Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Társas kapcsolatok pszichológiája

  A tantárgy angol neve: Psychology of social interactions

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. október 10.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Budapesti Műszaki és
  Gazdaságtudományi Egyetem
  Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  Minden mérnöki kar
  Alapképzési szakjai
  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT52A010   2/0/0/v 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Takács Ildikó,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Bodnár Gabriella

   

  egyetemi adjunktus

  Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet
  Ergonómia és Pszichológia Tanszék

  7. A tantárgy célkitűzése A hallgatók ismerjék meg azokat a pszichológiai ismereteket, amelyek az emberi kapcsolatok értelmezésében segítséget nyújtanak.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  A személyészlelés, a beállítódások és viszonyulások okai. Az identitás és az előítélet alakulásának folyamata. A társas érintkezés pszichológiai jellemzői. Interakció és interperszonális viszony. A kommunikáció jelentősége a társas kapcsolatokban. A személyiség fejlődésének folyamata. Az önértékelés, önkontroll, az önnevelés folyamata. Társas reprezentáció. Kulturális különbségek a társas reprezentációban. Csoportok és tömeg. Csoportdöntések, csoportközi viszonyok. Vezetés a csoportban. Érték és norma alakulásának folyamata a csoportban. Pszichológia és a munka. Munkahelyi szocializáció. Életútelemzés.

  A szociálpszichológia alapfogalmai, a társas érintkezés különböző megközelítései. A szocializáció, mint az egyén elsődleges tanulási szintere. A szociális tanulás formái. Státusz, szerepek, szerepkonfliktusok és azok feloldási formái. Foglalkozási szerepek. Énvédelmi mechanizmusok.

  A személyiség fejlődésének folyamata, én és mások. A szociális meghatározott, személyiségjellemzők. Az önértékelés, önkontroll, az önnevelés folyamata. A kommunikációs helyzetek pszichológiai jellemzői, verbális és nem verbális kommunikáció. Személyközi kommunikáció eredményes módjai. Társas reprezentáció. Kulturális különbségek a társas reprezentációban. Interakció és interperszonális kapcsolatok sajátosságai, társas hatás, individualizáció. Az interakciók elemzésének tapasztalatai.

  Személypercepció, mint az információszerzés lehetőségei. A személyészlelés jellemzői, zavarai. Az én bemutatása. Páros kapcsolatok, segítségadás, agresszió, depriváció. Kulturális tényezők a kapcsolatok alakulásában. Együttműködés, versengés. Csoport, csoportképződés, csoportosulás, rejtett hálózat kialakulása. Vezetés a csoportban. Érték és normaképződés a csoport életében, a páros kapcsolatokban. Csoportdöntés, csoportfejlődés, csoportközi viszonyok.

  Attitűd, csoport és társas helyzetekben. Csoportközi előítéletek, tekintélyelvűség és tekintélyellenesség. Történelmi és szociológiai tényezők. Sztereotípiák. Társas kapcsolatok a kompetenciák és esélyek erősítése érdekében. Agresszió, konfliktus és feloldási lehetőségeik. Stratégiák a társas kapcsolatok megközelítésében. Asszertivitás (önérvényesítés) lehetőségei a szocializáció különböző területein. Elméleti és gyakorlati ismeretek feldolgozása.

  Pszichológia és a munka, a munka társas vonatkozásai. Munkahelyi szocializáció. Életútelemzés. Különböző életkorok sajátosságai, jellemzői a társas kapcsolatok vonatkozásában. 

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények

  a) szorgalmi időszakban: zárthelyi dolgozat

  b) vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

  11. Pótlási lehetőségek a zárthelyi dolgozat pótlása a vizsgaidőszak első 2 hetében
  12. Konzultációs lehetőségek az oktató által megadott időpontokban
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Bodnár, G., Simon, P. (1998): A viselkedés pszichológiai alapjai. Líceum Kiadó, Eger.
  Aronson (1994): Társas lény. KGJK, Budapest.
  Csepeli, Gy. (1997): Szociálpszichológia. Osiris, Budapest.
  Forgas, J. (1989): A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat, Budapest.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire8
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés24
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Bodnár Gabriella

   

  egyetemi adjunktus

  Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet
  Ergonómia és Pszichológia Tanszék