Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A vezetővé válás pszichológiája

  A tantárgy angol neve: Psychology of Becoming a Leader

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. május 15.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Minden mérnöki kar

   

  Alapképzési szakjai

   

  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT52A005   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Juhász Márta,
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Hámornik Balázs Péteregyetemi tanársegéd

  Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

  Ergonómia és Pszichológia Tanszék

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja elsősorban az, hogy bemutassa a vezetői szerep kialakulásának folyamatát és a vezető személyisége mögött meghúzódó pszichodinamikai folyamatokat. A vezetői emberkép, a vezetői szerepek alakulása és felfogása. A vezetővé válást előidéző külső (környezet) és belső (személyiség- és képességstruktúra) tényezők áttekintése. A tárgy keretében a hallgatók megismerik a különböző vezetéselméleteket és a vezető szerepét a teamben és a különböző szervezeti kultúrákban.

  A tananyag és a hozzá kapcsolódó feladatok oktatása e-learning alapú. A tantárgy követelményeit az Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet honlapján, a Moodle felületén http://ept.moodle.appi.bme.hu találhatók meg. Az e-learning kurzus interneten keresztüli, egyéni tanulási formában zajlik, ami folyamatos, önálló egyéni munkát igényel. (Minden blokk (téma) tartalmaz egy tananyagot, amiben online lépésről lépésre lehet haladni és bármennyiszer megtekinthető, megtanulható. Ezen kívül tartalmaz egy ismeretellenőrző feladatot, ami lehet egy rövid szöveges kérdés, vagy rövid online teszt feladatsor.)

  8. A tantárgy részletes tematikája A vezetővé válás folyamata, különböző vezetői modellek ismertetése. A sikeres vezetési stílust meghatározó környezeti, szituációs és szervezeti feltételek. Szervezeti kultúra. A vezető szerepe a szervezeti átalakulásokban. A karrierfejlődés lehetőségei a szervezetben. Vezetői feladatok és ezek hatékony ellátásához szükséges szociális kompetenciák azonosítása és fejlesztési lehetőségük. Az érzelmi és szociális intelligencia szerepe a vezetésben. Motiváció és érzelmek a munka világában. Lehetséges jutalmazási és ösztönzési rendszerek a vezető kezében. Teljesítményértékelés és az ehhez köthető fejlesztő célzatú beszélgetések.

  A team-munka jelentősége és a vezető meghatározó szerepe.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) e-learning és konzultációs alkalmak
  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban:  e-learning feladatok folyamatos teljesítése

  b.       A vizsgaidőszakban: nincs

  11. Pótlási lehetőségek a e-learning feladatok pótlása a vizsgaidőszak első 2 hetében
  12. Konzultációs lehetőségek az oktató által megadott időpontokban
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Klein Sándor: (1998): Munkapszichológia. SHL Könyvek

  Klein Sándor: (2001): Vezetés- és Szervezetpszichológia. SHL Könyvek

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire8
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés24
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Juhász Mártaegyetemi docens

  Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

  Ergonómia és Pszichológia Tanszék