Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Munkajog

  A tantárgy angol neve: Labour Law

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. szeptember 29.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT551773   2/0/0/f 2  
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.uti.bme.hu/cgi-bin/hallgato/tantargyak.cgi?detail=true&tantargy_id=13059
  4. A tantárgy előadója Dr. Bánkúti Antal
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít alapvető jogtani ismeretek
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  nincs
  7. A tantárgy célkitűzése
  A tárgy a munkapiac jogi szabályozásának aktuális alapkérdéseibe kívánja bevezetni a hallgatóságot. A munkajog a munkáltatás és munkavállalás meghatározó jogi keretét adja, melynek ismerete elengedhetetlen a munkapiacra kikerülő fiatal értelmiségi számára. A tárgy a munkajog alapvető összefüggéseit, a szabályozás rendszerét, a munkaügyi kapcsolatokat, a munkaviszony elemeit, a munkajogi konfliktusok kezelésének jogi eszközeit tárgyalja, kitérve a közszolgálati munkajogra is, azaz a köztisztviselők és közalkalmazottak foglalkoztatásának jogi rendszerét is.    
  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Bevezetés, alapfogalmak
  2. A munkajog helye a magyar jogrendszerben. Az 1992. évi XII. törvény és az azt módosító 2003. évi XX. törvény rendelkezései.
  3. Munkaügyi kapcsolatok. Szakszervezetek. Üzemi tanács. A kollektív szerződés.
  4. A munkaviszony alanyai (munkáltató és munkavállaló). A munkaviszony létesítése. A munkaszerződésről.
  5. A munkavégzés szabályai, a munkáltató és a munkavállaló jogai, kötelezettségei. A munkaidő beosztása, a szabadság kiadása, a munka díjazása.
  6. A munkaviszony megszűnése. A munkaviszony megszüntetésének esetei.
  7. A végkielégítés.
  8. A munkavállaló és a munkáltató kártérítési felelőssége.
  9. Munkaügyi vita (kollektív munkaügyi vita). Munkaügyi jogvita. A munkaügyi bíróságok helye a magyar bírósági rendszerben.
  10. A köztisztviselők jogállásáról szóló rendelkezések speciális szabályai (kinevezés, pályázat, összeférhetetlenség).
  11. A köztisztviselők minősítése, munkavégzésének szabályai, a pihenő idő. A köztisztviselő díjazása. A közalkalmazotti jogállásról szóló törvényi rendelkezések: munkaügyi kapcsolatok (szakszervezetek). Kollektív szerződés. A közalkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása és megszűnése
  12. A köztisztviselők és közalkalmazottak fegyelmi és kártérítési felelőssége és annak összehasonlítása. A csoportos létszámleépítés fogalma, szabályai
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények
  A TVSZ. vonatkozó rendelkezései szerint a szorgalmi időszakban, előre meghirdetett időpontban teljesítendő írásbeli ZH.
  11. Pótlási lehetőségek A TVSz vonatkozó rendelkezései szerint, előre meghirdetett időpontban teljesítendő pót ZH.
  12. Konzultációs lehetőségek
  A tanórát megelőzően és azt követően, valamint - előzetes, mail-en történő időpont egyeztetés alapján - a tárgy oktatójánál
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1. Dr. Pázmándi Kinga: Munkajog BsC. c. elektronikus tananyag, mely hozzáférhető az Üzleti Tudományok Intézete Hallgatói Irodájának honlapján. a tantárgy aktuális tárgyfélévéhez segédanyagként feltöltve, valamint az előadások anyaga  www.uti.bme hu

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen 
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Bánkúti Antal
  Egyéb megjegyzések

  az Üzleti Tudományok Intézete Hallgatói Irodájának honlapja www.uti.bme.hu

  Üzleti Jog tanszék honlapja: www.law.bme.hu