Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Demonstrátor: a tanulás és tanítás facilitálása

  A tantárgy angol neve: Demonstrator: Facilitating Learning and teaching

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. március 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Természettudományi Kar

  Kognitív Tudományi Tanszék

  Villamosmérnöki Szak
  Műszaki Informatika Szak
  Egészségügyi Mérnöki Szak
  Gazdasági Informatikai Szak
  Választható tárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT51A019   1/1/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kálmán Anikó,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://mpt.bme.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=110%3Ademonstrator-a-tanulas-es-tanitas-facilitalasa-bmegt51a019&catid=14%3Aadatlapok&Itemid=32&lang=hu
  4. A tantárgy előadója Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  -          Tanulási tapasztalatok, műszaki szakmai ismeretek bemutatására, átadására való készség. A műszaki oktatói pálya iránti érdeklődés, projekt és team munkában végzett szakmai előtanulmányok. Műszaki szakmai rendezvények szervezése, csoport irányítási tapasztalatok.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -          Nincs előfeltétele a tárgy felvételének

  7. A tantárgy célkitűzése

  -          Célunk a műszaki karok olyan demonstrátorainak pedagógiai-andragógiai képzése, akik pályázhatnak a tudományos kutató és az oktatást előkészítő munkára, vagy akik már demonstrátorként működnek.

  -          A demonstrátori működés elsődleges célja a hallgatók szakmai elkötelezettségének növelése, felkészítése hivatásuknak az átlagosnál magasabb színvonalú művelésére, doktori (mester) képzésben tanulmányok folytatására, az egyetemi oktatói (kutatói) munkára.

  -          A demonstrátori alkalmazást a doktori (mester) képzésbe való felvételnél a karok figyelembe vehetik.

  -          Célunk a karok jelenlegi és jövőbeli demonstrátorai számára korszerű módszertani képzés lehetőségét biztosítani és ezáltal elősegíteni a kiemelkedő minőségű demonstrátorok képzését.

  -          Önálló probléma-felismerési és -megoldási készség fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt a műszaki pedagógia-andragógia képzés területén.

  -          Választható, a műszaki karok szakterületeihez kapcsolódó feladatok és önirányított programtervezés keretében a hallgató érdeklődésének leginkább megfelelő szakmai orientációra nyílik lehetőség.

  -          A képzés során törekszünk az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazhatóságának bemutatására a választott műszaki szakterületen és nagyfokú gyakorlatorientációra

  -          A kompetenciák felmérése alapján a demonstrátorok minősítése lehetőséget ad a differenciált szakmódszertani felkészítésre és egyéni, önütemezett tanulásra.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  (1)        óraadási feladatok, kompetenciák

  (2)        oktatásszervezési feladatok (pl.: konferenciák szervezésében való részvétel),
  taneszközök, segédeszközök készítése az intézet segítségével;

  (3)        tanszéki tudományos kutatómunkában való közreműködés,
  a tanszék adminisztrációs feladatainak (pl.: könyvtári felügyelet) ellátása.

  (4)        tanórán kívüli konzultációk a hallgatók számára;
  tudományos diákkör szervezése, fejlesztése, alkotói munka végzése;

  (5)        közreműködés nemzetközi és hazai pályázati programokban.

  (6)        képzési igények: mennyiségi, minőségi

  -          fennálló helyzet és várt tudás, képesség, hozzáállás

  (7)        leendő tanulócsoport felmérése

  -          kiindulási és elért szint rögzítése

  (8)        képzési célkitűzések meghatározása

  -          általános

  -          középszínű

  -          közvetlen

  -          különleges

  (9)        áttérés a képzési terv céljától a különleges célkitűzésen át a működési célkitűzésig

  (10)    a program tartalmának tervezése

  -          Sorrend és értékelési módszerek

  (11)    a tanfolyam anyagának technikai szervezése

  -          Segédeszközök

  (12)    a tanfolyam kivitelezése

  (13)    kiértékelés, szinten tartási feladatok

  -          Külső – belső értékelés

  -          Visszajelzés

  -          Program módosítás

  (14)    Projektmunka prezentáció

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  -          1 óra előadás, 1 óra gyakorlat

  10. Követelmények

  -          A szorgalmi időszakban: (A) képesség- és teljesítményfejlesztés, (B) helyzetorientált / gyakorlat orientált, (C) folyamattervezési projektfeladatok / esettanulmányok elkészítése és (D) szemináriumok szervezése.

  -          A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga: 1. teszt és 2. szöveges feladatok, vagy portfolió készítése és prezentálása

  11. Pótlási lehetőségek

  -          A Tvsz-ben foglaltak szerint

  12. Konzultációs lehetőségek

  -          A félév során az előadóval folyamatosan az előadásokhoz csatlakozva

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  -          Benedek A. (2007): Tanárok és oktatók továbbképzése. Szakoktatás, 2007. 3. szám, 4-6.p.

  -          Kálmán, A. (2006): Tanári szerepek – tanulási stílusok (A felnőtt-tanulás folyamata), ISBN 963-8088-16-8, ISSN 1588-9572, OKKER, Budapest

  E-learninges tananyag :

  -          Kálmán A: Az oktatástól az önálló tanulásig


     Tanulmányok feldolgozásra választható formában.

  -          Kálmán A. (szerk.) (2007): A felnőttoktatói kompetenciák megjelenése a felsőoktatási intézményekben (kutatási beszámoló), A felsőoktatás szerepvállalása a felnőttképzésben. Workshop Eötvös Lóránd Tudományegyetem, 2006. november 24. ISBN 978-963-87523-0-7, MELLearN, Debrecen, pp. 24-46.

  -          Benedek A. (2006): Új tendenciák a képzők képzésében. Konferenciakiadvány (Szerk.: Benedek A.) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet, ISBN 978-963-420-919-5, Budapest. 163 p.

  -          Brookfield, Stephen D.: Tanári szerepek és tanítási stílusok                           1-10. oldalig
  in: Titmus, Colin J. (ed.): Lifelong Education for Adults - An International Handbook. Pergamon Press. Oxford, New York, Beijing, Frankfurt, Sao Paulo, Sydney, Tokyo, Toronto 1989. ISBN 0-08-030851-1

  -          Brookfield, Stephen D.: A felnőtt tanulás megértése és facilitálása.              1-26. oldalig
  Understanding and Facilitating Adult Learning (A Comprehensive Analysis of Principles and Effective Practices), Open University Press, Milton Keynes, 1986

  -          Dr. Wiliam E. Sinnett: A kompetenciából kiinduló képzés és programfejlesztés. Bevezetés és vázlat. Humbert College, 205. Humbert College Boulevard, Toronto, Ontario, Canada, M9W 5L7, 1993. 2-18. oldalig

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra 12
  Felkészülés zárthelyire 4
  Házi feladat elkészítése 10
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 6
  Vizsgafelkészülés -
  Összesen 60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Kálmán Anikó

  egyetemi docens

  APPI Műszaki Pedagógia Tanszék