Pszichológia

A tantárgy angol neve: Psychology

Adatlap utolsó módosítása: 2015. március 27.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Minden mérnöki kar
Alapképzési szakjai
Szabadon választható tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT52A002   2/0/0/f 2  
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Takács Ildikó

egyetemi docens

Ergonómia és Pszichológia T.

Séllei Beatrix

tudományos segédmunkatárs

Ergonómia és Pszichológia T.

7. A tantárgy célkitűzése A hallgatók egyfelől ismerjék meg a pszichológiai alapfogalmakat és folyamatokat, valamint az emberi viselkedés pszichológiai szemléletű megközelítésében szerezzenek saját tapasztalatot. A tantárgy másfelől készítse elő a későbbi pszichológiai jellegű tanulmányaikat (menedzsment, ergonómia).
8. A tantárgy részletes tematikája Az emberi megismerés jellemzői
Az emberi agy működése. Az észlelés. A perceptuális tanulás és kategorizáció. Az észlelés tévedései és zavarai. Észlelési törvények a művészet és a reklám világában. Mérnöki alkalmazások. Emlékezeti és tanulási rendszerek az élővilágban. Megőrzés és felejtés. Megőrző emlékezet: szemantikai és epizodikus szerveződés. Az önéletrajzi emlékezet. Emlékezeti tévedések és zavarok.
A pszichológiai fejlődés meghatározói. Öröklés és környezet a fejlődésben. A gondolkodás fejlődés szakaszai. A logika keletkezése.
Önismeret és mások ismerete
A szocializáció, a szociális tanulás. A szereptanulás, a szociális szerepek és jellemzőik. Szerepkonfliktus. A szociális megismerés jellemzői, A benyomás alakításának speciális esetei. Sztereotípiák és előítéletek.
A személyiség. A személyiség fogalma. A személyiség tanulmányozásának főbb megközelítései. Az önismeret tényezői.
A motiváció. A motiváció tartalom- és folyamatelméleti modelljei. A vezetési stílus és a motiváció összefüggései. Az érzelmek sajátosságai, jellemző formái, a félelem, a szorongás, a frusztráció. A stressz és a kiégés. Az attitűdök.
Az egyén szerepe a munkában és a szervezetekben
A csoport, a csoportfolyamatok, a csoportdinamika. A csoport formális és informális működése. Szerepek, normák a csoportban. A csoportalakulás szakaszai, csoportépítés. Csoportdinamikai jellemzők A kommunikáció folyamata, típusai, a verbális és nonverbális kommunikáció kapcsolatai. A meggyőző közlés, a tárgyalás kommunikációs elemei.
A munkavégző ember. A pálya elvárásai és az azt betöltő személy tulajdonságai: pálya-személy összeillés. Az egyénnek a munkához és szervezethez való viszonya, a munkahelyi szocializáció folyamata. A munkamotiváció elméletei. A munkával való elégedettség tényezői. A konfliktusok típusai és a konfliktuskezelés módjai a szervezetben.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: 2 zárthelyi dolgozat

b. A vizsgaidőszakban: -  

11. Pótlási lehetőségek mindkét zárthelyi dolgozat pótlása a pótlási héten
12. Konzultációs lehetőségek az oktató által megadott időpontokban
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Juhász Márta - Takács Ildikó (2006.): Pszichológia. Typotex Kiadó

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra24
Félévközi készülés órákra
Felkészülés zárthelyire24
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása12
Vizsgafelkészülés
Összesen60