tantárgy előadója
 NévBeosztás
Tanszék, Intézet
 Dr. Verebics János
egyetemi docens
Üzleti Jog Tanszék
7. A tantárgy célkitűzése A kurzus célja, hogy a hallgatók számára átfogó képet nyújtson a jog tudásalapú gazdasággá, információs társadalommá alakuló világunkban betöltött szerepéről, a jogi szabályozással érintett főbb területekről. A kurzus a hatályos magyar jog számos fő területét érinti (alkotmányjog, közigazgatási jog, polgári jog), fokozott figyelmet fordítunk azonban a számítógépek és az Internet használatával összefüggő, illetőleg a szellemi alkotások jogához (szerzői jog, iparjogvédelem) tartozó problémák – számos gyakorlati példával illusztrált - bemutatására.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
10. Követelmények A hallgatók a félév során két zárthelyi dolgozatot írnak. Az első zárthelyi megírásához használhatják az elektronikus kereskedelem témakörben kiadásra kerülő felkészülési segédletet (mely a tárgy ÜTI Web oldalán ugyancsak rendelkezésre áll): ez öt jogeset minősítési feladatot jelent, melyre mindösszesen 15 pontot lehet szerezni. A II. zárthelyin az egész félév anyagából 45 pont szerezhető.
11. Pótlási lehetőségek Pótlásra lehetőséget biztosítunk: pótlási időszakban tartandó pót-zh keretében, mely az egész féléves anyagot átfogja. A zh-k eredményét/a hallgatók által elért pontszámokat kizárólag Neptun-kódot használva a www.uti.bme.hu Üzleti Jog Tanszék oldalra töltjük fel. A kijavított dolgozatok megtekinthetőek a Tanszéken (a Tanszék által megjelölt időpontban, melyet a zh megírását megelőzően ismertetünk a hallgatókkal).
12. Konzultációs lehetőségek Minden kedden 10-12. között Q A II. 209.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A számonkérés alapját Pázmándi Kinga – Verebics János (szerk): E-jog c. tankönyve, (HGV-Orac, 2012), az órai prezentációk (melyek az ÜTI Web-re feltöltésre kerülnek) valamint az ugyancsak ide feltöltött további segédletek képezik.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra 
Félévközi készülés órákra 
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen 
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Verebics János
Egyéb megjegyzések tanszéki központi oktatásszervezés elérhetősége: jog.oktatasszervezes@gmail.com