A vezetővé válás pszichológiája

A tantárgy angol neve: Psychology of Becoming a Leader

Adatlap utolsó módosítása: 2012. május 15.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Minden mérnöki kar

 

Alapképzési szakjai

 

Szabadon választható tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT52A005   2/0/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Juhász Márta,
4. A tantárgy előadója
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Hámornik Balázs Péteregyetemi tanársegéd

Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

Ergonómia és Pszichológia Tanszék

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja elsősorban az, hogy bemutassa a vezetői szerep kialakulásának folyamatát és a vezető személyisége mögött meghúzódó pszichodinamikai folyamatokat. A vezetői emberkép, a vezetői szerepek alakulása és felfogása. A vezetővé válást előidéző külső (környezet) és belső (személyiség- és képességstruktúra) tényezők áttekintése. A tárgy keretében a hallgatók megismerik a különböző vezetéselméleteket és a vezető szerepét a teamben és a különböző szervezeti kultúrákban.

A tananyag és a hozzá kapcsolódó feladatok oktatása e-learning alapú. A tantárgy követelményeit az Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet honlapján, a Moodle felületén http://ept.moodle.appi.bme.hu találhatók meg. Az e-learning kurzus interneten keresztüli, egyéni tanulási formában zajlik, ami folyamatos, önálló egyéni munkát igényel. (Minden blokk (téma) tartalmaz egy tananyagot, amiben online lépésről lépésre lehet haladni és bármennyiszer megtekinthető, megtanulható. Ezen kívül tartalmaz egy ismeretellenőrző feladatot, ami lehet egy rövid szöveges kérdés, vagy rövid online teszt feladatsor.)

8. A tantárgy részletes tematikája A vezetővé válás folyamata, különböző vezetői modellek ismertetése. A sikeres vezetési stílust meghatározó környezeti, szituációs és szervezeti feltételek. Szervezeti kultúra. A vezető szerepe a szervezeti átalakulásokban. A karrierfejlődés lehetőségei a szervezetben. Vezetői feladatok és ezek hatékony ellátásához szükséges szociális kompetenciák azonosítása és fejlesztési lehetőségük. Az érzelmi és szociális intelligencia szerepe a vezetésben. Motiváció és érzelmek a munka világában. Lehetséges jutalmazási és ösztönzési rendszerek a vezető kezében. Teljesítményértékelés és az ehhez köthető fejlesztő célzatú beszélgetések.

A team-munka jelentősége és a vezető meghatározó szerepe.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) e-learning és konzultációs alkalmak
10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban:  e-learning feladatok folyamatos teljesítése

b.       A vizsgaidőszakban: nincs

11. Pótlási lehetőségek a e-learning feladatok pótlása a vizsgaidőszak első 2 hetében
12. Konzultációs lehetőségek az oktató által megadott időpontokban
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Klein Sándor: (1998): Munkapszichológia. SHL Könyvek

Klein Sándor: (2001): Vezetés- és Szervezetpszichológia. SHL Könyvek

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra
Felkészülés zárthelyire8
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés24
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. Juhász Mártaegyetemi docens

Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

Ergonómia és Pszichológia Tanszék