Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mérnök leszek

  A tantárgy angol neve: Becoming an Engineer

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnökinformatikus szak, BSc képzés       

  Villamosmérnöki szak, BSc képzés       

  Kötelező gazdasági-humán ismeretek tantárgy       

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT52A400 1 1/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hercegfi Károly,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://moodle.appi.bme.hu/course/view.php?id=987
  4. A tantárgy előadója

   Név:
   Beosztás: Tanszék, intézet:
   Dr. Hercegfi Károly egyetemi docens APPI Ergonómia és Pszichológia Tanszék
   Dr. Molnár György egyetemi docens APPI Műszaki Pedagógia Tanszék
   Dr. Németh József c. egyetemi tanár APPI Műszaki Pedagógia Tanszék
   Dr. Tevesz Gábor egyetemi docens Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
   Szabó Bálint PhD hallgató APPI Ergonómia és Pszichológia Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  Az elsőévesek beilleszkedésének segítése, a hallgatói kultúra fejlesztése. A hallgatói szocializáció folyamatának elősegítése, alkalmazkodás az egyetemi követelményekhez. A tanulással és a teljesítménnyel kapcsolatos viselkedésmódok, és a tudás prezentációjának tartalmi és formai fejlesztése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. RÉSZ: BEVEZETÉS, AZ EGYETEM, A KAR, A SZAKOK ÉS A MÉRNÖKI/INFORMATIKUSI PÁLYA BEMUTATKOZÁSA

  1. ELŐADÁS: BEVEZETÉS, BME VIK, KÖZÉPISKOLA–EGYETEM ÁTMENET KÉRDÉSEI, A FELSŐOKTATÁS RENDSZERE, TANTERVI HÁLÓ

  • a tárgy célja, összefüggései, követelményei
  • BME VIK bemutatása, pozicionálása
  • hallgatói és hallgatókat segítő szervezetek (HSZI, EEB, EHK, HK)
  • a Bolognai képzési rendszer; pár szó a duális képzésről
  • hallgatói jogviszony; kreditrendszer
  • a felsőoktatás szabályozó rendszere (NFTv, kormányrendeletek, TVSz, TJSz, TÜR, kari szabályzatok)
  • tapasztalatok az elsőévesek eredményeit illetően
  • hallgatói ügyek intézése (Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer, BME Címtár, KTH, ügyintézők, kérvények, jogorvoslat (KTB, EJB))
  • tehetséggondozás (táltos kurzusok, mentorrendszer, szakmai körök (Simonyi Szakkollégium, ESZK), versenyek, TDK)
  • diplomák értéke és értékek diplomája, elhelyezkedési lehetőségek
  • a képzés szerkezete, tantervi háló, a tantárgyak egymásra épülése; kapcsolat az MSc képzéssel
  • tantervi blokkok: alapozó tantárgyak, szakmai törzsanyag, specializáció (közös elemei, projekttantárgyak jellegzetességei), gazdasági és humán ismeretek, kritérium tantárgyak
  • lemaradások kezelése – keresztfélévek, lendületvétel
  • az egyetem elvégzésének feltételei és lehetőségei (szabályok, előírások;  szakdolgozat (Diplomaterv Portál), abszolutórium, záróvizsga; nyelvvizsga)
  • jegyzetek, tankönyvek; elektronikus anyagok; videotórium
  • az oktatás minőségbiztosítása (hallgatói visszacsatolások, OHV)
  • jogok és kötelezettségek hallgatóként
  • az egyetemi viselkedés etikája, az egyetemi viselkedéskultúra

  2. ELŐADÁS: AZ EGYETEM TÖRTÉNETE, AZ EGYETEM JELENE

  • a magyar műszaki és természettudományos képzés kezdetei
  • a Mérnöki Intézettől az önálló Műegyetem létrejöttéig
  • a Műegyetem szerepe a 19-20. századi technikai fejlesztésben
  • a Villamosmérnöki és Informatikai Kar történetének jelentős korszakai
  • a Műegyetem neves professzorai – különös tekintettel a villamosmérnökökre: Bánki Donát, Zipernowsky Károly, Liska József, Verebély László, Simonyi Károly, Barta István, Kozma László
  • mérnökképzés a 21. században
  • Műegyetemi öntudat; mit jelent az, hogy ez egy műegyetem, ami a világon sok helyen létező egyetemi forma?; milyen sajátosságai vannak annak, hogy ez a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem?

  3-4. ELŐADÁS: MEGHÍVOTT ELŐADÓK.

