Üzleti jog

A tantárgy angol neve: Business Law

Adatlap utolsó módosítása: 2014. szeptember 23.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki szak, BSc képzés
Mérnök informatikus szak, BSc képzés
Gazdasági és humán kötelezően választható tantárgy

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT55A001   2/0/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Perecz László,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.uti.bme.hu/tantargyak?p_p_id=TantargyLista_WAR_bmeuti&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_TantargyLista_WAR_bmeuti_action=showTantargy&_TantargyLista_WAR_bmeuti_id=6076
4. A tantárgy előadója
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:

Dr. DsC. Perecz Laszló

Dr. Verebics János

Dr. Pázmándi Kinga

Dr. Pétervári Kinga

egyetemi tanár

egyetemi docens

egyetemi docens

egyetemi adjunktus

Üzleti Jog Tanszék, ÜTI

Üzleti Jog Tanszék, ÜTI

Üzleti Jog Tanszék, ÜTI

Üzleti Jog Tanszék, ÜTI

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Alapvető jogi- és államtani előismeretek,  
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
nincs
7. A tantárgy célkitűzése
A villamosmérnök és mérnök informatikus hallgatók a félév során áttekintést/alapismereteket szerezzenek a magyar jogrendszer működéséről – az üzleti élet alapvető jogi területeiről és azok összefüggéseiről. A tárgy hangsúlyosan tárgyalja a társasági jog és érintkező területeinek (versenyjog, fizetésképtelenség joga) valamint a kötelmi jog (különösen a gazdasági szerződések jogának) szabályozását.

 
8. A tantárgy részletes tematikája

1. Bevezetés, jogtan

2. Államtan, államszervezet, jogforrási rendszer

3. Jogrendszer, jogágak

4. Európai jogi alapok

5. Szerződési jog 1. (általános szabályok, alapfogalmak)

6. Szerződési jog 2. (szerződés létszakai, felelősség,)

7. Szerződési jog 3. (egyes szerződéstípusok)

8. Társasági jog 1. (szabályozás rendszere, alapfogalmak, alapelvek)

9. Társasági jog 2. (társasági jog általános szabályai)

10. Társasági jog 3. (egyes társaságtípusok,

11. Iparjogvédelem

12. Kapcsolódó jogterületek 1 - (fizetésképtelenségi jog, bank-értékpapír) 

13. Kapcsolódó jogterületek 2 - (versenyjog)

A kurzus részletes tematikája elérhető az uti.bme.hu oldalon a tantárgy aktuális kurzusának segédanyagai között.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, interaktív kérdezés lehetőségével

 
10. Követelmények

A tantárgy félévközi számonkéréssel teljesíthető.

a) A szorgalmi időszakban: Két feleletválasztós rendszerű zárthelyi teljesítése, melyek – bontásban - lefedik a teljes féléves anyagot. Az érdemjegy megállapítására a két ZH összesített pontszámai alapján kerül sor.
A zárthelyi dolgozatok megírásáról a hallgatók rendszeres, részletes tájékoztatót kapnak neptun-üzenet formájában, továbbá nyilvános közzététel formájában is az alábbiak szerint: részletes tájékoztató elérhető az Üzleti Tudományok Intézete (ÜTI) Hallgatói Irodájának központi honlapján, a tantárgy tárgyfélévi kurzusánál www.uti.bme.hu- tantárgyak - üzleti jog BMEGT55A001

b ) A vizsgaidőszakban: vizsga nincs, a tantárgy - a 2 zárthelyi összpontszáma alapján - félévközi jeggyel zárul.

c)  Elővizsga: nincs

11. Pótlási lehetőségek A zárthelyik, a TVSZ vonatkozó szabályai szerint, egy integrált pótzárthelyire meghirdetett időpontban pótolhatóak.

12. Konzultációs lehetőségek Előadások előtt és után, valamint a tantárgyi oktatónál (QA. ép. II. em. 203-209. szoba) a pereczl@hotmail.com e-mail címen előre egyeztetett időpontban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom 1. Pázmándi Kinga (szerk.): Üzleti jog, Budapest: Typotex Kiadó, 2014.
2. az ÜTI-re föltöltött diasorok
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra14
Felkészülés zárthelyire18
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Pázmándi Kinga PhD. tanszékvezető egyetemi docens

Dr. Verebics János PhD egyetemi docens

Dr. Perecz László DsC. egyetemi tanár

Egyéb megjegyzések

Részletes tantárgyi információk:

Üzleti Tudományok Intézete (ÜTI) Hallgatói Iroda honlapja - www.uti.bme.hu

Üzleti Jog Tanszék honlapja - www.law.bme.hu

oktatásszervezés elérhetősége: jog.oktatasszervezes@gmail.com