Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szociális készségek fejlesztése (tréning)

  A tantárgy angol neve: Development of social skills

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. november 4.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar


        

  1.

  kód

  Szemeszter

  Követelmény

  Kredit

  Nyelv

  Tárgyfélév

   

  BMEGTA013

  minden

  0+2 0 / f

  2

  magyar

  minden

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT52A013   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Takács Ildikó,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://moodle.appi.bme.hu/course/view.php?id=233
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Takács Ildikó

  Dr. Bodnár Gabriella

  egyetemi docens

  egyetemi docens

  Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

  Ergonómia és Pszichológia Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése Szociális készségfejlesztő tréning, melynek célja a hallgatók individuális gyakorlati készségeinek és képességeinek fejlesztése a csoporton belüli kommunikáció és együttműködés területén. Az egyének közötti kapcsolattartás hatékonyságának növelése, a kognitív teljesítményt meghatározó társas viselkedési módok gyakoroltatása, elsajátíttatása különböző feladatok segítségével.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az aktív és hatékony figyelem, mint a sikeres kommunikáció előfeltétele. A kommunikáció verbális és nonverbális tényezőinek tudatosítása. Az egyirányú és az interaktív kommunikáció jellegzetességei. A kommunikáció hatékonysága, a személyes meggyőzési eszközök fejlesztése. A meggyőző közlés, a szociális befolyásolás szintjei. Az egyéni kommunikációs stílus megismerése, mint a szociális hatékonyság növelésének forrása. A kommunikáció hatékonysága, a személyes meggyőzési eszközök fejlesztése. Kommunikációs nehézségek és ezekből származó konfliktusok elemzése és lehetséges feldolgozása.

  A szociális hatékonyság megnyilvánulási formái. A közös, team-munkához szükséges szociális készségek gyakoroltatása, kommunikáció eszközei a konfliktuskezelésben, együttműködési készségben, konszenzusra való törekvésben.

  A csoportmunka jellemzői. A hatékony és a nem hatékony csoport ismérvei. Különböző csoportlégkörben történő munkavégzés kipróbálása és a tanulságok közös megfogalmazása. 

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tréning módszer sajátosságainak megfelelően a képzés tömbösített időrendben valósul meg, készségfejlesztő gyakorlatok formájában.
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: esetleírás (írásbeli feladatmegoldás)

  A vizsgaidőszakban: A tréningen való teljes részvétel és az írásbeli feladatmegoldás félévközi jeggyel történő minősítése. 

  12. Konzultációs lehetőségek

  A munkamódszerből következően a feladatok nem igényelnek konzultációt.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Belbin, M. (1998): A team avagy az együttműködő csoport. SHL Hungary Kft. Budapest.

  Buda Béla (2000): A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Animula, Budapest

  Forgács József. (2004): A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat, Budapest

  Forgács József (2004): Az érzelmek pszichológiája. Kairosz Kiadó, Budapest.

  Síklaki István (1994): A meggyőzés pszichológiája. Scientia Humana, Budapest.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése12
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés10
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Takács Ildikó

  egyetemi docens

  Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

  Ergonómia és Pszichológia Tanszék