Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Tanulástechnika

  A tantárgy angol neve: Learning Technique

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. október 29.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gazdaság - és Társadalomtudományi Kar

  Műszaki Pedagógia Tanszék

  Villamosmérnöki Szak 
  Műszaki Informatika Szak 
  Egészségügyi Mérnöki Szak 
  Gazdasági Informatikai Szak

  Szabadon választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT51A021   1/1/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kata János,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://mpt.bme.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=109%3Atanulastechnika-bmegt51a021&catid=14%3Aadatlapok&Itemid=32&lang=hu
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Kata János mestertanár APPI -  Műszaki Pedagógia Tsz.
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Nincs közvetlen alapozó ismeretanyag/általános műszaki alapismeretek

   

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Nincs előfeltétele a tárgy felvételének

   

  7. A tantárgy célkitűzése Felkészülés az egyetemi tanulmányok során fellépő tanulási feladatok didaktikailag és tanuláslélektanilag megalapozott teljesítésére. A tanulási folyamat pedagógiai elemzése, az önismeret eszközei és a tanulásszervezés módszerei segítségével a hatékonyabb tanulásra való felkészülés. 

   

  8. A tantárgy részletes tematikája 1)         A tanítási-tanulási folyamat értelmezése, részei. A tanulás folyamán megoldandó didaktikai feladatok.

   

  2)         Motiváció, önmotiváció és önismeret. Tanulási kompetenciák.

   

  Tanulói és személyiségtípusok.

   

  3)         A tanulás általános jellemzői (emlékezés, séma, intelligencia, személyiség, visszacsatolás, önellenőrzés).

   

  4)         A tanulás fizikai környezetének optimális kialakítása (tanulási ergonómia).

   

  5)         Tanulási stratégiák és magatartások az előadáson, a gyakorlaton, a laborfoglalkozáson.

   

  6)         Az önálló tanulás stratégiái. Egyéni, páros és csoportos tanulás. Tanulás könyvekből. Az olvasástechnika elemei.

   

  7)         A házi dolgozatok és az évfolyamfeladatok elkészítése. Könyvtári és számítógépes kutatómunka.

   

  8)         Hagyományos és korszerű tanítási paradigmák, illetve ezek jellemzői.

   

  9)         A vizsgák jellemzői (írásbeli dolgozatok, feladatlapok, szóbeli vizsgák). A puskázás célja, értelme, technikái. („Miért nem szabad puskázni és hogyan kell?”)

   

  10)       A vizsgákra való felkészülés tervezése. A vizsgák sorrendjének és a felkészülési idő tervezésének elemei.

   

  11)       Hatékony tanulási és felkészülési technikák a vizsgaidőszakban.

   

  12)       Az értékelés és osztályozás feladata, fajtái és technikái. A bukás lélektana és korrekciós technikái. A korrepetálás igénye, feladata és lehetőségei.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás 1,5 óra, gyakorlat 0,5 óra

   

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: projektfeladat 1. a hallgató saját tanulási szokásainak feltárása 2. vizsgaidőszak tervezése témakörökben

  11. Pótlási lehetőségek

  A projektfeladatok esetében a vizsgaidőszak 3. hetéig

  12. Konzultációs lehetőségek

  A Tvsz-ben foglaltak szerint

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kata János:Korszerű módszerek a szakképzésben Typotex Kiadó, Budapest, 2007.

  Knausz Imre: A tanítás mestersége (Magyar Elektronikus Könyvtár)

  Walter F. Kugemann: Megtanulok tanulni Gondolat Kiadó, Budapest,1976.

  C.M. Hills: Nem félünk a vizsgáktól Fabula Kiadó, Budapest, 1992.

  James Deese és Ellin K. Deese: Hogyan tanuljunk ?, Egyetemi Nyomda, Budapest, 1993

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28 
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése12 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása13
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen60 
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Kata János

  mestertanár

  APPI - Műszaki Pedagógia Tsz.