Munkajog

A tantárgy angol neve: Labour Law

Adatlap utolsó módosítása: 2011. szeptember 29.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT551773   2/0/0/f 2  
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.uti.bme.hu/cgi-bin/hallgato/tantargyak.cgi?detail=true&tantargy_id=13059
4. A tantárgy előadója Dr. Bánkúti Antal
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít alapvető jogtani ismeretek
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
nincs
7. A tantárgy célkitűzése
A tárgy a munkapiac jogi szabályozásának aktuális alapkérdéseibe kívánja bevezetni a hallgatóságot. A munkajog a munkáltatás és munkavállalás meghatározó jogi keretét adja, melynek ismerete elengedhetetlen a munkapiacra kikerülő fiatal értelmiségi számára. A tárgy a munkajog alapvető összefüggéseit, a szabályozás rendszerét, a munkaügyi kapcsolatokat, a munkaviszony elemeit, a munkajogi konfliktusok kezelésének jogi eszközeit tárgyalja, kitérve a közszolgálati munkajogra is, azaz a köztisztviselők és közalkalmazottak foglalkoztatásának jogi rendszerét is.    
8. A tantárgy részletes tematikája
 1. Bevezetés, alapfogalmak
 2. A munkajog helye a magyar jogrendszerben. Az 1992. évi XII. törvény és az azt módosító 2003. évi XX. törvény rendelkezései.
 3. Munkaügyi kapcsolatok. Szakszervezetek. Üzemi tanács. A kollektív szerződés.
 4. A munkaviszony alanyai (munkáltató és munkavállaló). A munkaviszony létesítése. A munkaszerződésről.
 5. A munkavégzés szabályai, a munkáltató és a munkavállaló jogai, kötelezettségei. A munkaidő beosztása, a szabadság kiadása, a munka díjazása.
 6. A munkaviszony megszűnése. A munkaviszony megszüntetésének esetei.
 7. A végkielégítés.
 8. A munkavállaló és a munkáltató kártérítési felelőssége.
 9. Munkaügyi vita (kollektív munkaügyi vita). Munkaügyi jogvita. A munkaügyi bíróságok helye a magyar bírósági rendszerben.
 10. A köztisztviselők jogállásáról szóló rendelkezések speciális szabályai (kinevezés, pályázat, összeférhetetlenség).
 11. A köztisztviselők minősítése, munkavégzésének szabályai, a pihenő idő. A köztisztviselő díjazása. A közalkalmazotti jogállásról szóló törvényi rendelkezések: munkaügyi kapcsolatok (szakszervezetek). Kollektív szerződés. A közalkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása és megszűnése
 12. A köztisztviselők és közalkalmazottak fegyelmi és kártérítési felelőssége és annak összehasonlítása. A csoportos létszámleépítés fogalma, szabályai
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
10. Követelmények
A TVSZ. vonatkozó rendelkezései szerint a szorgalmi időszakban, előre meghirdetett időpontban teljesítendő írásbeli ZH.
11. Pótlási lehetőségek A TVSz vonatkozó rendelkezései szerint, előre meghirdetett időpontban teljesítendő pót ZH.
12. Konzultációs lehetőségek
A tanórát megelőzően és azt követően, valamint - előzetes, mail-en történő időpont egyeztetés alapján - a tárgy oktatójánál
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

1. Dr. Pázmándi Kinga: Munkajog BsC. c. elektronikus tananyag, mely hozzáférhető az Üzleti Tudományok Intézete Hallgatói Irodájának honlapján. a tantárgy aktuális tárgyfélévéhez segédanyagként feltöltve, valamint az előadások anyaga  www.uti.bme hu

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra 
Félévközi készülés órákra 
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen 
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Bánkúti Antal
Egyéb megjegyzések

az Üzleti Tudományok Intézete Hallgatói Irodájának honlapja www.uti.bme.hu

Üzleti Jog tanszék honlapja: www.law.bme.hu