   

  2. RÉSZ: A MÉRNÖKSÉGHEZ VEZETŐ ÚT ELSŐ SZAKASZA: MÓDSZEREK AZ EGYETEMI ÉVEKRE (ÉS KÉSŐBBRE)

  5. ELŐADÁS: PREZENTÁCIÓS TECHNIKA

  • szóbeli és elektronikus prezentációs stílusok
  • időmenedzsment az előadás és a prezentációkészítés szempontjából
  • non-verbális kommunikáció
  • a szóbeli előadást kísérő elektronikus prezentáció összhangjának megismerése,
  • az előadást kísérő prezentáció ritmusa
  • a szóbeli előadás felépítésének, koncepciójának kialakítása, a szóbeli előadást kísérő elektronikus prezentáció felépítése
  • vetítésdizájn
  • prezentációelemzés
  • helyszín- és közönségelemzés
  • forráshasználat, eszközhasználat
  • PowerPoint vs. Prezi
  • módszerek a nyilvános beszédtől való félelem leküzdésére
  • prezentálást támogató eszközök

  6. ELŐADÁS: TANULÁSMÓDSZERTAN, TEAM-MUNKA

  • az egyéni tanulási stílus szerepe,
  • mobilkommunikációs alkalmazások a tanulás szolgálatában
  • internetes szolgáltatások hatása
  • mobilkommunikációs eszközök alkalmazásainak használata a különféle feladatok és a hatékony időmenedzsment kezelésében
  • atipikus tanulás, informális tanulás, tanulás az egyetemi képzésen túl pl. a MOOC (Massive Online Open Courses) segítségével
  • felhőalapú megoldások a tanulás terén
  • együttműködést támogató technológiák az oktatásban: konnektivista szolgáltatások és alkalmazásuk a tanulástámogatás területén (levelezőlisták, közösségi csoportok, kereső motorok, kooperatív lehetőségek a közösségi szolgáltatások terén, felhőalapú szolgáltatások a tanulási folyamatban, szakmai fórumok, online szerkesztő és konvertáló szolgáltatások)
  • web 3.0 jelentősége a tanulási folyamat megvalósításában
  • team-munka a fizikai valóságban: munkahelyi teamek és a team-munka támogatása
  • team-munka a digitális munkában: virtuális teamek, az együttműködést támogató technológiák 2.

  7. ELŐADÁS: AZ EGYETEMI ÉVEK ÉS AZ ÉLETPÁLYATERVEZÉS

  • hasznos és érdekes helyek és szolgáltatások a kampuszon és környékén (a könyvtártól az atomreaktoron át az étkezési lehetőségekig)
  • sikerorientáltság
  • időmenedzsment
  • tanácsadás
  • jogok és kötelezettségek hallgatóként; mit tehet és tegyen a hallgató, ha jogtalanság éri? fegyelmi ügyek
  • forrásmunkák használata, idézés más művekből, plágium,
   internetes források (szövegek, ábrák, stb.) szabályos használata
  • szerzői jogi kérdések: az egyetemi tanulmányok alatt keletkezett szellemi termékek tulajdoni és felhasználói joga; ötlet, szabadalom, diplomaterv
  • karrier és az életpálya-tudatosság
  • célok és egyéni célmeghatározás,
  • az érdeklődés és a személyiség tulajdonságainak megjelenése a karrierben,
  • personal branding (személyes énmárka építése fiatalon, pályakezdőként); hogy jelenjünk meg a különböző virtuális felületek: mit kommunikál rólunk a Facebook, a LinkedIn
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás és online feladatok
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  a1. A félév során 4 db kérdőív/teszt kitöltése a meghatározott oktatási szerdai alkalmának megkezdéséig. A kérdőívek/tesztek kitöltése során külön-külön 5-5 pontot lehet elérni, így a 4 db kérdőív/teszt kitöltésével összesen 20 pontot.

  kitöltendő teszt
  határidő
  1. kérdőív/teszt
  7. oktatási hét kedd 15:00
  2. kérdőív/teszt7. oktatási hét kedd 15:00
  3. kérdőív/teszt10. oktatási hét csüt. 15:00
  4. kérdőív/teszt12. oktatási hét csüt. 15:00

  A kérdőívek/tesztek határidőre nem teljesítése esetén a kérdőív/teszt a határidő után is kitölthető heti 1 pont levonással. A kérdőívek/tesztek a pótlási hét végéig pótolhatók.

  a2. Két darab, képet és rövid szöveget tartalmazó mikrotartalom, mint házi feladat feltöltése. A mikrotartalmak témái kötöttek: minden hallgató két sorsolt feladatot kap, egyet-egyet a következők közül:

 • A BME vagy a BME VIK történetének megadott pontjához kapcsolható kép keresése és szöveges magyarázata – érdekes fotó vagy szkennelt vagy rajzolt ábra rövid leírással (mi ez és miért érdekes) és forrásmegjelöléssel.
 • A BME jelenlegi környezetének vagy életének egy megadott pontjához kapcsolható kép készítése és szöveges magyarázata – saját fotó vagy saját rajz rövid leírással (mi ez és miért érdekes).
 • A képfájlok jpg, png vagy gif formátumúak és max. 512 kbyte méretűek lehetnek. A képekhez rendelt szövegek max. 320 karakter hosszúak. A mikrotartalmakat címkékkel (kulcsszavakkal) is el kell látni.

  Erre a házi feladatra összesen max. 40 pont kapható, továbbá ezen felül az alább részletezett plusz pontok. A pontozás mikrotartalmanként történik. Az egyetemi értékelő egy-egy mikrotartalom tartalmára max. 15 pontot és formájára max. 5 pontot ad.

