Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Üzleti jog B

  A tantárgy angol neve: Legal Basics

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. február 17.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Üzemmérnök-informatikus szak, BProf képzés
  gazdasági-humán ismeret

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT55A403 5 3/0/0/f 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Grad-Gyenge Anikó,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. habil Grad-Gyenge Anikó

  Tanszékvez. egy. doc.

  Üzleti Jog Tsz.

  Dr. Nagy Krisztina

  egyetemi adjunktus

  Üzleti Jog Tsz.

  Dr. Lehóczki Zsófia

  egyetemi tanársegéd

  Üzleti Jog Tsz.

  Dr. Szekeres Diána

  egyetemi adjunktus

  Üzleti Jog Tsz.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A tantárgy nem igényel jogi előtanulmányokat.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Training.Code=("5N-A9")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja, hogy bevezesse a hallgatókat a későbbi szakmai munkájukhoz szükséges alapvető jogi ismeretekbe. A tantárgy átfogó ismeretet ad az informatikához kapcsolódó jogi területek rendszeréről, hozzájárul a megfelelő (különösen: felelős) szemléletmód kialakulásához. A tárgyon belül különös figyelmet fordítunk a személyiségvédelem egyes aspektusaira (megértés – K2 szint), így a képmás-, hangfelvétel, személyes adatok védelmére, a hírközlés (alkalmazás - K3 szint), az elektronikus kereskedelem (konstrukciós - K3 szint), a szellemi tulajdonjogok (konstrukciós - K4 szint), valamint a médiajog (alkalmazás - K3 szint) releváns kérdéseire. A tárgy harmadik harmadában a hallgatók áttekintést kapnak arról, hogy egy start-up vállalkozás létrehozása során milyen jogi kérdésekkel szembesülhetnek és ezek miként oldhatók meg. A tantárgy a területi ismeretekbe építve tárgyalja az Európai Unió által szabályozott  jogterületek főbb összefüggéseit.
  8. A tantárgy részletes tematikája Az előadások tematikája:
  1. Bevezetés, a jog jelentősége a társadalomban, az információs társadalomban
  2. Alkotmányos alapjogi védelem az információs társadalomban
  3. Hírközlési jog
  4. Elektronikus kereskedelem
  5. Adatvédelem
  6. Szellemi tulajdonjogok (szerzői jog, szabadalom, védjegy, know-how)
  7. Társaságok és alapításuk
  8. Szerződéstípusok és funkcióik
  9. Zárthelyi dolgozat
  10. Start up születik – innovatív ötletek védelme, kidolgozott műszaki alkotások, megjelölések
  11. Start up születik – cégalapítás a gyakorlatban
  12. Start up születik – cégműködtetés a gyakorlatban
  13. Start up születik – cégeladás, cégátalakulás, cégmegszüntetés a gyakorlatban
  14. Zárthelyi dolgozat
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás. A területen releváns szabályozási szükségletek gazdasági, szociológiai, technológiai feltárása és bemutatása a hallgatók bevonásával. A  terület főbb szabályozási eszközeinek szerepének meghatározása. A legfontosabb szabályok rendszerének áttekintése, a gyakorlatban felmerült leggyakoribb problémák és megoldási modelljeik megvitatása. Valamennyi előadást követően az adott témában szorgalmi feladat végezhető, amelyekért többletpont szerezhető. Valamennyi előadás végén a vonatkozó főbb szakirodalom, egyéb források bemutatása.
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  Két nagyzárthelyi (félévközi írásbeli összegző teljesítményértékelés): a tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja zárthelyi dolgozat formájában, a dolgozat állhat tesztkérdésekből, melyek az egyes fogalmak értelmezését és az azok közötti összefüggések felismerését; esszékérdésekből, melyek a lexikális tudást, valamint a szintetizáló képességet vizsgálják; a rendelkezésre álló munkaidő 30-90 perc;

  A félévközi jegy megszerzésének feltételei:
  Mindkét zárthelyin külön-külön el kell érni az összpontszám legalább 40 %-át.

  Szorgalmi feladatokkal a félév során feladatonként maximum 5 pont, összesen legfeljebb 25 többletpont szerezhető, amelyek nem befolyásolják a zárthelyi elfogadását, azonban a félévközi jegy megállapításánál figyelembe vett pontszámba beszámítanak.

  A félévközi jegy a két zárthelyi pontszáma (maximum 2*50 pont) és a szorgalmi feladatokkal szerzett pontok összege alapján, az alábbi táblázat szerint kerül megállapításra, ahol a viszonyítási alap a két zárthelyin maximálisan szerezhető 100 pont.

  érdemjegy

  ECTS minősítés

  pontszám

  jeles (5)

  Excellent (A)

  90% felett

  jeles (5)

  Very good (B)

  85-90%

  jó (4)

  Good (C)

  70-84%

  közepes (3)

  Satisfactory (D)

  55-69%

  elégséges (2)

  Pass (E)

  40-54%

  elégtelen (1)

  Fail (F)

  40% alatt

  Az egyes érdemjegyeknél megadott alsó határérték már az adott érdemjegyhez tartozik.

  A vizsgaidőszakban:
  nincs

  11. Pótlási lehetőségek A zárthelyi dolgozat a pótlási héten egy, bármely elmaradt ZH pótlására lehetőséget adó alkalommal pótolható, javítható. A pótlás alkalmával egyidejűleg mindkét ZH-t lehet pótolni.
  12. Konzultációs lehetőségek A hallgatókkal az oktatók félév elején a tanszék honlapján (law.bme.hu) közzétett fogadóóráikban biztosítanak konzultációs lehetőséget, továbbá az előadások végén adnak rövid konzultációra módot.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Előadásanyagok, feldolgozott cikkek, tanulmányok, policy dokumentumok. Kötelező irodalom a tanuláshoz felhasználható az előadásokon bemutatott slide show, amely a tantárgy honlapjáról letölthető.

  Ajánlott irodalom:

  Sándor István (szerk.): Business law in Hungary. Patrocinium, 2016.
  Pázmándi Kinga (szerk.): Üzleti jog az új Polgári Törvénykönyv után, Budapest: Typotex Kiadó, 2014.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontaktóra

  42

  Készülés előadásokra

  21

  Készülés gyakorlatra

  0

  Készülés laborra

  0

  Készülés zárthelyire

  27

  Házi feladat elkészítése

  0

  Önálló tananyag-feldolgozás

  0

  Vizsgafelkészülés

  0

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. habil Grad-Gyenge Anikó

  Tanszékvez. egy. doc.

  Üzleti Jog Tsz.