Munka- és szervezetpszichológia

A tantárgy angol neve: Work and organisational psychology

Adatlap utolsó módosítása: 2015. március 27.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Minden mérnöki kar
Alapképzési szakjai
Szabadon választható tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT52A008   2/0/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kun Ágota,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Kun Ágota

egyetemi adjunktus

Ergonómia és Pszichológia T.


 
7. A tantárgy célkitűzése A kurzus célja betekintést nyújtani a munkapszichológia ismeretanyagába, valamint az elméleti alapokra építve a munkapszichológia, mint alkalmazott tudományterület módszertanának, gyakorlati-alkalmazási és vizsgálati területeinek, valamint a munkapszichológus tevékenység- és szerepkörének megismerése.
8. A tantárgy részletes tematikája
Bevezetés a munkapszichológiába. A munkapszichológia tárgya, feladatait, vizsgálati, alkalmazási területei és módszerei.
Toborzás, kiválasztás és leépítés. Toborzási eljárások és források. Kiválasztási eljárások, módszerek. Alkalmasságvizsgálati modellek. Alkalmasságvizsgálat, kiválasztás. Beválás-vizsgálat. Gondoskodó létszámleépítés, outplacement.
Vizsgáló és tesztelési eljárások a munkalélektan gyakorlatában. Face to face módszerek, exploráció. Interjú-technikák. Kérdőíves vizsgálóeljárások: tradicionális és számítógépes tesztelés. Értékelő központ (Assessment Center). A pszichológiai tesztek fajtái. A munkatevékenység és munkakörülmények vizsgálatának módszerei. 
Munkamotiváció. Motivációs elméletek, alkalmazási területek. Munkamotiváció mérése, jelentősége a munkahelyen. Motiváció és teljesítmény – ösztönzési rendszerek kidolgozása. Az ösztönzés-menedzsment alapjai. A vezető szerepe és lehetősége a dolgozók motiválásában. Munkamotivációt mérő kérdőívek.
Karriertervezés, életpálya-menedzselés. A karrier fogalma, összetevői, meghatározói. A karrier-utak lehetséges formái. Személyes erőforrások feltérképezése, szervezeti karrier elemek. Karrier-menedzsment.
Személyzetfejlesztés és tréning-módszerek: fogalmak, módszerek, technikák. Tréning, tanulás, teljesítmény. Képzési igények feltérképezése, képzési programok elemei és összeállításának lépései. 
Munka-elégedettség, elkötelezettség, OCB. Az elégedettség-kutatások története. Elégedettségi elméletek. Vizsgálati területek és módszerek. Az elégedettség jelentősége a munkahelyeken. Az elégedettség és más tényezők (teljesítmény, elkötelezettség, nemkívánatos munkahelyi viselkedés) közötti kapcsolat. Organizational Citizenship Behavior (OCB).
Stressz, egészség és jóllét a munkahelyen. Munkahelyi stresszorok fajtái, lehetséges csoportosítása. Stresszre adott válaszok: rövid és hosszú távú reakciók. Stressz-elméletek, megküzdési (coping) technikák. Stressz-menedzsment a munkahelyen. Munkahelyi jóllét (well-being). A jóllét fogalma, tartalma és jelentősége. A munkahelyi egészségfejlesztés jelentősége, lehetséges tartalma és formái.
Teljesítménymérés és -értékelés. Teljesítményértékelés céljai és módszerei. Teljesítményértékelési rendszerek: objektív és személyes adatok. Összehasonlítási, rangsorolási eljárások.
Vezető a munkahelyen. Betekintés a vezetés pszichológiájába. A vezetővé válás alapjai. Vezetési modellek. Vezetési stílus. A vezető szerepe a munkavállalók ösztönzésében. Vezető vs. menedzser.
Bevezetés a szervezetpszichológiába. A szervezetek pszichológiai kérdései, vizsgálati területei. Szervezetek felépítése és működése. Szervezeti modellek.
Szervezeti kultúra. A szervezeti kultúra fogalma és modelljei. A szervezeti kultúra építőkövei és jellemzői. Szervezeti kultúra kialakulása és fenntartása. A szervezeti kultúra mérése, kultúrakutatások. Nemzeti kultúra és szervezeti kultúra.
Szervezeti tanulás. A szervezeti tanulás fogalma és tartalma. A szervezeti tanulás eredménye. A tanulás gátló és segítő tényezői. Szervezeti tudás létrehozása.
Tudásmenedzsment. A tudás fogalma. Tudás létrehozása és megosztása. A tudás menedzselése. A tudásmenedzsment szerepe a szervezetek életében.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
10. Követelmények a.       A szorgalmi időszakban: kettő zárthelyi dolgozat a szorgalmi időszakban
b.       A vizsgaidőszakban: -
11. Pótlási lehetőségek a zárthelyi dolgozatok pótlása a pótlási héten
12. Konzultációs lehetőségek az oktató által megadott időpontokban
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom 1.      Norbert F. Elbert, Karoliny Mártonné, Farkas Ferenc és Poór József: Személyzeti/emberi erőforrás menedzsment kézikönyv, KJK-KERSZÖV, 2000. 2.      Bakacsi Gyula és mtsai: Stratégiai emberi erőforrás menedzsment, KJK-KERSZÖV, 2000.

3.      Dr. Nemeskéri GyulaFruttus István Levente: Az emberi erőforrás fejlesztésének módszertana, Ergofit Kft., Bp., 2001.

4.      Dr. Gazdag Miklós, Szatmáriné Balogh Mária: Személyügyi ABC, Verlag Dashöfer, 1999.

5.      Kun Ágota, 2001, A munkával való elégedettség megismerésének elméleti és módszertani alapjai, in: Münnich Ákos (szerk.), A jövő vezetőinek jelene, Eötvös Kiadó, Budapest.

6.      Dr. Marosán György: Álláskeresés, hivatás, karrier, Szókratész Kft., 1998.

7.      Varga Károly: Az emberi és szervezeti erőforrások fejlesztése, Akadémiai Kiadó, 1988.

8.      Csirszka János: Munka- és pályaalkalmasság pszichológiája. Tankönyvkiadó, Bp, 1982.

9.      Feij, J.A.: Work Socialization of Young People (In) Drenth, P. et al.: Handbook of Work and Organizational Psychology (2nd ed.) Vol.3. “Personnel Psychology”, Psychology Press Ltd, Hove East Sussex, 1998, p. 207-256.

10.   Furnham, A.: The psychology of behaviour at work. The individual in the organization. Psychology Press Ltd, Hove East Sussex, 1997, p. 92-141; 245-318.

11.   Anderson, N. & Thomas,H.: Work Group Socialization. (In) West,M. (ed) Handbook of Work Group Psychology. John Wiley&Sons, 1996, p.423-450.

12.   Maanen, J.V. (ed.): Organizational Careers: Some New Perspectives. John Wiley&Sons, 1997. 13.   Semmer, N.& Schallberger, U.: Selection, Socialization and Mutual Adaptation: Resolving Discrepancies Between People and Work. Applied Psychology: An International Review, 1996, 45(3), p. 263-288.

14.  Wanous, J. P.: Organizational entry: Recriutment, selection, orientation, and socialization of newcomers, Reading, MA: Addison-Wesley, 1992.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra
Felkészülés zárthelyire8
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása24
Vizsgafelkészülés 
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. Kun Ágotaegyetemi adjunktusAlkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet
Ergonómia és Pszichológia Tanszék