Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Pszichológia

  A tantárgy angol neve: Psychology

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. március 27.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Budapesti Műszaki és
  Gazdaságtudományi Egyetem
  Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  Minden mérnöki kar
  Alapképzési szakjai
  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT52A002   2/0/0/f 2  
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Takács Ildikó

  egyetemi docens

  Ergonómia és Pszichológia T.

  Séllei Beatrix

  tudományos segédmunkatárs

  Ergonómia és Pszichológia T.

  7. A tantárgy célkitűzése A hallgatók egyfelől ismerjék meg a pszichológiai alapfogalmakat és folyamatokat, valamint az emberi viselkedés pszichológiai szemléletű megközelítésében szerezzenek saját tapasztalatot. A tantárgy másfelől készítse elő a későbbi pszichológiai jellegű tanulmányaikat (menedzsment, ergonómia).
  8. A tantárgy részletes tematikája Az emberi megismerés jellemzői
  Az emberi agy működése. Az észlelés. A perceptuális tanulás és kategorizáció. Az észlelés tévedései és zavarai. Észlelési törvények a művészet és a reklám világában. Mérnöki alkalmazások. Emlékezeti és tanulási rendszerek az élővilágban. Megőrzés és felejtés. Megőrző emlékezet: szemantikai és epizodikus szerveződés. Az önéletrajzi emlékezet. Emlékezeti tévedések és zavarok.
  A pszichológiai fejlődés meghatározói. Öröklés és környezet a fejlődésben. A gondolkodás fejlődés szakaszai. A logika keletkezése.
  Önismeret és mások ismerete
  A szocializáció, a szociális tanulás. A szereptanulás, a szociális szerepek és jellemzőik. Szerepkonfliktus. A szociális megismerés jellemzői, A benyomás alakításának speciális esetei. Sztereotípiák és előítéletek.
  A személyiség. A személyiség fogalma. A személyiség tanulmányozásának főbb megközelítései. Az önismeret tényezői.
  A motiváció. A motiváció tartalom- és folyamatelméleti modelljei. A vezetési stílus és a motiváció összefüggései. Az érzelmek sajátosságai, jellemző formái, a félelem, a szorongás, a frusztráció. A stressz és a kiégés. Az attitűdök.
  Az egyén szerepe a munkában és a szervezetekben
  A csoport, a csoportfolyamatok, a csoportdinamika. A csoport formális és informális működése. Szerepek, normák a csoportban. A csoportalakulás szakaszai, csoportépítés. Csoportdinamikai jellemzők A kommunikáció folyamata, típusai, a verbális és nonverbális kommunikáció kapcsolatai. A meggyőző közlés, a tárgyalás kommunikációs elemei.
  A munkavégző ember. A pálya elvárásai és az azt betöltő személy tulajdonságai: pálya-személy összeillés. Az egyénnek a munkához és szervezethez való viszonya, a munkahelyi szocializáció folyamata. A munkamotiváció elméletei. A munkával való elégedettség tényezői. A konfliktusok típusai és a konfliktuskezelés módjai a szervezetben.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 2 zárthelyi dolgozat

  b. A vizsgaidőszakban: -  

  11. Pótlási lehetőségek mindkét zárthelyi dolgozat pótlása a pótlási héten
  12. Konzultációs lehetőségek az oktató által megadott időpontokban
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Juhász Márta - Takács Ildikó (2006.): Pszichológia. Typotex Kiadó

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra24
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire24
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása12
  Vizsgafelkészülés
  Összesen60