Üzleti jog B

A tantárgy angol neve: Legal Basics

Adatlap utolsó módosítása: 2019. február 17.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Üzemmérnök-informatikus szak, BProf képzés
gazdasági-humán ismeret

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT55A403 5 3/0/0/f 3  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Grad-Gyenge Anikó,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. habil Grad-Gyenge Anikó

Tanszékvez. egy. doc.

Üzleti Jog Tsz.

Dr. Nagy Krisztina

egyetemi adjunktus

Üzleti Jog Tsz.

Dr. Lehóczki Zsófia

egyetemi tanársegéd

Üzleti Jog Tsz.

Dr. Szekeres Diána

egyetemi adjunktus

Üzleti Jog Tsz.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A tantárgy nem igényel jogi előtanulmányokat.
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Training.Code=("5N-A9")

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja, hogy bevezesse a hallgatókat a későbbi szakmai munkájukhoz szükséges alapvető jogi ismeretekbe. A tantárgy átfogó ismeretet ad az informatikához kapcsolódó jogi területek rendszeréről, hozzájárul a megfelelő (különösen: felelős) szemléletmód kialakulásához. A tárgyon belül különös figyelmet fordítunk a személyiségvédelem egyes aspektusaira (megértés – K2 szint), így a képmás-, hangfelvétel, személyes adatok védelmére, a hírközlés (alkalmazás - K3 szint), az elektronikus kereskedelem (konstrukciós - K3 szint), a szellemi tulajdonjogok (konstrukciós - K4 szint), valamint a médiajog (alkalmazás - K3 szint) releváns kérdéseire. A tárgy harmadik harmadában a hallgatók áttekintést kapnak arról, hogy egy start-up vállalkozás létrehozása során milyen jogi kérdésekkel szembesülhetnek és ezek miként oldhatók meg. A tantárgy a területi ismeretekbe építve tárgyalja az Európai Unió által szabályozott  jogterületek főbb összefüggéseit.
8. A tantárgy részletes tematikája Az előadások tematikája:
 1. Bevezetés, a jog jelentősége a társadalomban, az információs társadalomban
 2. Alkotmányos alapjogi védelem az információs társadalomban
 3. Hírközlési jog
 4. Elektronikus kereskedelem
 5. Adatvédelem
 6. Szellemi tulajdonjogok (szerzői jog, szabadalom, védjegy, know-how)
 7. Társaságok és alapításuk
 8. Szerződéstípusok és funkcióik
 9. Zárthelyi dolgozat
 10. Start up születik – innovatív ötletek védelme, kidolgozott műszaki alkotások, megjelölések
 11. Start up születik – cégalapítás a gyakorlatban
 12. Start up születik – cégműködtetés a gyakorlatban
 13. Start up születik – cégeladás, cégátalakulás, cégmegszüntetés a gyakorlatban
 14. Zárthelyi dolgozat
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás. A területen releváns szabályozási szükségletek gazdasági, szociológiai, technológiai feltárása és bemutatása a hallgatók bevonásával. A  terület főbb szabályozási eszközeinek szerepének meghatározása. A legfontosabb szabályok rendszerének áttekintése, a gyakorlatban felmerült leggyakoribb problémák és megoldási modelljeik megvitatása. Valamennyi előadást követően az adott témában szorgalmi feladat végezhető, amelyekért többletpont szerezhető. Valamennyi előadás végén a vonatkozó főbb szakirodalom, egyéb források bemutatása.
10. Követelmények

A szorgalmi időszakban:

Két nagyzárthelyi (félévközi írásbeli összegző teljesítményértékelés): a tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja zárthelyi dolgozat formájában, a dolgozat állhat tesztkérdésekből, melyek az egyes fogalmak értelmezését és az azok közötti összefüggések felismerését; esszékérdésekből, melyek a lexikális tudást, valamint a szintetizáló képességet vizsgálják; a rendelkezésre álló munkaidő 30-90 perc;

A félévközi jegy megszerzésének feltételei:
Mindkét zárthelyin külön-külön el kell érni az összpontszám legalább 40 %-át.

Szorgalmi feladatokkal a félév során feladatonként maximum 5 pont, összesen legfeljebb 25 többletpont szerezhető, amelyek nem befolyásolják a zárthelyi elfogadását, azonban a félévközi jegy megállapításánál figyelembe vett pontszámba beszámítanak.

A félévközi jegy a két zárthelyi pontszáma (maximum 2*50 pont) és a szorgalmi feladatokkal szerzett pontok összege alapján, az alábbi táblázat szerint kerül megállapításra, ahol a viszonyítási alap a két zárthelyin maximálisan szerezhető 100 pont.

érdemjegy

ECTS minősítés

pontszám

jeles (5)

Excellent (A)

90% felett

jeles (5)

Very good (B)

85-90%

jó (4)

Good (C)

70-84%

közepes (3)

Satisfactory (D)

55-69%

elégséges (2)

Pass (E)

40-54%

elégtelen (1)

Fail (F)

40% alatt

Az egyes érdemjegyeknél megadott alsó határérték már az adott érdemjegyhez tartozik.

A vizsgaidőszakban:
nincs

11. Pótlási lehetőségek A zárthelyi dolgozat a pótlási héten egy, bármely elmaradt ZH pótlására lehetőséget adó alkalommal pótolható, javítható. A pótlás alkalmával egyidejűleg mindkét ZH-t lehet pótolni.
12. Konzultációs lehetőségek A hallgatókkal az oktatók félév elején a tanszék honlapján (law.bme.hu) közzétett fogadóóráikban biztosítanak konzultációs lehetőséget, továbbá az előadások végén adnak rövid konzultációra módot.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Előadásanyagok, feldolgozott cikkek, tanulmányok, policy dokumentumok. Kötelező irodalom a tanuláshoz felhasználható az előadásokon bemutatott slide show, amely a tantárgy honlapjáról letölthető.

Ajánlott irodalom:

Sándor István (szerk.): Business law in Hungary. Patrocinium, 2016.
Pázmándi Kinga (szerk.): Üzleti jog az új Polgári Törvénykönyv után, Budapest: Typotex Kiadó, 2014.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontaktóra

42

Készülés előadásokra

21

Készülés gyakorlatra

0

Készülés laborra

0

Készülés zárthelyire

27

Házi feladat elkészítése

0

Önálló tananyag-feldolgozás

0

Vizsgafelkészülés

0

Összesen

90

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. habil Grad-Gyenge Anikó

Tanszékvez. egy. doc.

Üzleti Jog Tsz.