Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Jogi alapismeretek

  A tantárgy angol neve: Legal Basics

  Adatlap utolsó módosítása: 2024. május 10.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, BSc képzés
  Mérnökinformatikus szak, BSc képzés
  Üzemmérnök-informatikus szak, BProf képzés
  Gazdasági és humán ismeretek kötelező tantárgy

   

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT55A405 4 3/0/0/f 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mezei Kitti,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://edu.gtk.bme.hu/local/tad/tad.php?id=1525
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:

  Dr. Mezei Kitti
  Dr. Nagy Krisztina
  Dr. Schubauer Petra
  Dr. Víg Zoltán
  Dr. Tomasovszky Edit
  Dr. Bárány Viktória Fanni
  Dr. Grad-Gyenge Anikó

  egyetemi adjunktus
  egyetemi adjunktus
  egyetemi adjunktus
  egyetemi adjunktus
  egyetemi adjunktus
  egyetemi adjunktus
  egyetemi docens

  Üzleti Jog Tanszék
  Üzleti Jog Tanszék
  Üzleti Jog Tanszék
  Üzleti Jog Tanszék
  Üzleti Jog Tanszék
  Üzleti Jog Tanszék
  Üzleti Jog Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Training.Code=("5N-A9") VAGY
  Training.Code=("5N-A8")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja, hogy bevezesse a hallgatókat a későbbi szakmai munkájukhoz szükséges alapvető jogi ismeretekbe. A tantárgy átfogó ismeretet ad az informatikához kapcsolódó jogi területek rendszeréről, hozzájárul a megfelelő (különösen: felelős) szemléletmód kialakulásához. A tárgyon belül különös figyelmet fordítunk a személyiségvédelem egyes aspektusaira (megértés – K2 szint), így a képmás-, hangfelvétel, személyes adatok védelmére, a hírközlés (alkalmazás - K3 szint), az elektronikus kereskedelem (konstrukciós -K3 szint), a szellemi tulajdonjogok (konstrukciós - K4 szint), valamint a médiajog (alkalmazás - K3 szint) releváns kérdéseire. A tárgy harmadik harmadában a hallgatók áttekintést kapnak arról, hogy egy start-up vállalkozás létrehozása során milyen jogi kérdésekkel szembesülhetnek és ezek miként oldhatók meg. A tantárgy a területi ismeretekbe építve tárgyalja az Európai Unió által szabályozott jogterületek főbb összefüggéseit.
  8. A tantárgy részletes tematikája Bevezetés, a jog jelentősége a társadalomban, az információs társadalomban
  Alkotmányos alapjogi védelem az információs társadalomban
  Hírközlési jog
  Elektronikus kereskedelem
  Adatvédelem
  Szellemi tulajdonjogok (szerzői jog, szabadalom, védjegy, know-how)
  Társaságok és alapításuk
  Szerződéstípusok és funkcióik
  Start up születik – innovatív ötletek védelme, kidolgozott műszaki alkotások, megjelölések
  Start up születik – cégalapítás a gyakorlatban
  Start up születik – cégműködtetés a gyakorlatban
  Start up születik – cégeladás, cégátalakulás, cégmegszüntetés a gyakorlatban
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás. A területen releváns szabályozási szükségletek gazdasági, szociológiai, technológiai feltárása és bemutatása a hallgatók bevonásával. A terület főbb szabályozási eszközeinek szerepének meghatározása. A legfontosabb szabályok rendszerének áttekintése, a gyakorlatban felmerült leggyakoribb problémák és megoldási modelljeik megvitatása. Valamennyi előadást követően az adott témában szorgalmi feladat végezhető, amelyekért többletpont szerezhető. Valamennyi előadás végén a vonatkozó főbb szakirodalom, egyéb források bemutatása.
  10. Követelmények Két nagyzárthelyi (félévközi írásbeli összegző
  teljesítményértékelés): a tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja zárthelyi dolgozat formájában, a dolgozat állhat tesztkérdésekből, melyek az egyes fogalmak értelmezését és az azok közötti összefüggések felismerését; esszékérdésekből, melyek a lexikális tudást, valamint a szintetizáló képességet vizsgálják; a rendelkezésre álló munkaidő 30-90 perc.

  Az aláírás feltételei:
  • Az aláírás feltétele a foglalkozások 70%-án való részvétel
  • Mindkét zárthelyin külön-külön el kell érni az összpontszám legalább 40 %-át.
  11. Pótlási lehetőségek A zárthelyi dolgozat a pótlási héten, egy, bármely elmaradt ZH pótlására lehetőséget adó alkalommal pótolható, javítható. A pótlás alkalmával egyidejűleg mindkét ZH-t lehet pótolni.
  12. Konzultációs lehetőségek Egyeztetés szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Előadásanyagok, feldolgozott cikkek, tanulmányok, policy dokumentumok. Kötelező irodalom a tanuláshoz felhasználható az előadásokon bemutatott slide show, amely a tantárgy honlapjáról letölthető.
  Sándor István (szerk.): Business law in Hungary. Patrocinium, 2016.
  Pázmándi Kinga (szerk.): Üzleti jog az új Polgári Törvénykönyv után, Budapest: Typotex Kiadó, 2014.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 42
  Félévközi készülés órákra 21
  Felkészülés zárthelyire 27
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen 90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Grad-Gyenge Anikó, egyetemi docens, Üzleti Jog Tanszék