  Ennek a házi feladatnak a határideje: 9. oktatási hét csütörtök 15:00.

  A beadási határidő után egy nappal kezdődően a pótlási hét hétfő 12:00-ig minden hallgató leadhatja szavazatát a többi hallgató munkái közül háromra, ami neki a leginkább tetszik. (A két témakategória mikrotartalmaira egységesen lehet szavazni, azaz egy hallgató a három szavazatát akár azonos, akár különböző témakategóriájú mikrotartalomra is adhatja. Egy hallgató akár mindkét mikrotartalmára kaphat plusz pontot.) A két témakategóriától függetlenül a legtöbb szavazatot kapott 10 mikrotartalom készítője +5 pontot kap a feladatra, a 11-40. helyezett mikrotartalmak készítői +3 pontot, a 41-100. helyezett mikrotartalmak készítői +1 pontot.

  a3. Prezentációs technikát alkalmazó házi feladat elkészítése és a tárgy elektronikus felületére való feltöltése:

  Rövid prezentáció készítése arról, hogy miért választotta a BME Villamosmérnök ill. Mérnök informatikus alapszakot, és miért ajánlaná másoknak. A teljesítés formája vagy 3-4 diát tartalmazó Microsoft PowerPoint diasor feltöltése, vagy 3-4 keretet tartalmazó Prezi prezentáció URL-jének megadása, vagy 1-2 perc hosszúságú avi videó (mp4 vagy divx vagy xvid videokódolással és kódoltatlan hanggal vagy mp3 hangkódolással) vagy gif animáció feltöltése. A feltöltött fájl max. 4 Mbyte méretű lehet.

  Erre a házi feladatra összesen max. 40 pont kapható, továbbá ezen felül az alább részletezett plusz pontok.
  Az egyetemi értékelő max. 20 pontot ad a tartalomra és 20 pontot a formára.

  Ennek a házi feladatnak a határideje: 13. oktatási hét hétfő 15:00.
  A házi feladat a pótlási hét végéig pótolható, heti 3 pont levonással.

  A beadási határidő után egy nappal kezdődően a pótlási hét csütörtök 12:00-ig minden hallgató leadhatja szavazatát a többi hallgató munkái közül háromra, ami neki a leginkább tetszik. A legtöbb szavazatot kapott 5 prezentáció készítője +10 pontot kap a feladatra, a 6-20. helyezett prezentációk készítői +6 pontot, a 21-50. helyezett prezentációk készítői +2 pontot.

  A félévközi jegy megállapítása: A félévközi jegy feltétele az a1. követelmény legalább 40%-os (8 pontos) és az a2. és a3. követelmény közül legalább az egyik legalább 40%-os (16 pontos) teljesítése. A félévközi jegy az a1., a2. és a3. követelmény eredményeinek összege alapján lesz megállapítva:

  • 0-39 pont: elégtelen
  • 40-59 pont: elégséges
  • 60-69 pont: közepes
  • 70-79 pont: jó
  • 80-100 pont: jeles

   

  11. Pótlási lehetőségek Az a1. kérdőívek/tesztek a pótlási hét végéig, kérdőivenként/tesztenként heti 1 pont levonással, az a2. és a3. házi feladat a pótlási hét végéig, külön-külön heti 3-3 pont levonással.
  12. Konzultációs lehetőségek Személyesen az oktatók fogadó óráiban, valamint a mernokleszek@erg.bme.hu email címen, amit Szabó Bálint és dr. Hercegfi Károly kezel.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A Moodle rendszeren hozzáférhető oktatási segédanyagok, továbbá az érdeklődő hallgatók az alábbi ajánlott irodalmak közül választhatnak:
  Benedek András (szerk.): Digitális pedagógia – Tanulás IKT környezetben. Typotex Kiadó, Budapest, 2008.
  Benedek András (szerk.): Digitális pedagógia 2.0. Typotex Kiadó, Budapest, 2013, http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0023_DP/adatok.html
  Bidgoli, H. (szerk.).: The Handbook of Technology Management, 3. kötet. Wiley, USA, 2010.
  Lőrincz Éva Anna, Sturcz Zoltán: Prezentáció e-book. http://www.interkonyv.hu/konyvek/?isbn=978-963-2792-64-4
  Kártyás Gábor, Takács Gábor, Répáczki Rita: Kezedben a karriered! - Pályakezdőként, álláskeresőként a munkaerőpiacon. Complex Kiadó, 2010.
  Németh József: A technika és mérnökség magyarországi története. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1999.
  Reynolds, G.: PreZENtáció. HVG Kiadó, 2009.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra

  14

  Félévközi készülés órákra

  6

  Házi feladat elkészítése

  40

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  -

  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Takács Ildikó

  tanszékvezető, egyetemi docens

  APPI Ergonómia és Pszichológia Tanszék

  Dr. Tevesz Gábor

  oktatási dékánhelyettes, egyetemi docens

  VIK

  Dr. Hercegfi Károly

  egyetemi docens

  APPI Ergonómia és Pszichológia Tanszék