Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Üzleti jog

  A tantárgy angol neve: Business Law

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. szeptember 23.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak, BSc képzés
  Mérnök informatikus szak, BSc képzés
  Gazdasági és humán kötelezően választható tantárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT55A001   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Perecz László,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.uti.bme.hu/tantargyak?p_p_id=TantargyLista_WAR_bmeuti&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_TantargyLista_WAR_bmeuti_action=showTantargy&_TantargyLista_WAR_bmeuti_id=6076
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:

  Dr. DsC. Perecz Laszló

  Dr. Verebics János

  Dr. Pázmándi Kinga

  Dr. Pétervári Kinga

  egyetemi tanár

  egyetemi docens

  egyetemi docens

  egyetemi adjunktus

  Üzleti Jog Tanszék, ÜTI

  Üzleti Jog Tanszék, ÜTI

  Üzleti Jog Tanszék, ÜTI

  Üzleti Jog Tanszék, ÜTI

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Alapvető jogi- és államtani előismeretek,  
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  nincs
  7. A tantárgy célkitűzése
  A villamosmérnök és mérnök informatikus hallgatók a félév során áttekintést/alapismereteket szerezzenek a magyar jogrendszer működéséről – az üzleti élet alapvető jogi területeiről és azok összefüggéseiről. A tárgy hangsúlyosan tárgyalja a társasági jog és érintkező területeinek (versenyjog, fizetésképtelenség joga) valamint a kötelmi jog (különösen a gazdasági szerződések jogának) szabályozását.

   
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Bevezetés, jogtan

  2. Államtan, államszervezet, jogforrási rendszer

  3. Jogrendszer, jogágak

  4. Európai jogi alapok

  5. Szerződési jog 1. (általános szabályok, alapfogalmak)

  6. Szerződési jog 2. (szerződés létszakai, felelősség,)

  7. Szerződési jog 3. (egyes szerződéstípusok)

  8. Társasági jog 1. (szabályozás rendszere, alapfogalmak, alapelvek)

  9. Társasági jog 2. (társasági jog általános szabályai)

  10. Társasági jog 3. (egyes társaságtípusok,

  11. Iparjogvédelem

  12. Kapcsolódó jogterületek 1 - (fizetésképtelenségi jog, bank-értékpapír) 

  13. Kapcsolódó jogterületek 2 - (versenyjog)

  A kurzus részletes tematikája elérhető az uti.bme.hu oldalon a tantárgy aktuális kurzusának segédanyagai között.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, interaktív kérdezés lehetőségével

   
  10. Követelmények

  A tantárgy félévközi számonkéréssel teljesíthető.

  a) A szorgalmi időszakban: Két feleletválasztós rendszerű zárthelyi teljesítése, melyek – bontásban - lefedik a teljes féléves anyagot. Az érdemjegy megállapítására a két ZH összesített pontszámai alapján kerül sor.
  A zárthelyi dolgozatok megírásáról a hallgatók rendszeres, részletes tájékoztatót kapnak neptun-üzenet formájában, továbbá nyilvános közzététel formájában is az alábbiak szerint: részletes tájékoztató elérhető az Üzleti Tudományok Intézete (ÜTI) Hallgatói Irodájának központi honlapján, a tantárgy tárgyfélévi kurzusánál www.uti.bme.hu- tantárgyak - üzleti jog BMEGT55A001

  b ) A vizsgaidőszakban: vizsga nincs, a tantárgy - a 2 zárthelyi összpontszáma alapján - félévközi jeggyel zárul.

  c)  Elővizsga: nincs

  11. Pótlási lehetőségek A zárthelyik, a TVSZ vonatkozó szabályai szerint, egy integrált pótzárthelyire meghirdetett időpontban pótolhatóak.

  12. Konzultációs lehetőségek Előadások előtt és után, valamint a tantárgyi oktatónál (QA. ép. II. em. 203-209. szoba) a pereczl@hotmail.com e-mail címen előre egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom 1. Pázmándi Kinga (szerk.): Üzleti jog, Budapest: Typotex Kiadó, 2014.
  2. az ÜTI-re föltöltött diasorok
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire18
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Pázmándi Kinga PhD. tanszékvezető egyetemi docens

  Dr. Verebics János PhD egyetemi docens

  Dr. Perecz László DsC. egyetemi tanár

  Egyéb megjegyzések

  Részletes tantárgyi információk:

  Üzleti Tudományok Intézete (ÜTI) Hallgatói Iroda honlapja - www.uti.bme.hu

  Üzleti Jog Tanszék honlapja - www.law.bme.hu

  oktatásszervezés elérhetősége: jog.oktatasszervezes@gmail.com