Vállalati jog

A tantárgy angol neve: Corporate Law

Adatlap utolsó módosítása: 2013. április 4.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki szak, MSc képzés
Mérnök informatikus szak, MSc képzés
Gazdasági és humán kötelező tantárgy
Gazdasági és humán kötelezően választható tantárgy
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT55M002   2/0/0/f 2  
4. A tantárgy előadója
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. DsC Sárközy TamásEgyetemi tanárÜzleti Jog Taszék/ÜTI Tudományok Intézete
Dr. PhD Pázmándi KingaTanszékvezető egyetemi docensÜzleti Jog Taszék/ÜTI
 Dr. PhD Verebics János
 egyetemi docens
 Üzleti Jog Taszék/ÜTI
 Dr. PhD Pétervári Kinga
 egyetemi adjunktus
 Üzleti Jog Taszék/ÜTI
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Üzleti jogi alapképzés (Üzleti Jog BsC) társasági-és cégjogi ismeretek, társasági jog érintkező területei (fizetésképtelenségi jog, versenyjog, értékpapír- és tőzsdejog), gazdasági szerződések joga körében elsajátított alapismeretek
7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy alapvetően a társasági jog nemzeti jogi és Európai Uniós jogi összefüggéseit, az Európai társasági jogi modelleket, a társaságok létesítésének és cégregisztrációjának rendszerét és összefüggéseit és hangsúlyosan a vállalatvezetők jogállásának szakjogi kérdéseit tárgyalja, beépítve a korszerű, komplex munkajogi szemlélet elemeit, és a vonatkozó jogterületek jogalkalmazási gyakorlatát is.

8. A tantárgy részletes tematikája

1. Az Európai Unió komplex vállalati jogának alapjellemzői. Az irányelvek útján történő jogharmonizáció technikája.

2. Társasági jog Nyugat-Európában. Az angol-francia és német típusú társasági jogok azonosságai és eltérései.

3. Az Európai Unió társasági jogi irányelveinek általános jellemzése. Amerikai társasági jogi tendenciák behatolása Európába, a tőkepiac önálló jogának megteremtésére irányuló kísérletek.

4. A társasági formák közti választás alapszempontjai.

5. A társaságalapítás előkészítése - szindikátusi szerződés. A magyar cégeljárás - cégjegyzék összehasonlítása az uniós követelményekkel.

6. Követelmények a társasági vagyonnal szemben, az apport. Hitelbiztosítékok, a hitelezővédelem alapelvei. Számviteli és könyvvizsgálói uniós irányelvek.

7. Tagok mögöttes felelősségének lehetősége felelősségátvitel útján az rt.-nél és kft.-nél. Az egyszemélyes társaságok különleges problémái.

8. Az alap(törzs)tőke védelmének egyéb eszközei. Hitelezővédelem átalakulásnál, szétválásnál, végelszámolásnál és felszámolásnál. A csődjoggal szembeni európai követelmények. A tárasság szervezeti felépítése. A tag(köz)gyűlés szerepe. Kisebbségvédelem, tagi jogok és kötelezettségek, tagi perek.

9. A társaság ügyvezetése és az ügyvezetés ellenőrzése. Az angol-amerikai egységes Board-rendszer és a német megosztott rendszer előnyei és hátrányainak összehasonlítása. Variációs lehetőségek az rt.-knél az igazgatóság és a felügyelő bizottság viszonyában. A munkavállalói érdekképviselet beépítése a társaság vezető szerveibe (participáció, Mitbestimmung).

10. A vállalatvezetői jogállás munkajogi és polgári jogi elemei. A testületi felelősség igazgatóság, illetve felügyelő bizottság esetében. A vezetők kártérítési felelőssége a társasági jogban, speciális vezetői bűncselekmények. Könyvvizsgálói felelősség, felelősség a mérleg valódiságáért. Mennyiben járhat el a vezető a részvényesi érdekekkel szemben? Felelősségbiztosítás.

11. Az európai versenyjog alapelvei. Kartellkontroll. A vállalatok összeolvadásával, illetve beolvadásával kapcsolatos európai irányelvek. a fúziókontroll intézményei. Monopolhelyzettel, illetve gazdasági erőfölénnyel való visszaélés szankcionálása. A versenyhivatali eljárás lényege.

12. Részesedés- és befolyásszerzés más társaságokban. Jelentős és többségi, illetve kölcsönös részesedés. Vállalatcsoport, holding. Vállalatfelvásárlás. A vállalatcsoporthoz tartozás kihatása a vezetői felelősségre.

13 A német típusú konszernjog hitelező- és kisrészvényes-védelmi eszközei a magyar jogban. Az angol-amerikai take over megjelenése az EU irányelveiben, illetve a magyar jogban.

14. Külföldiekkel való társulás Magyarországon. Külföldiek vállalkozási szabadsága. Külföldi konszernhez tartozó magyar társaság helyzete. Magyar vállalatalapítás feltételei külföldön. Off shore társasági jog és a különleges gazdasági övezetek joga.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás, interaktív kérdezési lehetőséggel

10. Követelmények

A tárgy félévközi követelmények - zárthelyik - teljesítéséhez kötött, a BME TVSZ vonatkozó szabályainak megfelelően. A számonkérés feltételeiről a hallgatók részletes, előzetes tájékoztatást kapnak. Nyilvános közzététel az Üzleti Tudományok Intézete (ÜTI) Hallgatói Irpdájának honlapján, a tantárgy felületén, annak segédanyagai közt.

11. Pótlási lehetőségek

A BME TVSZ. Szerint, A zárthelyik, a szorgalmi időszakban egy integrált pótzárthelyire meghirdetett időpontban pótolhatóak

12. Konzultációs lehetőségek

Előadások előtt és után, valamint az oktatók meghirdetett fogadóórájában előzetes, e-mailen keresztül történő egyeztetéssel

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Sárközy Tamás: Társasági jog Európában HVG-ORAC 2003.

Elektronikus jegyzet, Sárközy Tamás: Vállalati Jog MsC. (a tantárgy segédanyagai közt, az ÜTI honlapon www.uti.bme.hu)

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra14
Felkészülés zárthelyire18
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. DsC. Sárközy TamásEgyetemi tanárBME GTK. Üzleti Jog Tanszék,/Üzleti Tudományok Intézete
Dr. PhD. Pázmándi KingaTanszékvezető egyetemi docensBME GTK. Üzleti Jog Tanszék,/Üzleti Tudományok Intézete
Egyéb megjegyzések tanszéki központi oktatásszervezés elérhetősége: jog.oktatasszervezes@gmail.com